Uit: Samenspraak 102 | Inhoudstafel >

Edito

Ziekenvervoer: zie jij het bos door de bomen nog?

Dringend ziekenvervoer, niet-dringend ziekenvervoer, vrijwilligersvervoer …? Ontvang je een tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering, vanuit de aanvullende ziekteverzekering of helemaal niets? De wereld van het ziekenvervoer is niet eenvoudig en je dreigt snel door de bomen het bos niet meer te zien. Graag maken we jou wegwijs. Zo weet je waar je terecht kan voor welk vervoer en wat het jou zal kosten.

Dringend ziekenvervoer

Het dringend ziekenvervoer is het vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is. Dit vervoer wordt aangevraagd via de dienst 112. Enkel erkende ambulancediensten voeren dit uit. Bij dringend ziekenvervoer word je als patiënt steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Er bestaan een paar uitzonderingen op die regel[1]. Vervoer dat niet via de dienst 112 aangevraagd wordt, is steeds niet-dringend vervoer. Dit komt verderop aan bod.

Ambulance

De kosten van het dringend ziekenvervoer zijn wettelijk bepaald. Voor elke dringende tussenkomst van de ambulance na een 112-oproep betaal je als patiënt 60 euro remgeld, ongeacht de afgelegde afstand. Ook als je niet naar het ziekenhuis wordt gebracht, betaal je deze rekening. Bovenop deze 60 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend.

Foto: Pixabay

MUG

Op vraag van de dienst 112 kan de MUG worden uitgestuurd. Deze brengt een spoedarts en een verpleegkundige tot bij de patiënt. Zij stabiliseren de toestand van de patiënt voordat hij met de ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd.

Voor de kosten van de MUG bestaan volgende afspraken: de prestaties van de spoedarts zullen op de ziekenhuisfactuur staan (zijn honorarium bedraagt ongeveer 53 euro) maar dit betaalt de ziekteverzekering volledig terug. Daarnaast kunnen er technische prestaties op de factuur staan. Een aantal hiervan betaalt het ziekenfonds volledig terug. De andere prestaties moet de patiënt gedeeltelijk zelf betalen.

Helikopter

Uitzonderlijk wordt er een helikopter ingezet voor dringend vervoer. De kostprijs is afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers[2]. De factuur bedraagt 65,71 euro voor de eerste tien kilometers. Vanaf de elfde kilometer betaal je 6,56 euro per kilometer, vanaf de eenentwintigste kilometer 5,02 euro. De ziekteverzekering betaalt de helft van je factuur terug. Breng daarom je factuur binnen bij je ziekenfonds.

Niet-dringend ziekenvervoer

Onder het niet-dringend ziekenvervoer valt alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt aangevraagd. Dit vervoer kan zowel liggend, zittend als in de rolstoel gebeuren, afhankelijk van de medische toestand van de patiënt.

Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt, moet je op voorhand beslissen (eventueel samen met je behandelend arts) of je best zittend, liggend of met de rolstoel vervoerd wordt. Afhankelijk van het type vervoer, zal er een andere dienst komen of zal er een ander tarief gelden.

Als je niet-dringend vervoer wil aanvragen, neem je best contact op met je ziekenfonds. Zij maken afspraken met ziekenvervoerders waardoor het vervoer gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald wordt. Sommige ziekenfondsen werken samen met vrijwilligersorganisaties. Heb je geen medische begeleiding nodig? Dan kan je ook op hen beroep doen. Zo heb je bijvoorbeeld diensten zoals de minder mobiele centrales[3].  Vraag steeds op voorhand een schatting van de kostprijs van je vervoer.

