Uit: Samenspraak 72 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

… de Vlaamse Patiënten Peiling nu al door 40 ziekenhuizen wordt gebruikt?

De Vlaamse Patiënten Peiling meet de ervaringen en tevredenheid van patiënten over hun ziekenhuisverblijf. Het VPP ontwikkelde de peiling zelf op basis van patiëntenervaringen en reikte in 2013 nog oorkondes uit aan alle ziekenhuizen die zich voor deze meting inschreven. In maart zal de peiling voor de derde keer uitgevoerd worden. Er zullen maar liefst 40 ziekenhuizen deelnemen, een verdubbeling tegenover vorig jaar!

… de Persoonsvolgende Financiering langzaam aan een feit wordt?

Op 31 januari keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet over de Persoonsvolgende Financiering (PVF) goed. Met deze maatregel zal in de toekomst elke Vlaming met een zorgbehoefte recht krijgen op een basisuitkering en een bijkomend budget afhankelijk van zijn of haar specifieke noden. De tekst zal nu besproken worden in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement, waar eventueel aanpassingen of toevoegingen aangebracht kunnen worden. Nadien moet het Vlaams Parlement de definitieve tekst goedkeuren en kan men beginnen aan de uitvoeringsbesluiten die het decreet moeten omzetten naar de praktijk.

… je op de website van het RIZIV makkelijk info kan vinden over zorgverleners?

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) heeft onlangs een nieuwe toepassing op zijn website geplaatst waarmee je makkelijk kan opzoeken of een zorgverlener al dan niet geconventioneerd is. Een geconventioneerde zorgverlener houdt zich aan de officiële tarieven en mag dus geen supplementen vragen. Via volgende stappen kom je bij de zoekrobot terecht: ga naar www.riziv.be en kies bovenaan voor ‘burger’. Dan opent er een pagina met verschillende links waarvan de eerste ‘een zorgverlener zoeken’ is. Wanneer je op die link klikt en de instructies volgt op de pagina die je dan te zien krijgt, kom je snel terecht bij de gegevens van de gezochte zorgverlener. Deze toepassing werkt voor alle soorten zorgverleners: huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten…

… de ministerraad de zogenaamde ‘transparantiewet’ goedkeurde?

De transparantiewet is bedoeld om patiënten meer duidelijkheid te geven over de kosten van geneeskundige verzorging. Momenteel verplicht de wet artsen enkel om voor terugbetaalde prestaties steeds het betaalde bedrag te vermelden op het attest dat de patiënt moet bezorgen aan zijn ziekenfonds. Op termijn zal de regelgeving echter uitgebreid worden en zullen meer verstrekkingen en ook niet-geconventioneerde artsen onder deze wetgeving vallen. Het uiteindelijke doel is om een patiëntenfactuur te voorzien waarop een overzicht staat van alle betaalde, terugbetaalde en niet-terugbetaalde kosten. Ook ziekenhuiskosten zullen transparanter worden, ziekenhuizen zullen binnenkort immers verplicht zijn om op hun website een duidelijk overzicht te geven van de tarieven die ze aanrekenen en ze moeten bovendien een contactpersoon aanwijzen waarbij patiënten terecht kunnen met eventuele vragen.

Bron: Artsenkrant nr. 2352

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.