Uit: Samenspraak 70 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

... je voortaan ook bij je ziekenfonds terechtkan voor aanvragen van parkeerkaarten of integratietegemoetkomingen?

Sinds 16 oktober hebben alle ziekenfondsen toegang tot Communit-e. Via deze online toepassing worden aanvragen geregistreerd bij het Directie-generaal Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid). Deze aanvragen kon je voordien enkel bij de gemeente, het OCMW of het Sociaal Huis indienen. Als je bijvoorbeeld een integratietegemoetkoming of een parkeerkaart voor personen met een handicap wil aanvragen, kan je voortaan terecht bij je ziekenfonds.

… de SIS-kaart langzaam zal verdwijnen?

Aan de hand van de SIS-kaart kunnen zorgverleners hun patiënt identificeren en achterhalen welk terugbetalingsstatuut – zoals bijvoorbeeld verhoogde tegemoetkoming – deze persoon heeft bij de ziekteverzekering. Vanaf 1 januari 2014 zullen er echter geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt worden, en zal de elektronische identiteitskaart (eID) deze taken overnemen. Wie niet beschikt over een eID (bv. kinderen of grensarbeiders) zal een nieuwe kaart ontvangen, namelijk de isi+-kaart.
Belangrijk: gooi je SIS-kaart niet weg op 1 januari! Zolang je SIS-kaart geldig is (er staat een vervaldatum op deze kaart) kan je hem best bewaren. Er wordt immers een overgangsperiode ingelast, waarin zorgverleners nog steeds je SIS-kaart kunnen vragen als ze nog niet zijn overgeschakeld op het nieuwe systeem met de eID.

… het makkelijker wordt om beroep te doen op buitenlandse gezondheidszorg?

Er is sinds 25 oktober een Europese richtlijn die de grensoverschrijdende gezondheidszorg regelt. Dit wil zeggen dat het voortaan makkelijker zal zijn om bijvoorbeeld met een Belgisch voorschrift medicatie te kopen in een andere Europese lidstaat. Ook de terugbetaling van een doktersbezoek op vakantie in het buitenland of een spoedopname in een ander Europees ziekenhuis wordt vastgelegd met deze richtlijn. Toch is het erg belangrijk om je uitgebreid te informeren vooraleer je naar een ander land trekt voor een gespecialiseerde behandeling. Er zijn immers enkele voorwaarden en uitzonderingen opgenomen in de regelgeving. Hiervoor klop je best even aan bij je ziekenfonds.

… de wet patiëntenrechten aangepast is?

Recent zijn er enkele beperkte wijzigingen aangebracht aan de wet patiëntenrechten, die in werking trad in 2002. Een eerste wijziging is de definitie van ‘gezondheidszorg’. In de wet patiëntenrechten wordt gezondheidszorg begrepen als ‘diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt, om het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden’. Nieuw in deze definitie is dat uiterlijke veranderingen om voornamelijk esthetische redenen nu ook in de definitie opgenomen zijn. Bovendien voegde de wetgever een artikel toe aan de wet waarin duidelijk omschreven staat welke informatie de patiënt moet krijgen voor het opstarten van een behandeling of het uitvoeren van een ingreep. 
 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.