Mobiliteit

Laatst aangepast op 16 april 2019

Medische rijgeschiktheid

Om een rijbewijs te bekomen dient men het bewijs te leveren van

  • voldoende kennis van het verkeersreglement, getest in het theorie-examen;
  • voldoende rijvaardigheid getest in het praktijkexamen;
  • het voldoen aan de medische minimumnormen (zoals bepaald door bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs).

Personen die niet voldoen aan de medische minimumnormen (bijvoorbeeld omwille van een chronische ziekte of handicap) moeten een medisch onderzoek ondergaan om een rijgeschiktheidsattest te bekomen. Afhankelijk van het gezondheidsprobleem is het advies van een arts-specialist (b.v. neuroloog, cardioloog, psychiater) of van het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) noodzakelijk om een rijgeschiktheidsattest te bekomen. Dit rijgeschiktheidsattest bepaalt voor welke rijbewijscategorie(ën) men geschikt is en beschrijft eveneens de noodzakelijke voorwaarden en beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs.  

Met dit attest kan een persoon met een verminderde rijgeschiktheid zijn rijbewijs bekomen of terugkrijgen. De toelating om met de wagen te mogen rijden is beperkt voor deze personen, hun rijbewijs is bijvoorbeeld maar 6 maanden of één jaar geldig of de verkeersdeelname tijdens bepaalde uren of op bepaalde locaties is niet toegelaten, … Bij het vervallen van hun rijbewijs moeten zij telkens een medisch onderzoek ondergaan in het kader van een rijgeschiktheidsattest bij hun arts of bij CARA, het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing. 

Rijgeschiktheidsattest en wijziging van het rijbewijs

De wijziging of hernieuwing van het rijbewijs vergt nog heel wat administratieve rompslomp.

Artsen moeten duidelijker ingelicht worden over aansprakelijkheid bij de toekenning van een rijgeschiktheidsattest zodat ze niet langer weigerachtig zijn ten aanzien van hun bevoegdheid.

Voor de medische onderzoeken bij CARA is er nood aan regionale afdelingen zodat chronisch zieken zich hiervoor niet meer naar Brussel moeten verplaatsen. Voor de praktische rijtesten zijn er al mobiele antennes van CARA.

Voor iemand die voor het eerst een rijgeschiktheidsattest bi j CARA aanvraagt, zijn er soms lange wachttijden van enkele maanden. Wachtenden zijn in deze periode erg belemmerd in hun handelingsvrijheid.

Verschillende patiënten zijn er niet van op de hoogte dat zij omwille van hun chronische ziekte over een rijgeschiktheidsattest en een aangepast rijbewijs moeten beschikken. Dit geldt ook voor een groot deel van de zorgverleners die de patiënt daar op moeten wijzen. Dit gebrek aan informatie kan ernstige gevolgen hebben zowel op strafrechtelijk vlak als op vlak van verzekeringen. Rijden zonder een rijgeschiktheidsattest en een aangepast rijbewijs kan leiden tot de inbeslagname van het rijbewijs, gevangenisstraf of geldboetes. Als de patiënt in een ongeval betrokken geraakt dan kunnen alle kosten van het ongeval op de bestuurder of verzekeringsnemer verhaald worden, ongeacht wie verantwoordelijk is gesteld voor het ongeval.

Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing

Het CARA is een afdeling van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Je wordt er naar doorverwezen wanneer je door een ziekte, ongeval of een aangeboren letsel moeite hebt met het besturen van een motorvoertuig (bromfiets, motorfiets, auto, vrachtwagen of bus).  

Het CARA moet je rijgeschiktheid nagaan. Het beschikt over een team van artsen die onderzoeken of je medisch in staat bent om een motorvoertuig te besturen. Er werken ook deskundigen die bekijken of je eventueel aanpassingen nodig hebt aan je motorvoertuig om het veilig te kunnen besturen. De rijgeschiktheidsevaluaties op het CARA zijn gratis en de auto’s voor de opleidingslessen worden gratis ter beschikking gesteld. 

Na het bekomen van een rijgeschiktheidsattest bij je arts of het CARA, dien je dus je rijbewijs te laten aanpassen. Een rijgeschiktheidsevaluatie kan zowel voor personen die reeds een rijbewijs hebben als personen die hun rijbewijs nog moeten behalen.  

Als vastgesteld is dat je lichamelijke conditie niet meer in overeenstemming is met de medische minimumnormen, dan moet je binnen de 4 werkdagen je rijbewijs inleveren voor een aanpassing of een intrekking. Rijden met een niet-aangepast rijbewijs of een valse verklaring afleggen om dit rijbewijs te verkrijgen, staat gelijk met het rijden zonder rijbewijs.  

Meer informatie

 

CONTACT:

Medische rijgeschiktheid:

Kristien Dierckx (016 23 05 26 of kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be)