Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

Een tegemoetkoming in de kijker - Alles over de verhoogde tegemoetkoming

Het wordt ook wel eens het voorkeurstarief of de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genoemd, maar hier houden we het eenvoudigweg bij de verhoogde tegemoetkoming of VT. Er zouden zo’n twee miljoen Belgen recht hebben op deze maatregel. Dat is voor ons reden genoeg om eens te bekijken wat die VT precies is.

Wat houdt de maatregel in?

Het doel van de verhoogde tegemoetkoming is om de gezondheidszorg financieel meer toegankelijk te maken. Wie recht heeft op de VT moet minder betalen voor de gezondheidszorgen die hij nodig heeft.

Om goed te begrijpen wat de verhoogde tegemoetkoming precies inhoudt, moeten we de naam eerst even ontleden. Dit kan het best aan de hand van een voorbeeld met fictieve bedragen.

Stel: een bezoek aan de huisarts kost €25. Hiervan betaalt het ziekenfonds €20 terug, dit bedrag noemen we de ‘verzekeringstegemoetkoming’. De overige €5, het ‘remgeld’, is voor rekening van de patiënt. Voor een patiënt die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming zal het ziekenfonds geen €20, maar €24 terugbetalen. De verzekeringstegemoetkoming wordt dus verhoogd (= de verhoogde tegemoetkoming) en het remgeld bedraagt nog maar €1.

Hetzelfde principe geldt ook bij andere medische kosten, zoals kosten voor medicatie en hospitalisatie. De prijs van het product of de verstrekking blijft dezelfde, maar het ziekenfonds voorziet een hogere tussenkomst. Dat zorgt ervoor dat het persoonlijke aandeel voor de patiënt met de VT lager is.


Opgelet!

Naast de verzekeringstegemoetkoming en het remgeld bestaan er ook nog supplementen. Zorgverstrekkers die ‘geconventioneerd’ zijn, verbinden zich ertoe om zich aan de afgesproken tarieven te houden. De afgesproken tarieven zijn eenvoudigweg de optelsom van de vastgelegde bedragen van de verzekeringstegemoetkoming en het remgeld. Zorgverstrekkers kunnen er ook voor kiezen om niet geconveneerd te zijn. In dat geval kunnen ze bovenop het vaste tarief nog supplementen aanrekenen. Een patiënt die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming moet nog steeds het aangerekende supplement betalen. De enige manier om niet langer supplementen te moeten betalen, is overschakelen naar een geconventioneerde zorgverstrekker. Op de website van het RIZIV kan je op een eenvoudige manier nagaan of een zorgverstrekker geconventioneerd is. Je kan dit ook navragen bij je ziekenfonds.


Tip!

Controleer of je zorgverstrekker geconventioneerd is: www.riziv.fgov.be en klik verder op 'Webtoepassingen' en 'Een zorgverlener zoeken'.


Zijn er nog andere voordelen verbonden aan de VT?

Naast de goedkopere gezondheidszorg zijn er nog twee belangrijke voordelen verbonden aan de verhoogde tegemoetkoming: de automatische derdebetaler en het verlagen van het plafond van de maximumfactuur (MAF).

Sinds 1 oktober 2015 zijn huisartsen verplicht om voor elke patiënt met de VT de derdebetalersregeling te gebruiken. Die regeling houdt in dat een patiënt enkel het remgeld moet betalen, de verzekeringstegemoetkoming wordt door het ziekenfonds rechtstreeks aan de huisarts betaald. Het gaat om een verplichte én automatische derdebetaler. Dat wil zeggen dat de huisarts automatisch voor elke patiënt moet controleren of hij er recht op heeft. De patiënt moet er dus niet zelf om vragen. De regeling is bovendien verplicht dus noch de huisarts noch de patiënt met de VT mag de toepassing weigeren. Er zijn slechts enkele situaties waarin de verplichting niet geldt, zoals bijvoorbeeld bij een huisbezoek.


Concreet:

Heb je recht op de VT? Dan kost een raadpleging bij een geconventioneerde huisarts slechts €1,50. Wanneer je huisarts ook je Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert wordt dit tarief extra verlaagd tot €1,00.


