Participatie

Laatst aangepast op 26 januari 2017

Participatie is een belangrijk thema binnen het Vlaams Patiëntenplatform: dit komt terug in alles wat wij doen. Onze visie op patiëntenparticipatie en enkele praktische tips vindt u terug in de presentatie die Ilse Weeghmans (directeur VPP) gaf op de studiedag van Zorgnet Vlaanderen op 23 november 2012. Bekijk de filmpjes van de Stomavereniging (Regio Antwerpen), Debra Belgium en de Vereniging Apneupatiënten (VAPA)!

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft ook enkele projecten rond patiëntenparticipatie. Meer informatie vindt u hieronder.

SEL-Klankbordgroep eerstelijn

In samenwerking met het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (PLAZZO vzw) en het Limburgs Platform voor Zelfhulp en Ontmoetingsgroepen (LPZO vzw) heeft het Vlaams Patiëntenplatform in 2010 twee klankbordgroepen opgericht. Eén in Hasselt en één in Gent.  

In een klankbordgroep worden patiënten samengebracht om positieve en negatieve ervaringen over de eerste lijn uit te wisselen. Op basis van deze ervaringen formuleert het Vlaams Patiëntenplatform aanbevelingen die door patiënten in de lokale SEL (Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) worden ingebracht en bediscussieerd. 

In het kader van de pilootprojecten stakeholdersoverleg worden er in 2013 drie nieuwe klankbordgroepen opgericht. Meer informatie vind je hieronder.

Pilootprojecten stakeholdersoverleg

In 2013 zal het Vlaams Patiëntenplatform vzw deelnemen aan een project van de ziekenhuiskoepel ICURO. Zes ziekenhuizen zullen een pilootproject ‘stakeholdersoverleg’ organiseren. Met stakeholdersoverleg bedoelt men overleg met alle betrokken partijen. Hierbij vormen patiëntenvertegenwoordigers een belangrijke groep, maar ook huisartsenkringen, de ziekenfondsen, OCMW’s etc. zijn belangrijke partners.
Het Vlaams Patiëntenplatform staat in voor de afvaardiging van patiëntenvertegen-woordigers. Deze vertegenwoordigers zullen afgevaardigd worden vanuit de klankbordgroepen van het VPP.

Tot en met 2012 bestonden er alleen klankbordgroepen in Limburg en Oost-Vlaanderen. In het kader van dit project zullen er in 2013 nieuwe klankbordgroepen opgericht worden in Antwerpen en West-Vlaanderen. Verder wordt een specifieke klankbordgroep voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht in Limburg.
De klankbordgroepen zullen zich dus niet enkel meer bezig houden met eerstelijnsthema’s (voor deelname aan de SEL’s) maar zullen ook ziekenhuisgerelateerde thema’s behandelen.

 

Meer informatie

 

Heb je interesse in de SEL-Klankbord-groepen? Contacteer ons via info@vlaamspatientenplatform.be
We houden je dan spontaan op de hoogte van bijeenkomsten van de SEL-Klankbordgroepen.  

 

CONTACT:

Els Meerbergen (016 23 05 26 of els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be