Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Edito

Welke terugbetaling biedt jouw ziekenfonds voor psychotherapie en psychologische begeleiding?

Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding echter mogelijk, maar deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bovendien is de informatieverstrekking over de terugbetaling niet altijd even duidelijk. Daarom maakte het VPP net als vorig jaar een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten.

We maakten een analyse van de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. De analyse gaat dus niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgings-tehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW).

De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Ze zit dus vervat in aanvullende voordelen en diensten, die verschillen per ziekenfonds. Dit wil ook zeggen dat mensen die aangesloten zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geen recht hebben op terugbetaling voor ambulante psychologische begeleiding of psychotherapie. De verplichte ziekteverzekering voorziet wél terugbetaling voor consultaties bij psychiaters. Niet alle psychiaters bieden echter ook psycho-therapie aan.

De analyse baseerden we op volgende vragen:

  • Wie heeft recht op terugbetaling voor psychotherapie/psychologische begeleiding? (doelgroep)
  • Om welke soort psychotherapie/psychologische begeleiding gaat het?
  • Hoeveel bedraagt de terugbetaling en wat zijn de voorwaarden hiervoor?
  • Welke eisen worden gesteld aan de psychotherapeut/psycholoog?

Daarna geven we informatie over de terugbetalingsprocedure en verwijzen we naar andere initiatieven die de ziekenfondsen nemen om de geestelijke gezondheid te bevorderen. Enkele algemene indrukken:

  • Algemeen bekeken is er een grote verscheidenheid in wat wordt terugbetaald.
  • Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling voor de doelgroep kinderen en jongeren. Voor volwassenen bieden slechts enkele ziekenfondsen terugbetaling aan.
  • Sommige ziekenfondsen preciseren een problematiek waarvoor terugbetaling van psychotherapie mogelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kanker, chronische somatische ziekten of een trauma.
  • Er zijn grote verschillen in het aantal sessies dat wordt terugbetaald. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald, anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 12 sessies.
  • De criteria die gesteld worden aan psychotherapeuten en psychologen verschillen: het gaat van strikt gereguleerd tot helemaal niet gereguleerd. De meeste ziekenfondsen vragen wel een masterdiploma of een aansluiting bij de Psychologencommissie of een beroepsvereniging.
  • Sommige ziekenfondsen bieden ook zelf cursussen en andere gezondheidsbevorderende diensten aan. Daarnaast organiseren enkele ziekenfondsen zelf eerstelijnspsychologische hulp, online psychologische begeleiding of telefonische psychologische hulp.

Op onze website vind je een overzichtsdocument en een apart document per ziekenfonds. Elke ledenvereniging van het VPP krijgt één exemplaar van het overzicht toegestuurd via de post. Bij vragen kan je contact opnemen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatient
enplatform.be
 of 016 23 05 26).

Creative Commons foto met als titel '9 Crimes'
Photo
by Paul Lieberwirth / CC BY-NC-ND 2.0

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.