Uit: Samenspraak 68 | Inhoudstafel >

Nieuws

NIEUW: Standpunt over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen

Het VPP ontvangt geregeld vragen of klachten over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen. Op basis van deze vragen en klachten, literatuur, internationale vergelijkingen en besprekingen in de studiegroep verzekeringen stelde het recent een standpunttekst over dit thema op. In het kader van verzekeringen worden er geregeld gezondheidsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen zoals het invullen en analyseren van medische vragenlijsten, het opvragen van medische verklaringen van behandelend artsen, het motiveren van een bijpremie omwille van een verhoogd gezondheidsrisico, medische onderzoeken om de ernst van lichamelijke schade te bepalen of de organisatie van een minnelijke medische expertise.

Aangezien gezondheidsgegevens privacygevoelige informatie bevatten, is het belangrijk dat de verwerking van deze gegevens binnen duidelijke grenzen gebeurt. Het juridisch kader voor de verwerking van gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen vertoont gebreken waardoor verschillende betrokken partijen zoals (kandidaat-)verzekerden, verzekeringsondernemingen, adviserende (expertise)artsen, behandelend artsen en nabestaanden van verzekerden met verschillende praktische en ethische problemen geconfronteerd worden:

  • Welke gezondheidsgegevens moet een (kandidaat-)verzekerde allemaal meedelen?
  • Welke gezondheidsgegevens mag een verzekeringsonderneming bijkomend opvragen?
  • Hoe moet een beslissing op basis van gezondheidsgegevens door de verzekeringsonderneming exact gemotiveerd worden?
  • Wat is de rol en de taak van adviserende (expertise)artsen van verzekeringsondernemingen?
  • Hoe kunnen alle patiëntenrechten toegepast worden binnen (private) verzekeringsgeneeskunde?
  • Welk ethisch gedrag mag men verwachten bij minnelijke medische expertises in het kader van verzekeringsgeschillen?

Op deze en andere vragen bestaan er niet steeds heldere antwoorden. Dit leidt tot interpretatieverschillen en rechtsonzekerheid.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw vraagt in zijn standpunttekst onder andere heldere definities in de verzekeringswetgeving, een statuut voor artsen die verzekeringsondernemingen adviseren, een vraaggestuurde mededelingsplicht in plaats van een spontane mededelingsplicht, standaard medische vragenlijsten, een betere controle op de motiveringsplicht van verzekeringsondernemingen, een databank voor bijstandsartsen en ethische richtlijnen voor minnelijke medische expertises. Het VPP wil met deze standpunttekst een politiek debat over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen op gang brengen.

Je kan de standpunttekst downloaden op onze website of opvragen bij Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatiëntenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.