Terugbetaling

Het niet-dringend ziekenvervoer wordt slechts in een aantal gevallen terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Het gaat dan om specifiek ziekenvervoer in de volgende gevallen:

 • het vervoer van een kind van de materniteit naar (en eventueel terug) de dienst neonatologie;
 • kankerpatiënten die ambulant behandeld worden[4];
 • dialysepatiënten die ambulant dialyse ontvangen in een nierdialysecentrum;
 • ambulante multidisciplinaire revalidatie in een gespecialiseerd centrum wanneer de patiënt enkel in een rolwagen vervoerd kan worden;
 • patiënten die verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of een ziekenhuis met enkel een dienst voor revalidatie of geriatrie, krijgen een terugbetaling voor hun vervoer tijdens een kankerbehandeling of nierdialyse;
 • patiënten die fysiek en/of psychisch afhankelijk zijn en die in een centrum voor dagverzorging verblijven, krijgen een vergoeding voor verplaatsingskosten. Die afhankelijkheid wordt bepaald door een aantal criteria.

In alle andere gevallen is het mogelijk dat jouw ziekenfonds vanuit zijn aanvullende verzekering het niet-dringend ziekenvervoer terugbetaalt. Maar die terugbetaling verschilt sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Overzicht terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer

Omdat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling bepaald zijn, behalve de 6 gevallen die zonet vermeld zijn, kunnen ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van de factuur terugbetalen. De terugbetaling tussen ziekenfondsen verschilt, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van hetzelfde ziekenfonds. Dit maakt het heel onoverzichtelijk.

Het VPP maakte daarom een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer. Op onze website[5] vind je de fiches van de verschillende ziekenfondsen, per regio, met vermelding van de terugbetalingen in 2020.

In ons overzicht beperkten we ons tot de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer en de terugbetaling van het specifiek ziekenvervoer (de bovenvermelde lijst met specifieke gevallen) die je ontvangt bovenop de wettelijke terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering. We geven een antwoord op volgende vragen:

 • welk vervoer wordt terugbetaald vanuit de aanvullende verzekering?
 • aan welke voorwaarden moet je vervoer voldoen om terugbetaling te krijgen?
 • hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Vervoer bij opname in het ziekenhuis

De vorming van de ziekenhuisnetwerken is volop in ontwikkeling. Ziekenhuizen beslissen met welke ziekenhuizen ze gaan samenwerken. Hierdoor kunnen ze niet meer alle onderzoeken zelf uitvoeren. De kans is groot dat patiënten zich verder moeten verplaatsen voor een opname of consultatie in een ziekenhuis. Daarnaast zullen patiënten ook meer vervoerd worden tussen ziekenhuizen van hetzelfde netwerk voor onderzoeken of behandelingen.

Op dit moment is het afhankelijk van het ziekenhuis waar je overnacht, of jij of het ziekenhuis de factuur van het vervoer tussen twee ziekenhuizen zal betalen.

 • Wanneer het gaat over vervoer tussen twee campussen van één ziekenhuis, betaalt het ziekenhuis het vervoer.
 • Wanneer een patiënt opgenomen is in ziekenhuis A en hij moet naar ziekenhuis B voor een onderzoek én er is geen overnachting in ziekenhuis B, dan betaalt ziekenhuis A het vervoer.
 • Is er wel een overnachting in ziekenhuis B? Dan betaalt de patiënt het vervoer volgens de regelingen van niet-dringend ziekenvervoer.

Vaak wordt dit ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis geregeld. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de kostprijs en laat altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent.

Vragen of klachten?

Heb je vragen bij je factuur? Laat deze controleren door je ziekenfonds. Zij weten wat aangerekend mag worden en wat niet.

Heb je klachten? Breng je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer: NDLZ@zorg-en-gezondheid.be

Foto: Pixabay

 

Naar beter ziekenvervoer: deel jouw ervaring en word zo deel van de oplossing!

Het Vlaams Patiëntenplatform ontvangt heel wat vragen en klachten over ziekenvervoer. We denken dat het beter kan! Deel daarom je ervaringen via onze korte bevraging. Jouw verhaal kan een deel van de oplossing zijn.

Deel jouw ervaring via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/beterziekenvervoer. Deelnemen kan tot eind juni 2020.

