Financiële toegankelijkheid

Laatst aangepast op 26 november 2020

Ook patiëntenverenigingen beschikken over specifieke informatie en tips voor de aandoening van jouw kind. Om een patiëntenvereniging te vinden kan je terecht op de website van het Trefpunt Zelfhulp.


Rechtenverkenner: alle sociale rechten in één onlinegids

Bron: © 2015 Rechtenverkenner.be  

Het gamma aan sociale rechten is zo uitgebreid dat mensen vaak niet meer weten waarop ze recht hebben. Er zijn heel wat sociale rechten waar je als burger een beroep op kunt doen. Het aanbod is uitgebreid maar versnipperd: zowel de federale, Vlaamse, provinciale als lokale (gemeente en/of OCMW) overheid kennen een aantal voordelen en tegemoetkomingen toe. De website www.rechtenverkenner.be geeft snel en eenvoudig een overzicht van alle sociale rechten.

De rechtenverkenner geeft een online overzicht:

 • van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie …
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen …
 • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche. Daarin staat een omschrijving van het recht, de voorwaarden waaraan je moet voldoen, de aanvraagprocedure, de documenten die je bij aanvraag moet meebrengen en alle contactgegevens van de dienst waar je het recht aanvraagt.


Verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming wil dit zeggen dat je minder remgeld betaalt per geneeskundige verzorging. We leggen het even uit aan de hand van een voorbeeld met fictieve bedragen:

Stel een bezoek aan de huisarts kost €25. Hiervan betaalt het ziekenfonds €20 terug (de verzekeringstegemoetkoming). De overige €5, het remgeld, is voor rekening van de patiënt. Voor een patiënt die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming zal het ziekenfonds geen €20 maar €24 terugbetalen. De verzekeringstegemoetkoming wordt dus verhoogd (= de verhoogde tegemoetkoming) en het remgeld bedraagt nog maar €1.

Hetzelfde principe geldt ook bij andere medische kosten, zoals kosten voor medicatie en hospitalisatie. De prijs van het product of de verstrekking blijft dezelfde, maar het ziekenfonds voorziet een hogere tussenkomst. Dat zorgt ervoor dat het remgeld voor de patiënt met verhoogde tegemoetkoming lager is.

Voordelen?

Naast de goedkopere gezondheidszorg zijn er nog twee belangrijke voordelen verbonden aan de verhoogde tegemoetkoming: de automatische derdebetaler en het verlagen van het plafond van de maximumfactuur (MAF) naar €450.

Wie heeft er recht op?

 • Automatische toekenning: dit gebeurt op basis van een bepaald statuut of het recht op een bepaalde sociale uitkering, zonder bijkomend inkomensonderzoek.
 • Na een inkomensonderzoek: wie zich in een bepaalde situatie bevindt in combinatie met een laag inkomen kan de verhoogde tegemoetkoming toegekend krijgen. Je kan hiervoor zelf een aanvraag indienen bij je ziekenfonds.

Heb jij recht op de VT?

Dit kan je makkelijk controleren. Op het kleefbriefje van je ziekenfonds staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, wil dat zeggen dat je recht hebt op de VT. Heb je nog geen recht op de VT, maar denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met je ziekenfonds. Zij kunnen je verder informeren.

Meer info


Derdebetalersregeling

Hoe werkt de derdebetaler?

De derdebetalersregeling valt het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

 • Jef gaat op consultatie bij zijn huisarts en betaalt hiervoor €30. Hij krijgt een getuigschrift mee van de huisarts en dient dit in bij zijn ziekenfonds. Enkele dagen later betaalt het ziekenfonds €25 terug aan Jef. De consultatie bij de huisarts heeft Jef uiteindelijk €5 gekost.
 • Marc gaat op consultatie bij de huisarts. Omdat Marc recht heeft op de derdebetalersregeling betaalt hij slechts €5 bij de huisarts. De huisarts van Marc dient zelf het getuigschrift in bij het ziekenfonds van Marc en krijgt de overige €25 rechtstreeks van het ziekenfonds. De consultatie bij de huisarts heeft Marc uiteindelijk €5 gekost. Dit is hetzelfde bedrag als bij Jef, maar Marc heeft niet eerst €25 moeten voorschieten in afwachting van de terugbetaling door het ziekenfonds.

Wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast moet de patiënt dus enkel nog het persoonlijk aandeel of remgeld betalen (€5 in het voorbeeld), de verzekeringstegemoetkoming of het terugbetaalde deel wordt rechtstreeks tussen het ziekenfonds en de arts verrekend (€25 in het voorbeeld).

Wie kan gebruik maken van de derdebetaler?

Momenteel kunnen enkel bepaalde groepen van patiënten gebruik maken van de derdebetalersregeling bij de huisarts.

