Observatorium voor de chronische ziekten

Laatst aangepast op 02 augustus 2019

In 2008 kondigde Minister Laurette Onkelinx de oprichting van het Observatorium voor de Chronische Ziekten aan. Dat werd nog in hetzelfde jaar officieel bevestigd met een programmawet. Dit nieuwe orgaan schreef een stukje geschiedenis, het was immers de eerste keer dat de patiënt een stem kreeg binnen het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het Vlaams Patiëntenplatform was erg verheugd om hiervoor vertegenwoordigers te mogen afvaardigen en ging meteen op zoek naar geschikte kandidaten. Om de werkzaamheden van het Observatorium te kunnen starten, moesten de leden benoemd worden aan de hand van een Koninklijk Besluit. Omwille van de aanslepende regeringsvorming duurde het maar liefst tot eind 2011 voordat dit KB er kwam.

Wat is het Observatorium voor de Chronische Ziekten?

Situering

Voor 2008 bestond De Wetenschappelijke Raad van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV uit twee afdelingen:

 • het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG);
 • het Comité voor Advies inzake de Zorgverlening ten aanzien van de Chronische Ziekten en Specifieke Aandoeningen.

Via het plan ‘prioriteit aan de chronisch zieken’ van Minister Onkelinx werd het Comité voor Advies omgevormd tot het Observatorium voor de Chronische Ziekten. Het bestaande comité werd hervormd tot de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium en er werd een raadgevende afdeling toegevoegd. Onderstaande figuur geeft weer waar het Observatorium zich bevindt binnen de structuur van het RIZIV.

Figuur 1: Situering Observatorium voor de Chronische Ziekten binnen RIZIV

Het Observatorium is een raadgevend orgaan binnen het RIZIV, waarin patiëntenverenigingen en verzekeringsinstellingen (of anders gezegd: de ziekenfondsen) vertegenwoordigd zijn. Het Observatorium geeft advies op vraag van het beleid (bv. het kabinet van de minister van Volksgezondheid), maar het kan zelf ook knelpunten aanbrengen en hierover een advies formuleren. Sinds kort worden de adviezen, gegeven door het Observatorium ook gepubliceerd op de website van het RIZIV, zie deze link.

De patiënten zijn enkel vertegenwoordigd in de raadgevende afdeling. Op dit moment komt de wetenschappelijke afdeling niet meer samen. Binnen het observatorium wordt er onderzocht hoe de wetenschappelijke insteek in de toekomst toch kan worden meegenomen.

Samenstelling raadgevende afdeling

De raadgevende afdeling van het Observatorium omvat 24 effectieve zetels, en evenveel plaatsvervangende. 12 zetels werden toegewezen aan de verschillende ziekenfondsen in ons land, de andere 12 aan patiëntenvertegenwoordigers. Deze laatste worden ingevuld door de 3 patiëntenkoepels: 6 zetels voor het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), 5 zetels voor het Franstalige Ligue des usagers des services de santé (LUSS) en 1 zetel voor het Duitstalige Patienten Rat & Treff (PRT). Tegenover elk van deze zetels staat telkens een plaatsvervanger, waardoor het VPP beschikt over 12 zetels in de raadgevende afdeling: 6 effectieve en 6 plaatsvervangende. Verder is ook de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vertegenwoordigd.

VPP en LUSS laten allebei hun zetels invullen door mensen uit hun ledenverenigingen. Op basis van een nauwkeurige afweging maakten we een keuze uit de verschillende kandidaten die zich aanboden. Zo probeerden we om zoveel mogelijk verschillende aandoeningen of groepen van aandoeningen te vertegenwoordigen. Dat zorgt ervoor dat de stem van dé patiënt op een geloofwaardige manier wordt vertegenwoordigd in het Observatorium. Ook als we nieuwe leden aanstellen, blijven we dit evenwicht nastreven.

Voor iedere bijeenkomst van het observatorium is er een overlegmoment met de patiëntenvertegenwoordigers op het Vlaams Patiëntenplatform. Tijdens deze ‘reflectiegroep’ bereiden we de agenda van het observatorium voor en bespreken we welke standpunten we innemen. Alle patiëntenvertegenwoordigers spreken in het observatorium immers in naam van het VPP en niet in naam van hun eigen achterban. 


Welke thema's komen in de vergaderingen van het Observatorium aan bod?

Voorbeelden van dossiers, die in 2018 behandeld werden

 • Standpunttekst re-integratie
 • Relatie patiënt / adviserend arts ziekenfonds
 • Dossier tandzorg
 • Evaluatie huisapotheker
 • Ontwerpbesluiten erkenning mantelzorgers

Voorbeelden van dossiers, die in 2019 behandeld zullen worden

 • Relatie patiënt / adviserend arts ziekenfonds
 • Knelpunten kinesitherapie
 • Knelpunten niet dringend ziekenvervoer
 • Neuropsychologische testen

Meer informatie

Contact:

Kristien Dierckx (016 23 05 26 kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be