Uit: Samenspraak 65 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

NIEUW! Geïnformeerde toestemming voor de veilige elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens. Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze gegevens vlot, maar ook veilig gebeurt. 

Bijvoorbeeld:

 • Het hubs & metahub-systeem
  Dit uitwisselingssysteem maakt het voor ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten mogelijk om bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens uit het medisch dossier van het ziekenhuis (zoals uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen) worden uitgewisseld. (Meer informatie: https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub)
 • Het gedeeld farmaceutisch dossier
  In een farmaceutisch dossier noteert de apotheker de geneesmiddelen die hij aan een patiënt aflevert. De apotheker gebruikt dit dossier onder andere om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) wil het farmaceutisch dossier binnenkort tussen apothekers delen. Apothekers zullen dan toegang kunnen hebben tot de medicatiegeschiedenis van een patiënt op het moment dat die hen om de aflevering van een geneesmiddel vraagt. Ongeacht de plaats van de aflevering geniet de patiënt zo van een optimale bewaking van zijn medicatieveiligheid.
 • Vitalink
  In het kader van een betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg[1] zal de Vlaamse Overheid Vitalink oprichten. De zorgverleners uit de eerste lijn zullen vanuit hun eigen elektronische patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale databank om gezondheidsgegevens met de andere betrokken zorgverleners te delen. Vitalink zal starten met de uitwisseling van het medicatieschema. (Meer informatie: www.vitalink.be)

eHealthConsent: een manier om je geïnformeerde toestemming te geven

Voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent. Er zijn drie manieren om de geïnformeerde toestemming van patiënten te registreren:

 1. Je kan als patiënt je toestemming zelf registreren via de website van het eHealth-platform. Je meldt je dan met behulp van je elektronische identiteitskaart (eID) aan. Hiervoor heb je een eID-lezer nodig en moet je via de website http://eid.belgium.be de vereiste software installeren. (Voor meer informatie kan je het contactcenter van het eHealth-platform bellen op 02 788 51 55).
 2. Als je hulp wil bij de registratie of je geen computer hebt, kan een arts, apotheker of het administratief personeel van het ziekenhuis je toestemming registreren.
 3. Ook een mutualiteit kan je toestemming registreren op jouw verzoek.

Ook hier heb je als patiënt rechten!

Je hebt steeds het recht om je toestemming terug in te trekken. Bovendien heb je ook de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam de elektronische toegang tot je gezondheidsgegevens te weigeren. Dit alles kan je beheren via de toepassing eHealthConsent op de website van het eHealth-platform.

Wat betreft de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens heb je bovendien ook de volgende rechten:

 • de mogelijkheid om aan je zorgverlener te vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen en
 • de mogelijkheid om te vragen dat men nagaat welke zorgverlener toegang tot je gezondheidsgegevens heeft gehad.

Niet alle zorgverleners hebben toegang

Voor alle duidelijkheid: enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie of een zorgrelatie[2] hebt, kunnen toegang tot je gezondheidsgegevens krijgen. Zij hebben bovendien alleen toegang tot de informatie die relevant is voor hen in het kader van de zorg voor jouw gezondheid. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid[3] beoordeelt welke informatie relevant is. Dit comité is een onderdeel van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

In het bijgevoegde document vind je de inhoud en een verklarende woordenlijst van de geïnformeerde toestemming die geregistreerd kan worden. Voor vertegenwoordigers van patiënten die minderjarig of wilsonbekwaam zijn, bestaat een soortgelijk toestemmingsformulier.

Wie meer informatie over de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens wil, kan contact opnemen Roel Heijlen (tel 016 23 05 26 of roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be). 


[1] De eerstelijnszorg is de zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, thuisverzorgenden, … Het gaat over zorg waarbij geen verwijzing of (ziekenhuis)opname nodig is.

[2] De elektronische uitwisselingsnetwerken zullen het bestaan van een therapeutische relatie of een zorgrelatie tussen de patiënt en een zorgverlener controleren aan de hand van bepaalde elektronische bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het inlezen van de elektronische identiteitskaart of van de SIS-kaart, het bestaan van een Globaal Medisch Dossier of de  inschrijving in een ziekenhuis.

[3] https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/organisatie/sectoraal-comite/presentatie                    

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.