Uit: Samenspraak 108 | Inhoudstafel >

Edito

Welke vragen en klachten kreeg het VPP in 2020? En wat kunnen we daaruit leren?

Het Vlaams Patiëntenplatform informeert zijn leden via verschillende kanalen zoals de website, nieuwsbrief, nieuwsflits, infomomenten … over verschillende thema’s. Op deze manier bezorgen we onze leden en mensen met een chronische aandoening informatie die voor hen belangrijk is.  

Over de thema’s die we opvolgen, ontvangen we heel wat vragen en klachten. Deze vragen en klachten komen terecht bij de beleidsmedewerkers die de inhoud hiervan geanonimiseerd bewaren. Op deze manier kunnen we de vinger aan de pols houden en monitoren we of we rond een bepaalde problematiek meer of minder vragen en klachten krijgen dan voorheen.

Ook professionals en patiënten die geen lid zijn van een vereniging vinden de weg naar het VPP voor informatie. Hieronder vind je een overzicht van de meest bevraagde thema’s, telkens met bijhorende tips:

Verzekeringen

De meeste vragen en klachten binnen het thema verzekeringen gingen over de schuldsaldoverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen. Het is voor personen met een chronische aandoening niet eenvoudig om deze af te sluiten. Het is mogelijk dat zij te maken krijgen met een (hoge) bijpremie of weigering.

Tip!

Contacteer verschillende verzekeringsmaatschappijen:

Neem contact op met verschillende verzekeringsmaatschappijen. Elke verzekeringsmaatschappij heeft een eigen beleid, waardoor een verzekering bij de één wel mogelijk is en bij de andere niet.

De bijpremie:

Wanneer je bij een schuldsaldoverzekering te maken krijgt met een bijpremie hoger dan 75% of een weigering, kan je een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Zij gaan vanuit medisch en verzekeringstechnisch oogpunt na of deze beslissing correct was. Meer informatie vind je via www.opvolgingsbureau.be.

Het recht om vergeten te worden:

Sinds kort is bij de schuldsaldoverzekering het recht om vergeten te worden van toepassing. Bij kankeraandoeningen mag er na 10 jaar geen rekening gehouden worden met de aandoening bij het bepalen van de premie. Ook zijn er een aantal chronische aandoeningen opgenomen waarvan, onder bepaalde voorwaarden, de bijpremie niet boven een bepaald percentage mag komen is. Meer informatie vind je in de brochure ‘verzekeringen’ op onze website

Verzekering gewaarborgd inkomen:

Vraag bij de verzekering gewaarborgd inkomen eventueel of het mogelijk is om een verzekering te krijgen die de bestaande ziekte uitsluit bij een weigering. Op deze manier zou je tenminste gedekt zijn voor andere oorzaken (zoals een ongeval of andere ziekte) die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Sommige verzekeraars bieden dergelijke contracten aan.


Daarnaast kregen we ook vragen over hospitalisatieverzekeringen. Deze gingen voornamelijk over het gehanteerde beleid bij voorafbestaande aandoeningen en de waarborg ambulante kosten bij ernstige aandoeningen.

Tip!

Vergelijking hospitalistatieverzekeringen:

Het VPP maakt jaarlijks een vergelijking tussen de verschillende hospitalisatieverzekeringen van de mutualiteiten. Hierbij wordt er gekeken naar de premies, de dekking bij voorafbestaande aandoeningen, de waarborg ambulante kosten,… Deze vind je terug op onze website.


Ten slotte kregen we verschillende vragen over de medische expertise in het kader van een verzekeringsgeschil en de bijstandsartsen.

Tip!

Handleiding medische expertise:

Bekijk onze handleiding rond medische expertise met informatie over de verschillende mogelijke expertises, het verloop, op welke manier je je kan voorbereiden, tips … Deze handleiding is terug te vinden op onze website.


Patiëntenrechten

Sinds 2002 is er in België een wet patiëntenrechten. Deze wet garandeert dat iedere persoon die gezondheidszorg krijgt meerdere rechten heeft als patiënt. In de wet worden acht rechten beschreven. De meeste vragen en klachten rond patiëntenrechten gaan over:

 • de rechten in verband met het patiëntendossier;
 • het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening;
 • de begrippen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger.

De meeste vragen en klachten in verband met het patiëntendossier gaan over de inhoud van het patiëntendossier, inzage in het patiëntendossier en moeilijkheden met het verkrijgen van het afschrift van een dossier.

Tip!

Afschrift patiëntendossier:

Wil je graag een afschrift van je patiëntendossier? Neem dan contact op met je zorgverlener. Hij is verplicht om je binnen de 15 dagen na jouw aanvraag een afschrift te bezorgen. Het eerste afschrift is gratis. Vanaf het tweede afschrift zal je mogelijks de werkelijke kosten moeten betalen.


De vragen en klachten rond kwaliteitsvolle dienstverlening zijn heel divers. Sommige klachten gaan over bejegening, andere klachten gaan over het niet vinden van een zorgverlener en nog andere klachten gaan over behandelingen die technisch gezien niet goed zijn uitgevoerd.

Tip!

