Onderwijs

Laatst aangepast op 11 juni 2020

 1. Het M-decreet
   
 2. Ondersteuning en begeleiding voor kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn

Voor meer informatie over deze verschillende vormen van ondersteuning kan je terecht bij je school en het CLB. Ook patiëntenverenigingen beschikken over specifieke informatie en tips voor de aandoening van jouw kind. Om een patiëntenvereniging te vinden kan je terecht op de website van het Trefpunt Zelfhulp.


Het M-decreet

Kinderen met een chronische ziekte hebben het niet altijd gemakkelijk om naar school te gaan. Ze zijn bijvoorbeeld vaak ziek en pendelen veel tussen het ziekenhuis, thuis en de school waardoor ze lessen missen. Op school hebben ze vaak bepaalde ondersteuning nodig die niet altijd voorzien is. Ondanks bepaalde moeilijkheden is het belangrijk dat deze kinderen onderwijs krijgen en hierin ondersteund worden.

Het algemeen kader hiervoor wordt bepaald in het M-decreet. Het M-decreet wil het onderwijs toegankelijker maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en is sinds 1 september 2015 van toepassing in alle Vlaamse scholen. De ‘M’ staat voor ‘maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het decreet bestaat uit zes krachtlijnen:

 1. Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon onderwijs
 2. Recht op redelijke aanpassingen
 3. Recht op inschrijven in een gewone school
 4. Nieuwe types in het buitengewoon onderwijs
 5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs
 6. Ondersteuning voor leerkrachten in het gewoon onderwijs

Om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben in het kader van het M-decreet, werd een ondersteuningsmodel uitgewerkt. Dit ondersteuningsmodel is in werking sinds het schooljaar 2017-2018 in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen vanaf dan volgens het nieuwe model ondersteund worden.

Belangrijk! Iedere leerling met een ondersteuningsnood heeft recht op ondersteuning. De school is namelijk verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien omdat zij verantwoordelijk is voor goed onderwijs aan alle leerlingen. Dit recht staat los van het feit of de leerling een gemotiveerd (of inschrijvings)verslag heeft. Het gemotiveerd verslag is een verslag dat het CLB opmaakt bij doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs.

Meer info

Meer informatie vind je terug op de website van onderwijs Vlaanderen over:

 • Heb je als ouder nood aan informatie en ondersteuning voor het inclusietraject van je kind(eren)? Dan kan je terecht bij Steunpunt voor Inclusie.

Ondersteuning en begeleiding voor kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn

Tijdelijk onderwijs aan huis

Het onderwijsdecreet voorziet in de vorm van tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) het recht op onderwijs voor kinderen vanaf vijf jaar die kortere of langere periodes afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of handicap. De bedoeling van tijdelijk onderwijs aan huis is in de eerste plaats bijblijven zodat de leerachterstand niet groter wordt. Het laat de kinderen voelen dat ze erbij blijven horen. Een vertrouwde leerkracht van de eigen school kan de spilfiguur vormen en zorgt voor het contact met de andere klasgenoten.

Kinderen met een chronische ziekte hebben per 9 halve dagen afwezigheid recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis. Deze halve dagen afwezigheid moeten niet aaneensluitend zijn. De klassenraad beslist, in overleg met de ouders en met het kind, welke vakken het kind tijdens die uren krijgt. Het TOAH is gratis. De school is verplicht om informatie over TOAH te verstrekken.

Meer info

 • Meer uitleg over de voorwaarden vind je in het schoolreglement en op de website van onderwijs Vlaanderen.

Synchroon internetonderwijs

Bednet is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Synchroon internetonderwijs (SIO) heet dat in het onderwijsdecreet. Sinds september 2015 heeft elk ziek kind recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van maken en dit in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel.  Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft.

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn..  Je kan Bednet aanvragen als je minstens een maand lang internetonderwijs zal volgen tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen. Voor chronisch zieke kinderen geldt dus een afwezigheid van in totaal 4 lesweken over het hele schooljaar gespreid.

Meer info

Ziekenhuisscholen

Ziekenhuisscholen en preventoria geven onderwijs aan kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of om medische redenen verblijven in een preventorium. In Vlaanderen zijn er zeven basisscholen en vijf secundaire ziekenhuisscholen van dit type (verbonden aan universitaire ziekenhuizen, revalidatieklinieken en preventoria). Een ziekenhuisschool probeert steeds nauw samen te werken met de thuisschool om zo de terugkeer naar school vlot te laten verlopen.

Meer info

Diverse initiatieven

 • S&Z School en Ziek zijn vzw organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs.
 • Kom op tegen Kanker zorgt voor kleuterleerkrachten die kankerpatiënten van het 1e en 2e kleuterklasje vrijwillig bijlessen geven, maximaal 4 uur per week. Kom op tegen Kanker werkt bij voorkeur met leerkrachten van de thuisschool van je kind.
 • Auxilia organiseert bijlessen voor kinderen en jongeren.
 • Het brugfigurenproject en het Rode Kruis van België zorgt voor extra, individuele onderwijsbegeleiding voor kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.
 • Vraag ook bij je ziekenfonds na of zij een hulpaanbod hebben voor zieke kinderen. Een aantal ziekenfondsen voorziet dit.