Mobiliteit

Laatst aangepast op 27 september 2018

Wat krijg je terugbetaald voor niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor het niet-dringend vervoer waar zij beroep op doen. De patiënt of zijn mantelzorger was op voorhand niet op de hoogte van de kostprijs en komt achteraf in financiële problemen.

Patiënten weten vaak niet welk ziekenvervoer terugbetaald wordt en hoeveel de terugbetaling bedraagt. In een aantal gevallen betaalt de verplichte ziekteverzekering het ziekenvervoer terug, in andere gevallen komt de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen tussen.

Onder het niet-dringend ziekenvervoer verstaan we alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren afhankelijk van wat de medische toestand van de patiënt vereist. In tegenstelling tot het dringend ziekenvervoer bestaat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen wetgeving of reglementering. Sinds juli 2016 bestaat er een charter met kwaliteitsvereisten voor ambulances . In mei 2017 heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd om het charter afdwingbaar te maken. Vanaf 2019 mogen ziekenvervoerders enkel patiënten liggend vervoeren wanneer ze erkend zijn door een controleinsantie. Deze instantie kijkt of de ziekenvervoerder aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. 

De verplichte ziekteverzekering betaalt het niet-dringend ziekenvervoer niet terug behalve in een aantal specifieke gevallen zoals bij nierdialyse of een chemotherapiebehandeling. Voor meer uitleg over de voorwaarden voor terugbetaling voor het specifiek ziekenvervoer kan je best contact opnemen met je ziekenfonds. 

Hoeveel betaalt elk ziekenfonds terug? 

Aangezien er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling bepaald zijn, kunnen ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van het factuur terugbetalen. De terugbetaling tussen ziekenfondsen verschilt, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van hetzelfde ziekenfonds. Dit maakt het voor patiënten heel onoverzichtelijk.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. Wij baseerden ons hiervoor op de informatie die wij op de websites van de ziekenfondsen gevonden hebben. Het overzicht werd nagelezen door de ziekenfondsen en waar nodig verbeterd en aangevuld.

Met dit overzicht willen we patiënten vooral stimuleren om zich op voorhand goed te informeren over de kostprijs van het ziekenvervoer zodat zij achteraf geen torenhoge facturen moeten betalen.

De uitgebreide tekst over de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer vind je hier terug.

Bekijk de fiches van de verschillende ziekenfondsen met vermelding van de terugbetalingen in 2017 en 2016:

Tips voor patiënten om ziekenvervoer te regelen

Wanneer je ziekenvervoer wil regelen, hou je best rekening met volgende tips:

  • informeer bij je ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. Onze fiches kan je als eerste informatiebron gebruiken;
  • indien er geen medische begeleiding nodig is,  probeer dan gebruik te maken van minder mobiele centrales (www.mindermobielecentrale.be) en andere vrijwilligersorganisaties omdat hun prijzen vaak veel voordeliger zijn. Nadeel hierbij is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft. Informeer bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
  • vraag ook aan je ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn;
  • informeer je op voorhand goed over de kostprijs van het vervoer bij de ziekenvervoerder. Vraag ook naar onvoorziene kosten die erbij kunnen komen;
  • als het ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis wordt geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis) zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de kostprijs en laat altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent;
  • als je vragen hebt bij je factuur, laat deze dan controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee;
  • als je klachten hebt, breng dan je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer. 

Heb je nog vragen over het ziekenvervoer? Neem contact op met Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be) of 016 23 05 26.
 

Medische rijgeschiktheid

Om een rijbewijs te bekomen dient men het bewijs te leveren van

  • voldoende kennis van het verkeersreglement, getest in het theorie-examen;
  • voldoende rijvaardigheid getest in het praktijkexamen;
  • het voldoen aan de medische minimumnormen (zoals bepaald door bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs).

Personen die niet voldoen aan de medische minimumnormen (bijvoorbeeld omwille van een chronische ziekte of handicap) moeten een medisch onderzoek ondergaan om een rijgeschiktheidsattest te bekomen. Afhankelijk van het gezondheidsprobleem is het advies van een arts-specialist (b.v. neuroloog, cardioloog, psychiater) of van het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) noodzakelijk om een rijgeschiktheidsattest te bekomen. Dit rijgeschiktheidsattest bepaalt voor welke rijbewijscategorie(ën) men geschikt is en beschrijft eveneens de noodzakelijke voorwaarden en beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs.  