Een gesprek is de eerste stap:

Wanneer er iets misloopt in je zorg probeer dan eerst in gesprek te gaan met je zorgverlener. Kunnen jullie het niet samen uitklaren? Dan kan je terecht bij een ombudspersoon. De ombudspersoon luistert naar je klacht, bemiddelt tussen de betrokken partijen en zoekt een bevredigende oplossing. Op pagina 24 en 25 van onze brochure ‘Ken je rechten als patiënt’ vind je bij welke ombudspersoon je terecht kan met welke klacht.


De begrippen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger zorgen voor veel verwarring. Volgens de wet patiëntenrechten is een vertrouwenspersoon iemand die je zelf kiest en die je kan bijstaan bij het uitoefenen van je patiëntenrechten. Een vertegenwoordiger is dan weer iemand die in jouw plaats kan beslissen wanneer je dat zelf niet meer kan.

Tip!

Het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger:

In onze brochure ‘Ken je rechten als patiënt’ (pagina 8 tot 12) leggen we je in detail uit wat een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger voor jou kunnen betekenen en hoe je die kan aanduiden.  


Wat opvalt is dat er in 2020 ook heel wat vragen en klachten kwamen over de zorgvolmacht. Sinds 2013 kan je bij de notaris in een zorgvolmacht vastleggen wie je financiële zaken mag regelen op het moment dat jij dat niet meer kan. Sinds 1 maart 2019 kan je ook in je zorgvolmacht laten opnemen wie er in jouw plaats je persoonlijke zaken mag regelen wanneer jij dat niet meer kan.

Tip!

De zorgvolmacht:

Wil je meer weten over wat de zorgvolmacht is en hoe je een zorgvolmacht kan opstellen? Neem dan zeker een kijkje in onze Samenspraak 98.   


Werkgelegenheid

De meeste vragen die we ontvingen rond dit thema gingen over:

 • corona en werk;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • gedeeltelijke werkhervatting.

Dat we heel wat vragen kregen over corona en werk hoeft niet te verbazen aangezien het coronavirus al meer dan een jaar ons leven beheerst. Sinds het begin van de coronamaatregelen kregen we ongeruste signalen van onze leden. Hoogrisicopatiënten maakten zich ernstige zorgen om een coronabesmetting op te lopen.

Ook familieleden van hoogrisicopatiënten waren bezorgd om hen te besmetten. Op basis van deze signalen vroeg het VPP bij het beleid een duidelijke regeling zodat hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten preventief in quarantaine kunnen gaan. Daarnaast kregen we ook vragen over vrijwilligerswerk, tijdelijke werkloosheid en gedeeltelijke werkhervatting in het kader van de coronamaatregelen.

De vragen en klachten over arbeidsongeschiktheid gaan voornamelijk over:

 • de erkenning van de arbeidsongeschiktheid;
 • wat men kan doen als de adviserend arts de arbeidsongeschiktheid niet meer erkent;
 • hoe men het gesprek moet aanpakken wanneer men terug aan de slag wil gaan maar vreest dat de ziekte-uitkering dan zou stopgezet worden.

Tip!

De adviserend arts:

Wil je meer weten over de rol van de adviserend arts en hoe je in beroep kan gaan tegen zijn beslissing? Lees dan onze brochure ‘Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht’.


Er komen daarnaast ook nog steeds vragen binnen van mensen die zich tijdens hun arbeidsongeschiktheid afvragen welke mogelijkheden ze hebben om, op een financieel veilige manier, het werk te hervatten. We krijgen vragen over hoe dit systeem precies werkt en ontvangen klachten over bijvoorbeeld de hoge belastingafrekening op het einde van het jaar. Hieruit blijkt dat toegankelijke informatie over het systeem van gedeeltelijke werkhervatting nog ontbreekt.

Tip!

Gedeeltelijke werkhervatting:

Wens je meer informatie over het systeem van gedeeltelijke werkhervatting? Neem dan contact op met je ziekenfonds.


Wist-je-dat?

Financiële toegankelijkheid

Wist je dat de meeste vragen en klachten over financiële toegankelijkheid heel uiteenlopend zijn en eerder onrechtstreeks te maken hebben met dit thema? Zo waren er meldingen over:

 • de werking van het ziekenfonds;
 • vragen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut;
 • een buitenlandse verzekering;

Wist je dat afgezien van de vragen over specifieke maatregelen patiënten ook regelmatig willen weten op welke tegemoetkomingen ze recht hebben?

Tip!

Financiële tegemoetkomingen:

Maak een afspraak met de sociale dienst van je ziekenfonds. Daar kan men je informeren over je rechten. Men kan je ook helpen om deze aan te vragen.

Ziekenvervoer

Wist je dat al onze vragen in 2020 gingen over het niet-dringend ziekenvervoer en dat we geen enkele klacht ontvingen over dringend ziekenvervoer?

Wist je dat deze vragen vooral gaan over de kostprijs van het vervoer en welke vervoersmogelijkheden er bestaan?

eHealth

Wist je dat de meeste vragen en klachten omtrent eHealth, die bij ons komen, gaan over de toegang tot eigen gegevens, maar ook over privacy en gegevensdeling? Bijvoorbeeld “Momenteel kan ik via mynexuzhealth mijn patiëntendossier van een ziekenhuis raadplegen. Waarom heb ik geen toegang tot het globaal medisch dossier van mijn huisarts?”

Wist je dat wij op basis van klachten omtrent eHealth een vraag hebben ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de voorwaarden van gegevensdeling tussen verschillende ziekenhuizen?

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.