Werkgelegenheid

Laatst aangepast op 17 oktober 2019

Deelnemen aan de arbeidsmarkt is niet alleen de beste manier om een inkomen te verwerven, maar ook om een betekenisvolle rol op te nemen in de samenleving. Van zodra je chronisch ziek wordt, komt de integratie op de arbeidsmarkt echter in het gedrang.

Dat het thema werk bij heel wat mensen met een chronische aandoening leeft, bleek uit de respons op onze vragenlijst ‘een chronische aandoening en werkgelegenheid’ die we in 2013 uitstuurden. De resultaten van deze vragenlijst vind je terug in ons rapport.

Om mensen met een chronische aandoening zo lang mogelijk aan het werk te houden en aan het werk te laten gaan, zijn aangepaste en ondersteunende maatregelen nodig. Hieronder vind je een opsomming van verschillende maatregelen, diensten en rechten die de tewerkstelling van personen met een chronische ziekte moeten stimuleren.

Momenteel wordt onze thematische nieuwsbrief over werken met een chronische aandoening herwerkt. In afwachting van de nieuwe versie, kan je hieronder meer informatie vinden over:

Daarnaast publiceerde de federale overheid in mei 2018 een nieuwe versie van haar brochure "Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie". Deze brochure bevat ook heel wat nuttige informatie zowel voor werknemers als voor werkgevers.

Ook patiëntenverenigingen beschikken over specifieke informatie en tips voor jouw aandoening. Om een patiëntenvereniging te vinden kan je terecht op de website van het Trefpunt Zelfhulp.


Ondersteuning en dienstverlening VDAB

Wat zijn jouw ervaringen met de dienstverlening van de VDAB en haar partners? Vul de vragenlijst hier in!

Ben je nog aan het werk? Dan kan je bij de VDAB terecht voor volgende dienstverlening:

 • Loopbaanbegeleiding
 • Gespecialiseerde jobcoaching
 • Ondersteunende maatregelen

Ben je niet meer aan het werk? Dan ja bij de VDAB terecht voor volgende dienstverlening:

 • Begeleiding bij terugkeer naar (ander of hetzelfde) werk
 • Opleidingen
 • Ondersteunende maatregelen

Om beroep te doen op deze dienstverlening neem je best contact op met de servicelijn van de VDAB via het gratis nummer 0800 30 700. Zij luisteren naar je verhaal en verwijzen door. Daarnaast kan je ook op hun website terecht voor meer informatie via www.vdab.be.

Ondersteunende maatregelen VDAB

Een ondersteunende maatregel is een financiële tegemoetkoming die je moet helpen om werk te zoeken of je job uit te voeren als je een arbeidsbeperking hebt.

De VDAB biedt vier vormen van ondersteuning aan:

 • Tegemoetkomingen om de werkplek aan te passen
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
 • Tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten
 • Bijstand door een tolk

Voor personen met een chronische aandoening kan vooral de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) interessant zijn.

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

De VOP is  een tegemoetkoming voor de werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of aanwierf. Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking heeft hier recht op. Deze tegemoetkoming moet de kosten compenseren van:

 • de inschakeling in het beroepsleven;
 • de kosten van ondersteuning;
 • de verminderde productiviteit.

Na vijf jaar wordt de VOP geëvalueerd om na te gaan of er nog steeds nood is aan ondersteuning. Na deze evaluatie kan de premie worden stopgezet, maar de premie kan ook behouden of verhoogd worden indien blijkt dat de nood aan ondersteuning nog steeds groot is.

Meer info

Loopbaanbegeleiding

Bij loopbaanbegeleiding word je professioneel ondersteund bij loopbaankeuzes en –beslissingen op maat van jouw behoeftes en situatie. Kijk snel op de website van VDAB of jij in aanmerking komt voor loopbaancheques. Op die manier hoef je zelf maar een klein deel te betalen en betaalt de overheid de rest. Voorwaarde is wel dat je de begeleiding bij een erkend centrum volgt.

Meer lezen


Toegelaten arbeid

Arbeidsongeschikt verklaard worden door de adviserend arts van het ziekenfonds betekent niet automatisch dat je geen job meer kan uitoefenen op de arbeidsmarkt. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten via het systeem van toegelaten arbeid. Heel wat personen die ziek zijn kunnen nog een aantal uren of dagen per week werken.

Zieke en invalide werknemers die toegelaten arbeid verrichten, behouden het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het loon van de werkgever. De som van het beroepsinkomen en de verminderde uitkering liggen altijd hoger dan het bedrag van de uitkering indien men niet deeltijds aan het werk zou gaan. Dit geeft een stimulans om te blijven werken.

Om een beroepsactiviteit tijdens de ongeschiktheid uit te kunnen oefenen, moet de persoon voor de hervatting van elke activiteit, een aanvraag indienen bij een adviserend arts van zijn ziekenfonds. Die kan de toelating geven, voor zover de job verenigbaar is met de aandoening.

Meer info


Redelijke aanpassingen

Wanneer je aandoening je zoektocht naar werk belemmert of je hierdoor moeilijker je job kan uitoefenen, kan je vragen naar een redelijke aanpassing van de werkomgeving. Een redelijke aanpassing is een maatregel die in een concrete situatie en naargelang de behoefte van de persoon met een handicap of chronische aandoening wordt genomen om jou dezelfde kansen op de arbeidsmarkt te geven als een werknemer zonder beperking. Iedere werknemer heeft immers recht op een redelijke aanpassing wanneer die aanpassing geen onevenredige belasting betekent of wanneer de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen. Zo worden heel wat van deze aanpassingen gefinancierd door een ondersteunende maatregel van de VDAB.

Meer info

 • Concrete voorbeelden en tips voor werknemers en werkgevers vind je terug in de brochure van Unia over redelijke aanpassingen op het werk.

Het re-integratietraject

Meer informatie kan je terugvinden in onze infofiche en in deze schematische voorstelling van het traject.

Lees ook de aanbevelingen die het Observatorium voor chronische ziekten, een adviesorgaan binnen het RIZIV waarin het VPP zetelt, opstelde omtrent het re-integratietraject. Deze nota werd bezorgd aan het kabinet van minister Maggie De Block en aan de Nationale Arbeidsraad die de betreffende wetgeving zal evalueren. 

 

Meer informatie

 

 

VDAB

 

Re-integratietraject

 

Toegelaten arbeid

 

Werken bij de overheid

 

Ondernemen

 

Discriminatie


ACTIVITEITEN

 


BROCHURES

 

 

 

 

 

 

 

 


CONTACT:

Eline Bruneel (016 23 05 26 of eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be)