Geestelijke gezondheid

Laatst aangepast op 04 juli 2018

De vraag naar meer psychologische ondersteuning van chronische patiënten en hun omgeving is een ruim gedeelde bekommernis van patiëntenverenigingen. Het VPP is daarom vragende partij zowel voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie als voor de erkenning en terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog of een psychotherapeut.

Verder denkt het VPP ook na over thema’s als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

 OPGanG

OPGanG is de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg. Het is een gezamenlijk initiatief van AN-BN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Als voortrekkers werkten zij samen om met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp de visie, missie en acties van OPGanG gestalte te geven.

OPGanG heeft tot doel de krachten, kwaliteiten en expertise als ervaringsdeskundigen te bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. 

Elke vereniging of initiatief in de geestelijke gezondheidszorg is welkom om de missie van OPGanG te onderschrijven en er deel van te worden. Daarvoor kan je terecht op de website www.opgang.be of bij Patrick Colemont (contact@opgang.be). Samen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be), Simon Ector (simon.ector@vlaamspatientenplatform.be) en de leden van OPGanG werkt hij aan de verwezenlijking van de missie en visie van OPGanG.

OPGanG geniet de steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid via het Vlaams Patiëntenplatform en met ondersteuning van Trefpunt Zelfhulp.

Standpunt over het gebruik van dwangmaatregelen in de GGZ

OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform vzw brachten een groep ervaringsdeskundigen vanuit verschillende patiëntenverenigingen samen voor een workshop over dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in 2016 het advies ‘Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg’. OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform formuleerden aanbevelingen en aandachtspunten over het advies. Een aantal van onze opmerkingen zijn erin opgenomen. Een aantal zaken werden echter niet of nauwelijks opgenomen omdat ze buiten het kader van het advies vallen. Bovendien moet het advies ook nog in de praktijk gebracht worden. In 2017 publiceerden we daarom een standpunt om naar buiten te treden met wat ervaringsdeskundigen écht belangrijk vinden rond dwanginterventies. We bespreken in dit standpunt  de definitie, de impact en het vóórkomen van dwangmaatregelen. Daarna zoemen we dieper in op enkele veelvoorkomende types ervan: gedwongen opname, isolatie, fixatie en dwangmedicatie. Vervolgens bespreken we de preventie van dwangmaatregelen. Per onderwerp formuleren we aanbevelingen.

Overzicht terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding

In maart 2018 maakte het VPP een nieuw overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Psychologen, psychotherapeuten en patiëntenverenigingen kunnen dit bijvoorbeeld aan de muur hangen om patiënten te informeren. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep volwassenen.

Opgelet: psychologen of psychotherapeuten die een vraag tot erkenning willen indienen bij een ziekenfonds, dienen deze mutualiteit(en) rechtstreeks te contacteren. Het Vlaams Patiëntenplatform is hier niet bij betrokken.

Hieronder vind je de informatie opgesplitst per ziekenfonds:

Meer informatie

 

CONTACT:

Simon Ector (016 23 05 26 of simon.ector@vlaamspatientenplatform.be)

CONTACT voor OPGanG:

Patrick Colemont (016 23 05 26  of contact@opgang.bewww.opgang.be)


Patiënten vertellen