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts verplicht om voor personen met verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te passen. Iemand met een verhoogde tegemoetkoming moet enkel nog het remgeld betalen bij de huisarts.

Evaluatie derdebetalersregeling

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond pleiten voor een algemene derdebetalersregeling bij de huisarts: automatisch en voor iedereen. In een brief vragen de organisaties aan minister van volksgezondheid Maggie De Block om bij de evaluatie van de derdebetalersregeling rekening te houden met de ervaringen van patiënten. 

In 2015-2016 werd een evaluatie uitgevoerd van de verplichte derdebetalersregeling voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Vanuit het Observatorium voor de chronische ziekten hebben we hierover beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het volledige rapport met resultaten van de evaluatie en aanbevelingen vind je hier.

Meer info


Statuut persoon met een chronische aandoening

In 2008 gaven heel wat patiëntenverenigingen in een bevraging aan dat er nood was aan erkenning van chronisch zieken. Deze bevraging kaderde in de opmaak van het plan ‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ van toenmalig minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx, waarin de gevraagde erkenning een prominente plaats kreeg. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte deel uit van de stuurgroep die het plan moest omzetten in concrete acties en was dus nauw betrokken bij de verdere uitwerking. 

Samen met patiëntenverenigingen dacht het VPP na over correcte en allesomvattende criteria om het statuut op te baseren. Verschillende voorstellen werden geformuleerd in de stuurgroep en het VPP nam het telkens (samen met onze Franstalige collega’s van LUSS en onze Duitstalige collega’s van PR&T) op voor de chronisch zieken die uit de boot zouden vallen.

We hebben er enorm lang op moeten wachten, maar sinds december 2013 is het er eindelijk: hét statuut voor personen met een chronische aandoening!

Meer info


Maximumfactuur (MAF)

De maximumfactuur (MAF) biedt een gezin de garantie dat het, over de periode van één jaar, nooit meer dan een bepaald bedrag zal uitgeven aan medische kosten. Dit maximumbedrag of plafond wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen (inkomens-MAF) of op basis van een bepaalde erkenning (sociale MAF). Voor personen met een chronische ziekte wordt een verlaging van het plafond voorzien van zodra zij aan enkele specifieke voorwaarden voldoen. Ook voor kinderen jonger dan 19 jaar is een aparte regeling voorzien. 

Wanneer de gezinsuitgaven voor geneeskundige zorgen het maximumbedrag bereiken, betaalt het ziekenfonds tot het einde van dat jaar alle bijkomende kosten terug. Het ziekenfonds maakt zelf de nodige berekeningen gedurende het jaar, en zal automatisch de bijkomende kosten vergoeden wanneer het plafond overschreden is.

Meer info


Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)

Iedereen die in het Vlaams gewest woont moet vanaf het jaar waarin hij/zij 26 jaar wordt, elk jaar een zorgbijdrage of -premie betalen. Die zorgbijdrage betaal je aan een zorgkas. Zo ben je aangesloten bij een zorgkas en kan je beroep doen op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming. De bijdrage bedraagt €51, of €26 voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Momenteel kan je binnen de VSB beroep doen op volgende tegemoetkomingen:

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
 • Zorgbudget voor mensen met een handicap;
 • Tegemoetkoming in de kosten voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel (bv. een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets...).

In een latere fase zullen andere tegemoetkomingen en onderdelen hierin worden opgenomen.

Meer info


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Zij erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties.

Je kan er terecht voor volgende ondersteuning:

 • rechtstreeks toegankelijke hulp;
 • hulpmiddelen en aanpassingen;
 • persoonsvolgend budget (voor meerderjarigen);
 • persoonlijk assistentiebudget (voor minderjarigen);
 • multifunctioneel centrum (voor minderjarigen);
 • tolk voor doven en slechthorenden;
 • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs.

Meer info

Voor hulp bij de opstart en het beheer van je persoonlijk assistentiebudget (PAB) of van je persoonsvolgend budget (PVB) kan je terecht bij een bijstandsorganisatie:

Meer lezen


Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De  tegemoetkomingen voor personen met een handicap vallen onder de sociale bijstand. Dit wil zeggen dat ze gefinancierd worden met algemene middelen en een laatste vangnet zijn voor zij die door de mazen van het socialezekerheidssysteem vallen.

De tegemoetkomingen voor personen met een handicap zijn de volgende:

 • de inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • de integratietegemoetkoming.

Voor deze tegemoetkomingen gelden enkele algemene voorwaarden:

 • je moet ze zelf aanvragen;
 • leeftijd: 21-65 jaar;
 • je inkomen is altijd van belang;
 • medische erkenning;
 • nationaliteit, verblijf,…

Meer info

 • Heb je meer informatie nodig over deze tegemoetkomingen? Of vraag je je af of je hier recht op hebt? Dan kan je terecht op www.handicap.belgium.be of bel 0800 987 99.