Uit: Samenspraak 70 | Inhoudstafel >

Voor u gelezen

Naar de school van mijn keuze!

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding maakte onlangs een interessante brochure over rechten in het onderwijs voor personen met een handicap bekend. In dit artikel vind je korte samenvatting van deze brochure.

Cover brochure 'Met een handicap naar de school van je keuze'

Sinds het Verdrag van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een Handicap goedgekeurd is in België, mogen personen met een handicap niet worden uitgesloten van het gewoon onderwijssysteem. Indien nodig moeten er zelfs redelijke aanpassingen voorzien worden. Leerlingen met een handicap kunnen dus kiezen om les te volgen in het gewone onderwijs. Dit heet ‘inclusief onderwijs’.

Wat verstaat men onder handicap? 

Handicap mag niet eng geïnterpreteerd worden. Het Verdrag definieert handicap als ‘personen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving’. Dit houdt in dat niet enkel leerlingen die erkend zijn door RIZIV, RSZ of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap recht hebben op redelijke aanpassingen. Ook leerlingen met een chronische ziekte, een leerstoornis, autisme, ADHD of andere ontwikkelings- of gedragsstoornissen hebben recht op redelijke aanpassingen.

Wat is een redelijke aanpassing?

Een redelijke aanpassing is ‘een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving’. Het voorzien van een redelijke aanpassing is verplicht door de antidiscriminatiewetgeving en door het Verdrag van de Verenigde Naties. Op school kan een aanpassing heel uiteenlopend zijn. Het kan gaan om aanpassingen aan de school- en klasomgeving (bv. hetzelfde klaslokaal, geen verplaatsingen), aanpassingen in wat de leerkracht doet in de klas (bv. opdrachten spreiden in de tijd) en aanpassingen naar de leerling toe (bv. student krijgt meer tijd voor een test). Achteraan in de brochure vind je een reeks voorbeelden van redelijke aanpassingen!

Het is mogelijk dat er discussie ontstaat over wat ‘redelijk’ is. Om dit te beoordelen, zijn er enkele criteria, namelijk kostprijs, gebruiksfrequentie en gebruiksduur, impact op de school- en klasomgeving, impact op andere leerlingen en alternatieven. De redelijkheid van een aanpassing wordt steeds individueel en in overleg met alle betrokkenen beoordeeld. Een aanpassing kan enkel geweigerd worden als ze onredelijk is, anders is er sprake van discriminatie!

Tip: Maak in overleg met alle betrokkenen steeds duidelijke afspraken wanneer er een redelijke aanpassing wordt toegestaan!

Wat als een redelijke aanpassing niet wordt toegestaan?

Wanneer er problemen zijn met het voorzien van een redelijke aanpassing, kan je contact opnemen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Dit is een onafhankelijke openbare instelling die je kan informeren en advies kan geven over verdere stappen die genomen kunnen worden. Een beroep doen op het Centrum betekent niet dat je meteen ook een formele klacht neerlegt (zoals bij politie of rechtbank). Zij zullen eerst met jou de mogelijkheid van bemiddeling bekijken.

Deze brochure kan opgevraagd worden op www.diversiteit.be. Je kan ze ook telefonisch bestellen op 02 212 30 00

Bron: Met een handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs. Brussel, juni 2013. Auteur: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Afbeelding: (c) 2013, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.