Uit: Samenspraak 90 | Inhoudstafel >

Edito

Welke zorg valt onder de Vlaamse Sociale Bescherming?

Ben je ouder dan 25 jaar en woon je in het Vlaams gewest? Dan betaal je elk jaar 50 of 25 euro aan de zorgkas van je ziekenfonds. Wie in Brussel woont kan kiezen om zich aan te sluiten. Op die manier blijft de zorg voor iedereen betaalbaar. Dankzij deze bijdrage kan je beroep doen op de tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Deze bestaat uit de zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming?

Wat? De Vlaamse Sociale Bescherming is nieuw in Vlaanderen en kan je beschouwen als een soort Vlaams verzekeringsmodel. Dit wil zeggen dat wie een bijdrage betaalt, toegang krijgt tot de tegemoetkomingen en ondersteuning binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Bijdrage? De bijdrage bedraagt 50 euro of 25 euro[1] voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt die aan de zorgkas van je ziekenfonds. Het is belangrijk dat je deze bijdrage betaalt want anders heb je geen toegang tot de tegemoetkomingen en ondersteuning binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Voor wie? Verplicht voor iedereen die ouder is dan 25 jaar. 

Sanctie? Als je je zorgbijdrage niet correct hebt betaald, krijg je vandaag nog een sanctie op het moment dat je zorgbehoevend wordt. Voor elk jaar dat je de bijdrage niet correct betaalt, wordt de uitbetaling van de zorgverzekering met vier maanden geschorst. Omdat deze schorsing zich pas stelt wanneer iemand hulpbehoevend wordt, kunnen de gevolgen groot zijn.

Vanaf 1 januari 2018 wordt deze sanctie afgeschaft. De boete die vandaag al bestaat, blijft. Deze bedraagt 250 euro en zal opgelegd worden wanneer je twee keer (in plaats van drie keer nu) de bijdrage niet betaalde. 

Uitzondering: er wordt een vrijstelling van bijdrage voorzien voor mensen die één of twee keer hun bijdragen niet betaalden en zich in een situatie van behartigenswaardigheid bevinden (bv. zware financiële of psychosociale problemen) op het moment dat zij beroep doen op zorg. Die uitzondering moet ervoor zorgen dat deze groep toch toegang krijgt tot de zorg.

Foto: Freepik.com

Onderdelen van de Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering is een maandelijkse tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen, zowel thuis als in een residentiële voorziening. De tegemoetkoming bedraagt 130 euro en kan je vrij besteden. Voorbeelden van niet-medische kosten zijn gezinszorg, poetshulp, mantelzorg, aankoop van hulpmiddelen,…

Voor wie?

Je komt in aanmerking als je een geldig attest bezit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, gezinszorg, de kinderbijslag of de ziekteverzekering, dat voldoende verlies van zelfredzaamheid aantoont.

Als je niet over een geldig attest beschikt, kan je een onderzoek laten voeren naar je graad van zelfredzaamheid door de diensten voor gezinszorg, de OCMW’s en de Diensten Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Wanneer je in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, wordt je zorgbehoefte bewezen aan de hand van je verblijfsattest.

Opgelet! Deze tegemoetkoming is niet combineerbaar met een heel aantal tussenkomsten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Hoe aanvragen?

Je kan de tegemoetkoming aanvragen bij je zorgkas. In bepaalde gevallen wordt de tegemoetkoming ook automatisch toegekend. Voor meer informatie kan je terecht bij je ziekenfonds.

Het basisondersteuningsbudget

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe tegemoetkoming van 300 euro voor personen met een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood. Het bedrag kan je vrij spenderen. Zo kan je er bijvoorbeeld dienstencheques, begeleiding of hulp aan huis mee betalen.

Voor wie?

Tot 2018 komen uitsluitend volgende mensen in aanmerking:

 1. Sinds september 2016 voor volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg.
 2. Sinds januari 2017 voor minderjarigen met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp.
 3. Sinds september 2017 voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond.

Hoe aanvragen?

Als je tot één van bovenstaande groepen behoort, zal je zorgkas contact met je opnemen. Je kan zelf geen aanvraag doen. Pas na 2018 beslist de Vlaamse Regering of het BOB nog wordt uitgebreid naar andere groepen.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor 65-plussers. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 571 euro per maand en hangt af van je gezinsinkomen en je zorgnood. Het bedrag kan je vrij spenderen.

Voor wie?

Je moet tenminste 65 jaar zijn. Daarnaast moet je zorgnood zijn vastgesteld door een arts van het Directie-Generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid. Deze schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijks leven. Het inkomen en dat van je gezin mag ook bepaalde grenzen niet overschrijden.

Hoe aanvragen?

Je kan de tegemoetkoming enkel online aanvragen via www.vlaamsesocialebescherming.be. Zoek je hulp om je aanvraag in te dienen? Je kan terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente. 

Als je aanvraag is ingediend, vraagt de Directie-Generaal Personen met een Handicap automatisch informatie op bij je arts of specialist om een evaluatie te maken van je handicap. Je kan ook worden uitgenodigd voor een gesprek wanneer de arts meer informatie nodig heeft.

Wat brengt de toekomst?

De komende jaren zal de Vlaamse Sociale Bescherming verder uitgebreid worden met volgende onderdelen:

 • Mobiliteitshulpmiddelen;
 • Residentiële ouderenzorg;
 • Initiatieven voor Beschut Wonen;
 • Psychiatrische Verzorgingstehuizen;
 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg; 
 • Revalidatiecentra;
 • Thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, respijtzorg, dagverzorging en kortverblijf).

De integratie van bovenstaande onderdelen in de VSB zal in verschillende fases verlopen.

Vanaf 1 januari 2019 worden de mobiliteitshulpmiddelen, de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra en de centra voor kortverblijf opgenomen in de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor de mobiliteitshulpmiddelen zullen een aantal hervormingen worden doorgevoerd. Hierover kan je meer lezen in onze nieuwsbrief van maart 2017. De integratie van deze onderdelen wil zeggen dat ze gekoppeld zullen worden aan de premie die je jaarlijks betaalt.

De overige onderdelen blijven voorlopig hun huidige financieringsvorm behouden en zullen op een later tijdstip in de VSB worden opgenomen.

Financiering

De financiering van de Vlaamse Sociale Bescherming zal hoofdzakelijk persoonsvolgend gebeuren. Dit wil zeggen dat een zorgticket wordt toegekend op basis van een vastgestelde zorgbehoefte. Met dit ticket kan vervolgens zorg worden ingekocht in een erkende zorgvoorziening.  

Betrokkenheid VPP

Het VPP kon reeds op verschillende momenten mee insteek geven over de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit deden we via de Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin (SARWGG) waarvan onze directeur Ilse Weegmans ondervoorzitter is. De SARWGG verleent op eigen initiatief advies aan de Vlaamse overheid over maatschappelijke thema’s. Ook de VSB maakte al verschillende keren onderwerp uit van een advies. Via de vertegenwoordiging van onze directeur hebben we zo al kunnen wegen op dit thema. We geven ook insteek in de werkgroep mobiliteitshulpmiddelen van het Vlaams Agentschap.

Bronnen:

 • www.vlaamsesocialebescherming.be
 • Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Persbericht Jo Vandeurzen: Niet langer schorsing voor wie zorgpremie niet tijd heeft betaald.

 

 

[1] Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de zorgpremie 51 euro of 26 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.