Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Edito

Schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken: wat veranderde sinds 1 januari 2015?

Sinds jaar en dag strijdt het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) samen met zijn achterban voor een verbeterde toegang tot de verzekeringsmarkt voor personen met een chronische ziekte of handicap. Regelmatig ontvangt het klachten van patiënten over bijpremies of weigeringen voor een schuldsaldoverzekering. Het VPP plaatste deze problematiek op de beleidsagenda en werkte actief mee aan de totstandkoming van de wet Partyka. Deze wet wil de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte of handicap verbeteren. Sinds 1 januari 2015 ging de wet Partyka eindelijk van start.

We stelden een document samen waarin we de volledige inhoud van de wet Partyka uitleggen. Dit document kan je terugvinden op onze website bij ‘Nieuws’. Hieronder geven we alvast een korte samenvatting van de belangrijkste elementen van de wet.

Meer transparantie

  • Als de verzekeraar een hogere premie aanrekent omwille van je gezondheidstoestand, dan moet hij deze opsplitsen in een basispremie en een bijpremie zodat de kandidaat-verzekerde aanbiedingen van verschillende verzekeraars beter kan vergelijken. 

  • Als de verzekeraar een hoge bijpremie voorstelt of bepaalde risico’s wil weigeren of uitsluiten, moet hij zijn beslissing schriftelijk motiveren en de contactgegevens van zijn adviserende arts meedelen. De kandidaat-verzekerde kan zelf of via zijn behandelend arts nog bijkomende informatie over die beslissing vragen op schriftelijk verzoek. Zo kan hij studies of statistieken opvragen waarop de verzekeraar zijn beslissing motiveert.

  • Als je een schuldsaldoverzekering aanvraagt en de verzekeraar beschikt over alle informatie (onder andere een medische vragenlijst en eventueel bijkomende medische attesten), dan moet de kandidaat-verzekerde de beslissing van de verzekeraar voortaan binnen de vijftien werkdagen ontvangen.

  • Er wordt voortaan gecontroleerd of medische vragenlijsten, die schuldsaldoverzekeraars gebruiken, de privacywetgeving voldoende respecteren.

Beroepsmogelijkheden

Als de verzekeraar een kandidaat-verzekerde een bijpremie van meer dan 75 procent voorstelt of weigert, kan de kandidaat-verzekerde een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau voor tarifering. Dit bureau bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen en anderzijds uit vertegenwoordigers van consumenten en patiënten. Een onafhankelijke magistraat zit het bureau voor.

Het Opvolgingsbureau voor tarifering zal nagaan of de bijpremie van meer dan 75 procent of de weigering vanuit medisch en verzekeringstechnisch oogpunt correct is. Het Opvolgingsbureau kan akkoord gaan met het oorspronkelijke voorstel van de verzekeraar of een aangepast verzekeringsvoorstel doen.

Opgelet! De verzekeraar is niet verplicht om het voorstel van het Opvolgingsbureau te volgen. Als de verzekeraar het voorstel niet volgt, kan je met dit voorstel steeds andere verzekeraars aanspreken.

Hoe je een aanvraag moet indienen bij het Opvolgingsbureau voor tarifering vind je op de website www.opvolgingsbureau.be.

Contactgegevens

Opvolgingsbureau voor tarifering
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 547 57 70
info@opvolgingsbureau.be
www.opvolgingsbureau.be

Solidariteitsmechanisme

Wanneer je een bijpremie krijgt voorgesteld van meer dan 125 procent kom je in aanmerking voor het solidariteitsmechanisme, de Compensatiekas. Bij een bijpremie die meer dan 125 procent bedraagt, vraagt de verzekeraar automatisch een tussenkomst bij de Compensatiekas aan voor het overschrijdende bedrag. Je bijpremie wordt met andere woorden begrensd tot maximaal 125 procent van de basispremie. Er geldt ook een bovengrens: de tussenkomst van de Compensatiekas kan nooit meer dan 800 procent van de basispremie bedragen.

Opgelet! De beroepsmogelijkheden en het Solidariteitsmechanisme gelden enkel voor schuldsaldoverzekeringen die worden afgesloten voor de bouw, verbouwing of aankoop van een enige en eigen gezinswoning. Verzekeraars zijn verplicht om kandidaat-verzekerden te informeren over de beroepsmogelijkheden en het solidariteitsmechanisme.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.