Archief

Persbericht VPP: 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor (r)evolutie!?

De wet patiëntenrechten bestaat dit jaar 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform op 6 oktober een symposium om de wet patiëntenrechten te evalueren en aanbevelingen te doen. 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) baseerde zijn evaluatie op een bevraging, waaraan 1406 personen deelnamen en organiseerde twee bijeenkomsten met patiëntenvertegenwoordigers. Het VPP formuleert aanbevelingen om de wet patiëntenrechten te verbeteren. De organisatie houdt hiervoor rekening met de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals het elektronisch patiëntendossier en patiënten die steeds meer actief betrokken willen worden bij hun eigen zorg. 

Het patiëntendossier als instrument om regie te nemen in de zorg

Uit de bevraging van het VPP blijkt dat 11% van de personen die het afgelopen jaar een afschrift vroegen, problemen ondervonden om dit te krijgen. 90% van de bevraagden zou graag zijn dossier elektronisch inkijken. Zorgverleners interpreteren een vraag tot inzage in het dossier nog al te vaak als een negatief signaal terwijl het in veel gevallen een vraag van de patiënt is om meer betrokken te worden bij zijn zorgproces.

Via elektronische inzage moeten patiënten ook de garantie krijgen dat zij hun dossier kunnen inkijken. Het Vlaams Patiëntenplatform wil mee aan de kar trekken om dit te realiseren. “Zo zal discussiëren over een afschrift in de toekomst niet meer nodig zijn. Je bent zelf goed geïnformeerd over jouw gezondheid en beter in staat om mee keuzes te maken over jouw gezondheid”, verduidelijkt Ilse Weeghmans, directeur van het VPP.

Patiënten vragen dat er meer duidelijkheid komt over de minimale inhoud van het elektronisch patiëntendossier, hoelang en waar het moet bewaard worden. Belangrijk is dat ook de kwaliteit van het patiëntendossier gewaarborgd wordt: het moet correct en volledig ingevuld worden.

Wat als de kwaliteit van de zorg niet voldoet?

De wet patiëntenrechten geeft patiënten het recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst wanneer zijn patiëntenrechten niet nageleefd worden. Uit onze bevraging blijkt dat patiënten niet altijd positief zijn over de werking of de toegankelijkheid van de ombudsdienst. Daarnaast bestaan er heel wat instanties die klachten behandelen maar die niet bekend zijn bij patiënten. Er zijn ook heel wat patiënten die geen klacht indienen omdat ze niet weten of de klacht bijdraagt tot een verbetering van de zorg.

Het VPP vraagt dat er een laagdrempelige en toegankelijke instantiekomt die vragen en klachten van patiënten aanpakt. Zorgverleners, diensten en organisaties kunnen deze klachten gebruiken in hun kwaliteitsbeleid.

In de eerstelijnsconferentie van februari 2017 kondigde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, aan dit te willen realiseren: “Vanuit de Vlaamse overheid kijken we erop toe dat onze diensten en voorzieningen aan iedere gebruiker verantwoorde en kwaliteitsvolle zorg verstrekken. Dit houdt ook in dat zij beschikken over een klachtenbemiddeling en - behandeling. Vragen en klachten hoeven geen bedreiging te zijn, maar kunnen een kans zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarom wil ik elke zorgaanbieder stimuleren om open te staan voor vragen en klachten”, aldus Vandeurzen. 

Meer info