Met dit attest kan een persoon met een verminderde rijgeschiktheid zijn rijbewijs bekomen of terugkrijgen. De toelating om met de wagen te mogen rijden is beperkt voor deze personen, hun rijbewijs is bijvoorbeeld maar 6 maanden of één jaar geldig of de verkeersdeelname tijdens bepaalde uren of op bepaalde locaties is niet toegelaten, … Bij het vervallen van hun rijbewijs moeten zij telkens een medisch onderzoek ondergaan in het kader van een rijgeschiktheidsattest bij hun arts of bij CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing. 

Rijgeschiktheidsattest en wijziging van het rijbewijs

De wijziging of hernieuwing van het rijbewijs vergt nog heel wat administratieve rompslomp.

Artsen moeten duidelijker ingelicht worden over aansprakelijkheid bij de toekenning van een rijgeschiktheidsattest zodat ze niet langer weigerachtig zijn ten aanzien van hun bevoegdheid.

Voor de medische onderzoeken bij CARA is er nood aan regionale afdelingen zodat chronisch zieken zich hiervoor niet meer naar Brussel moeten verplaatsen. Voor de praktische rijtesten zijn er al mobiele antennes van CARA.

Voor iemand die voor het eerst een rijgeschiktheidsattest bi j CARA aanvraagt, zijn er soms lange wachttijden van enkele maanden. Wachtenden zijn in deze periode erg belemmerd in hun handelingsvrijheid.

Verschillende patiënten zijn er niet van op de hoogte dat zij omwille van hun chronische ziekte over een rijgeschiktheidsattest en een aangepast rijbewijs moeten beschikken. Dit geldt ook voor een groot deel van de zorgverleners die de patiënt daar op moeten wijzen. Dit gebrek aan informatie kan ernstige gevolgen hebben zowel op strafrechtelijk vlak als op vlak van verzekeringen. Rijden zonder een rijgeschiktheidsattest en een aangepast rijbewijs kan leiden tot de inbeslagname van het rijbewijs, gevangenisstraf of geldboetes. Als de patiënt in een ongeval betrokken geraakt dan kunnen alle kosten van het ongeval op de bestuurder of verzekeringsnemer verhaald worden, ongeacht wie verantwoordelijk is gesteld voor het ongeval.

Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing

Het CARA is een afdeling van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Je wordt er naar doorverwezen wanneer je door een ziekte, ongeval of een aangeboren letsel moeite hebt met het besturen van een motorvoertuig (bromfiets, motorfiets, auto, vrachtwagen of bus).  

Het CARA moet je rijgeschiktheid nagaan. Het beschikt over een team van artsen die onderzoeken of je medisch in staat bent om een motorvoertuig te besturen. Er werken ook deskundigen die bekijken of je eventueel aanpassingen nodig hebt aan je motorvoertuig om het veilig te kunnen besturen. De rijgeschiktheidsevaluaties op het CARA zijn gratis en de auto’s voor de opleidingslessen worden gratis ter beschikking gesteld. 

Na het bekomen van een rijgeschiktheidsattest bij je arts of het CARA, dien je dus je rijbewijs te laten aanpassen. Een rijgeschiktheidsevaluatie kan zowel voor personen die reeds een rijbewijs hebben als personen die hun rijbewijs nog moeten behalen.  

Als vastgesteld is dat je lichamelijke conditie niet meer in overeenstemming is met de medische minimumnormen, dan moet je binnen de 4 werkdagen je rijbewijs inleveren voor een aanpassing of een intrekking. Rijden met een niet-aangepast rijbewijs of een valse verklaring afleggen om dit rijbewijs te verkrijgen, staat gelijk met het rijden zonder rijbewijs.  

Meer informatie

 

CONTACT:

Medische rijgeschiktheid:

Kristien Dierckx (016 23 05 26 of kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be)

Niet-dringend liggend ziekenvervoer:

Els Meerbergen (016 23 05 26 of els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)