Uit: Samenspraak 77 | Inhoudstafel >

Edito

Minister Maggie De Block aan het woord op de Algemene Vergadering

Zaterdag 14 maart was het weer zover:  onze jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats in Heverlee. Het zou een bijzondere vergadering worden omdat we voor de eerste keer in de geschiedenis van het VPP een federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken mochten verwelkomen. Onze ledenverenigingen daagden dan ook zeer talrijk op om te horen welke boodschap de minister wilde brengen op een vergadering met patiëntenverenigingen.  

Minister Maggie De Block en voorzitster Gemma Reynders-Broos

Foto: Minister Maggie De Block en voorzitster Gemma Reynders-Broos

Onze voorzitster, Gemma Reynders-Broos, heette iedereen van harte welkom en gaf het woord aan onze penningmeester die de cijfers toelichtte. Na het goedkeuren van de cijfers en de kwijtschelding van onze bestuurders waren de formaliteiten achter de rug en was het tijd om minister Maggie De Block te verwelkomen. Na een beknopte uiteenzetting over onze ledenbevraging nam de minister het woord.

De minister stelde om te beginnen de vraag wat het gezondheidsbeleid voor de patiënt betekent. Vroeger werd deze vraag aan de zorgverleners gesteld, maar als we willen evolueren naar een geïntegreerde zorg zullen we deze vraag in de eerste plaats aan de patiënt moeten stellen. De minister voorziet vijf concrete acties om de omslag te maken naar geïntegreerde zorg.

1.      Patiënt empowerment

Ten eerste moeten patiënten ondersteund worden zodat ze actief kunnen deelnemen aan hun zorg. Ze moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken en leren hoe ze met hun ziekte kunnen omgaan. Hiervoor kan onder andere de wet patiëntenrechten herbekeken worden en moet de wetgeving aangepast worden aan de realiteit van een elektronisch patiëntendossier. Patiënten zouden hun medische gegevens moeten kunnen raadplegen zelf gegevens kunnen aanvullen (personal health record) via hun tablet of pc.

2.      Belang van de mantelzorger

Patiënten hebben de steun van mantelzorgers nodig. Er zal een statuut uitgewerkt worden om mantelzorgers te ondersteunen wanneer de zorg te zwaar wordt. De federale regering besliste onlangs ook dat werkloze mantelzorgers niet bestraft zullen worden.

3.      Een casemanager voor complexe zorg

Patiënten met een chronische ziekte veranderen dikwijls van zorgomgeving. Denk maar aan de zorg binnen en buiten het ziekenhuis, verschillende aandoeningen bij verschillende behandelende artsen… . Transmurale zorg – zorg over de sectoren heen – wordt steeds belangrijker. De minister vindt het belangrijk dat er bij complexe zorg een casemanager kan zijn die de zorg opvolgt en hindernissen tussen de verschillende zorgverleners en ziekenhuizen aanpakt. De casemanager kan bovendien de communicatie tussen de zorgverleners verbeteren.

4.      Socio-professionele integratie

Personen die chronisch ziek zijn verliezen vaak hun job of kunnen hun job niet meer uitoefenen. De minister benadrukte dat iedereen die terug aan de slag wil en kan deze kans moet krijgen. Voor bepaalde ziekten zal het niet mogelijk zijn om opnieuw aan het werk te gaan, maar er zijn heel wat mensen, vooral jongeren, die aan het werk willen om collega’s te hebben en een sociaal netwerk uit te bouwen. Er moet transparant geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

5.      Kwaliteitsstructuur opzetten voor ziekenhuiszorg

De minister wil de kwaliteit van de ziekenhuiszorg blijven garanderen en kijkt hiervoor over het muurtje naar bijvoorbeeld Duitsland en andere landen. Ze wil de kwaliteit van de zorg op een andere manier honoreren, minder prestatiegedreven en steeds de vraag stellen of de patiënt hier beter van wordt. Daarnaast wil ze ook meer aandacht geven aan toegankelijkheid, tijdigheid, veiligheid, effectiviteit en patiënttevredenheid.

Structureel participeren!

Naast geïntegreerde zorg wil de minister patiënten ook structureel laten participeren aan het beleid. Ze zal dit op twee manieren vastleggen. Enerzijds zal het VPP een plaats krijgen in de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum. We zullen vanuit het Kenniscentrum aanbevelingen aan het beleid kunnen formuleren. Ten tweede ondersteunt ze de subsidieaanvraag van het VPP en Trefpunt Zelfhulp voor de oprichting van regionale antennes. Met deze antennes willen we vier doelstellingen bereiken: de werking van patiëntenverenigingen ondersteunen, verenigingen helpen bij kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan lokale netwerken (eerstelijn, ziekenhuis…) en als brug tussen patiëntenverenigingen en de overheid functioneren. De minister voorziet middelen voor drie antennes (één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel). Meer informatie hierover volgt later! Tenslotte benadrukte de minister dat samenwerking heel belangrijk is. Alle actoren in de gezondheidszorg hebben een rol te spelen en samen kunnen we zorgen voor een zorg op maat van de chronisch zieke patiënt.

Overlegplatform voor kartrekkers van patiëntenverenigingen

Na deze boeiende en enthousiaste speech van de minister was het de beurt aan Peter Gielen van het Trefpunt Zelfhulp om tekst en uitleg te geven bij het online platform  www.onderling.be . Via deze website kunnen actieve trekkers en bestuursleden van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen informatie uitwisselen over de praktische werking van hun vereniging. Het gaat dan bijvoorbeeld over locaties voor vergaderingen, het opmaken van een website of de boekhouding van een vzw. Meer informatie vind je terug op pagina 11 van deze nieuwsbrief.

Om de algemene vergadering af te sluiten gaf onze directeur Ilse Weeghmans een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2015. Zo komt er nog een denkdag over ziekenhuisfinanciering en over bewindvoering. Er is ook de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie en de Europese dag van de patiëntenrechten. 

We willen iedereen bedanken die aanwezig was op onze algemene vergadering. Samen met onze leden gaan we weer een boeiend jaar tegemoet!

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.