 

Het VPP wil:

 1. Kwaliteitsvol ziekenvervoer:
  • door kwaliteitsvereisten en regelgeving van het niet-dringend liggend ziekenvervoer verder uit te werken;
  • door een laagdrempelige klachteninstantie op te richten. Op basis van deze klachten kan de kwaliteit van het ziekenvervoer verbeterd worden.
 2. Betaalbaar en toegankelijk ziekenvervoer:
  • door werk te maken van transparante prijsafspraken en tariefzekerheid;
  • door de terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering van de verschillende ziekenfondsen gelijk te schakelen;
  • door de terugbetaling van ziekenvervoer vanuit de verplichte ziekteverzekering uit te breiden;
  • door maximaal gebruik te maken van de derde-betalersregeling;
  • door de kosten van het ziekenvervoer te laten meetellen voor de maximumfactuur zodat patiënten beschermd worden tegen hoge gezondheidskosten;
  • door patiënten duidelijk en proactief te informeren over de kostprijs en terugbetalingstarieven van het vervoer;
  • door administratieve vereenvoudiging, bijvoorbeeld door de terugbetalingsattesten te harmoniseren en digitaliseren.
 3. Een gecoördineerde aanpak van het volledige aanbod van ziekenvervoer:
  • door ziekenvervoer efficiënt te organiseren. Nu gebeurt het bijvoorbeeld soms dat een ziekenwagen een patiënt naar het ziekenhuis brengt en leeg terug naar zijn standplaats rijdt. Terwijl er misschien rond hetzelfde moment een patiënt met diezelfde ziekenwagen terug naar huis zou kunnen gebracht worden;
  • door patiënten duidelijk te informeren over het bestaande aanbod en het meest geschikte vervoer voor hun situatie.
 4. Voor het vervoer tussen ziekenhuizen[1]:
 • in het kader van eenzelfde ziekenhuisnetwerk:
  • dat de ziekenhuizen bekijken hoe ze het ziekenvervoer efficiënt en betaalbaar kunnen organiseren;
  • dat de kostprijs van het interhospitaal vervoer door het netwerk gefinancierd wordt. Hiervoor kan een deel van de efficiëntiewinsten gebruikt worden.
 • tussen ziekenhuizen van verschillende netwerken:
  • dat dringend gezocht wordt naar een oplossing om het vervoer tussen ziekenhuizen betaalbaar te maken, bijvoorbeeld door een begrenzing van de kostprijs voor het ziekenvervoer;
  • dat de patiënt op voorhand ingelicht wordt over de kostprijs van het ziekenvervoer;
  • er naar betaalbare alternatieven wordt gezocht wanneer blijkt dat de kostprijs voor het vervoer te hoog is.

[1] De uitgebreide standpunttekst over interhospitaal vervoer vind je terug op de website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/ziekenvervoer-1.


Bronnen:

https://www.cm.be/cm-dienstverlening-hospitalisatie/financieel/tegemoetkomingen-vervoer/dringend-ziekenvervoer


[1] In volgende gevallen wordt de patiënt niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht:

 • bij een collectieve noodsituatie (bijvoorbeeld wanneer er veel slachtoffers zijn zoals bij een ramp).
 • wanneer de MUG-arts of behandelend arts beslist dat de patiënt omwille van de gezondheidstoestand specifieke diagnostische of therapeutische middelen nodig heeft of omdat een ander ziekenhuis aan bepaalde voorwaarden voldoet en beschikt over het patiëntendossier.
 • bij kinderen tot en met 14 jaar wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis gekozen dat beschikt over een erkende dienst voor kindergeneeskunde.

[2] De afgelegde kilometers worden berekend vanaf de basis van de helikopter tot op de plaats van de interventie, gevolgd door het traject vanaf deze plaats tot aan het ziekenhuis en tenslotte het traject vanaf het ziekenhuis terug naar de basis. De afstand wordt niet berekend volgens de kilometers in vogelvlucht, maar volgens de kilometers die zouden zijn afgelegd als wegtraject.

[3] Meer informatie over de minder mobiele centrales vind je op www.mindermobielencentrale.be.

[4] Er is ook een terugbetaling voor de reiskosten van ouders van kinderen met kanker die gehospitaliseerd zijn.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.