Observatorium voor de chronische ziekten

Laatst aangepast op 14 januari 2019

Wat is het Observatorium voor de Chronische Ziekten?

Welke thema's komen in de vergaderingen van het Observatorium aan bod?

In 2008 kondigde Minister Onkelinx de oprichting van het Observatorium voor de Chronische Ziekten aan, wat nog in hetzelfde jaar officieel werd bevestigd met een programmawet. Dit nieuwe orgaan zou een stukje geschiedenis schrijven, het was immers de eerste keer dat de patiënt een stem kreeg binnen het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het Vlaams Patiëntenplatform was dan ook erg verheugd om hiervoor vertegenwoordigers te mogen afvaardigen en ging meteen op zoek naar geschikte kandidaten. Om de werkzaamheden van het Observatorium te kunnen starten, moesten de leden benoemd worden aan de hand van een Koninklijk Besluit. Omwille van de aanslepende regeringsvorming duurde het maar liefst tot eind 2011 vooraleer dit KB er kwam.

Wat is het Observatorium voor de Chronische Ziekten?

  1. Situering

Voor 2008 bestond De Wetenschappelijke Raad van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV uit twee afdelingen:

  • het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG)
  • het Comité voor Advies inzake de Zorgverlening ten aanzien van de Chronische Ziekten en Specifieke Aandoeningen.

Via het plan ‘prioriteit aan de chronisch zieken’ van Minister Onkelinx werd het Comité voor Advies omgevormd tot het Observatorium voor de Chronische Ziekten. Het bestaande comité werd hervormd tot de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium, en er werd een raadgevende afdeling toegevoegd. In onderstaande figuur wordt weergegeven waar dit Observatorium zich bevindt binnen de structuur van het RIZIV.

Figuur 1: Situering Observatorium voor de Chronische Ziekten binnen RIZIV

Het Observatorium is een raadgevend orgaan binnen het RIZIV, waarbinnen patiëntenverenigingen en verzekeringsinstellingen (i.c. ziekenfondsen) vertegenwoordigd zijn. Het Observatorium geeft advies op vraag van het beleid (b.v. het kabinet van minister De Block), maar het kan zelf ook knelpunten aanbrengen en hierover een advies formuleren. Sinds kort worden de adviezen, gegeven door het Observatorium ook gepubliceerd op de website van het RIZIV, zie deze link.

De patiënten zijn enkel vertegenwoordigd in de raadgevende afdeling. Op dit moment komt de wetenschappelijke afdeling niet meer samen. Binnen het observatorium wordt er onderzocht hoe de wetenschappelijke insteek in de toekomst toch kan worden meegenomen.

  1. Samenstelling raadgevende afdeling

De raadgevende afdeling van het Observatorium omvat 24 effectieve zetels, en evenveel plaatsvervangende. 12 zetels werden toegewezen aan de verschillende mutualiteiten in ons land, de andere 12 aan patiëntenvertegenwoordigers. Deze laatste worden ingevuld door de 3 patiëntenkoepels: 6 zetels voor het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), 5 zetels voor het Franstalige Ligue des usagers des services de santé (LUSS) en 1 zetel voor het Duitstalige Patienten Rat & Treff (PRT). Tegenover elk van deze zetels staat telkens een plaatsvervanger, waardoor VPP dus beschikt over 12 zetels in de raadgevende afdeling: 6 effectieve en 6 plaatsvervangende. Verder is ook de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vertegenwoordigd.

VPP en LUSS laten allebei hun zetels invullen door mensen uit hun ledenverenigingen. Op basis van een nauwkeurige afweging werd een keuze gemaakt uit de verschillende kandidaten die zich hebben aangeboden. Zo werd geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende aandoeningen of groepen van aandoeningen te vertegenwoordigen, zodat er echt sprake kon zijn van vertegenwoordiging van dé patiënt in het Observatorium. Ook bij de aanstelling van nieuwe leden wordt dit evenwicht blijvend nagestreefd.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat er voorafgaand aan iedere bijeenkomst van het observatorium een overlegmoment is met de patiëntenvertegenwoordigers op het Vlaams Patiëntenplatform. Tijdens deze ‘reflectiegroep’ wordt de agenda van het observatorium voorbereid en bespreken we welke standpunten we innemen. Alle patiëntenvertegenwoordigers spreken in het observatorium immers in naam van het VPP en niet in naam van hun eigen achterban. 


Welke thema's komen in de vergaderingen van het Observatorium aan bod?

Voorbeelden van dossiers, die in 2018 behandeld werden

- Standpunttekst re-integratie

- Relatie patiënt / adviserend arts ziekenfonds

- Dossier tandzorg

- Evaluatie huisapotheker

- Ontwerpbesluiten erkenning mantelzorgers

Voorbeelden van dossiers, die in 2019 behandeld zullen worden

- Relatie patiënt / adviserend arts ziekenfonds

- Knelpunten kinesitherapie

- Knelpunten niet dringend ziekenvervoer

- Neuropsychologische testen

 

 

Meer informatie

Contact:

Els Meerbergen (016 23 05 26 els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)

Kristien Dierckx (016 23 05 26 kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be