Ook de maximumfactuur (MAF) is een maatregel die bedoeld is om de zorg financieel toegankelijker te maken. Per gezin wordt al het betaalde remgeld jaarlijks opgeteld. Van zodra dat bedrag een bepaalde maximumgrens (het MAF-plafond) overschrijdt, betaalt het ziekenfonds voor de rest van dat jaar naast de verzekeringstegemoetkoming ook het remgeld terug wanneer het gezin nog beroep moet doen op gezondheidszorg. De hoogte van het MAF-plafond wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen. Het hoogst mogelijke plafond is €1800 aan remgeld per jaar, voor de laagste inkomens is het plafond €450 per jaar. Wanneer een gezinslid recht heeft op de VT wordt het MAF-plafond automatisch €450 per jaar, onafhankelijk van het gezinsinkomen.

Wie heeft er recht op?

Tot eind 2013 bestonden er twee afzonderlijke regelingen met een voorkeurstarief: het OMNIO-statuut en de verhoogde tegemoetkoming. Met het oog op een vereenvoudiging werden beide maatregelen op 1 januari 2014 samengevoegd tot één systeem van de verhoogde tegemoetkoming. De toekenningsvoorwaarden zijn bijgevolg een combinatie van de voorwaarden die van toepassing waren bij de twee afzonderlijke maatregelen.

Automatische toekenning 

Een groot deel van de rechthebbenden krijgt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend. Dit gebeurt op basis van een bepaald statuut of het recht op een bepaalde sociale uitkering, zonder bijkomend inkomensonderzoek.

De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend

- als je één van de volgende sociale uitkeringen ontvangt

  • het leefloon van het OCMW gedurende drie maanden,
  • de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of
  • een tegemoetkoming voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), integratietegemoetkoming (IT) of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)).

- of als je één van de volgende statuten hebt

  • een kind met een erkende handicap van minstens 66%,
  • een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) of
  • een weeskind dat beide ouders heeft verloren.

Toekenning na aanvraag en inkomensonderzoek 

De andere rechthebbenden krijgen de verhoogde tegemoetkoming pas toegekend na een inkomensonderzoek. Ook wie zich in een bepaalde situatie bevindt in combinatie met een laag inkomen kan de verhoogde tegemoetkoming toegekend krijgen. In sommige gevallen zal het ziekenfonds de persoon in kwestie hier zelf op wijzen, maar het is ook mogelijk om zelf een aanvraag in te dienen.

De verhoogde tegemoetkoming zelf aanvragen kan wanneer je je in één van de volgende situaties bevindt en over een laag inkomen beschikt:

  • een weduwe/weduwenaar, invalide, gepensioneerde,
  • een erkenning als persoon met een handicap,
  • al één jaar werkloos of arbeidsongeschikt of
  • een éénoudergezin.

Ook als je je niet in één van de bovenstaande situaties bevindt, maar wel over een beperkt inkomen beschikt, kan je een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming. Voor zo’n aanvraag en de specifieke inkomensvoorwaarden kan je terecht bij je ziekenfonds.

Sinds september 2015 screenen de ziekenfondsen al hun leden op regelmatige basis om te achterhalen of er personen zijn die recht hebben op de VT, maar hier nog geen gebruik van maken. De leden die hiervoor in aanmerking komen, zullen gecontacteerd worden door hun ziekenfonds met de uitnodiging om een aanvraag in te dienen.

Heb jij recht op de VT?

Je kan makkelijk controleren of je de verhoogde tegemoetkoming reeds toegekend kreeg. Op het kleefbriefje van je ziekenfonds staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, dan wil dat zeggen dat je recht hebt op de VT (dus code xx1-XXX). Heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, maar denk je dat je hiervoor wel in aanmerking komt? Neem dan contact op met je ziekenfonds. Zij kunnen je informeren over de toekenningsvoorwaarden en je de nodige documenten bezorgen voor een mogelijke aanvraag.


Spaarpot

Voor meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming kan je terecht bij An De Cock (an.decock@vlaamspatienten
platform.be
of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.