Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Edito

Wat wordt terugbetaald van het niet-dringend ziekenvervoer

Regelmatig verschijnt er in de media een verhaal van een patiënt die een heel hoge factuur moet betalen voor het niet-dringend ziektevervoer. De patiënt of zijn mantelzorger was vooraf niet op de hoogte van de kostprijs en komt hierdoor in financiële problemen. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte per ziekenfonds een overzicht van de terugbetalingen van het niet-dringend ziekenvervoer. Zo kunnen patiënten op voorhand inschatten hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. 

Patiënten weten vaak niet welk type van ziekenvervoer terugbetaald wordt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Momenteel betaalt de verplichte ziekteverzekering enkel het dringend ziekenvervoer terug. Het niet-dringend ziekenvervoer wordt slechts in een aantal gevallen terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering, bijvoorbeeld bij vervoer van nierdialysepatiënten of bij een chemobehandeling.

In de andere gevallen is het mogelijk dat het ziekenfonds vanuit zijn aanvullende verzekering niet-dringend ziekenvervoer terug betaalt. Maar die terugbetaling verschilt sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Door de ziekenhuishervorming (meer specialisaties binnen de ziekenhuizen) én de toename van het aantal chronisch zieken zal de vraag naar niet-dringend ziekenvervoer blijven toenemen. Ziekenhuizen zullen meer moeten samenwerken waardoor het ziekenvervoer tussen ziekenhuizen zal stijgen. Daarnaast zullen patiënten steeds vaker thuis verzorgd worden en voor kortere perioden in het ziekenhuis blijven. Vervoer tussen de woonplaats van de patiënt en het ziekenhuis zal stijgen.

Verschillende types ziekenvervoer

In dit artikel belichten we enkel het niet-dringend ziekenvervoer. Toch leggen we nog even uit wat verschil is tussen het dringend ziekenvervoer en het niet-dringend ziekenvervoer.

Dringend ziekenvervoer

Het dringend ziekenvervoer is het vervoer waarbij een dringende Het dringend ziekenvervoer is het vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is.medische tussenkomst nodig is. Dit vervoer wordt aangevraagd via de dienst 112 (oproepcentrale) en kan enkel uitgevoerd worden door erkende ambulancediensten. Vervoer dat niet via de dienst 112 aangevraagd wordt, is niet-dringend vervoer en wordt niet terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.


Het dringend vervoer wordt voor 50% door de verplichte ziekteverzekering terugbetaald. Patiënten worden vervoerd in een ambulance of eventueel per helikopter. Vooraf kan er een MUG (arts-urgentist en verpleegkundige) of een PIT (ambulancier en verpleegkundige bekwaam in spoedgevallendienst) aanwezig zijn om de eerste medische zorgen toe te dienen. Bij dringend ziekenvervoer wordt de patiënt steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Er bestaan een paar uitzonderingen[1] op die regel .
   
Bij het dringend ziekenvervoer moeten ambulancediensten, de ambulanciers en de ambulancewagens voldoen aan wetgeving en reglementering. Zo zijn er uitrustingsvereisten voor de ambulances en opleidingsvoorwaarden voor de ambulanciers.

Niet-dringend ziekenvervoer

Onder het niet-dringend ziekenvervoer valt alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt aangevraagd. Onder het niet-dringend ziekenvervoer valt alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt aangevraagd. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van de medische toestand van de patiënt.

Het niet-dringend ziekenvervoer wordt niet door de verplichte ziekteverzekering terugbetaald. In een aantal gevallen is er wel een terugbetaling:

 • het vervoer van een kind van de materniteit naar (en eventueel terug) de dienst neonatologie;
 • kankerpatiënten die ambulant behandeld worden[2] ;
 • dialysepatiënten die ambulant dialyse ontvangen in een nierdialysecentrum;
 • ambulante multidisciplinaire revalidatie in een gespecialiseerd centrum wanneer de patiënt enkel in een rolwagen vervoerd kan worden;
 • patiënten die verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of een ziekenhuis met enkel een dienst voor revalidatie of geriatrie, krijgen een terugbetaling voor hun vervoer tijdens een kankerbehandeling of nierdialyse;
 • patiënten die fysiek en/of psychische afhankelijk zijn en die in een centrum voor dagverzorging verblijven, krijgen een vergoeding voor verplaatsingskosten.
Wil je meer uitleg over de voorwaarden voor de terugbetaling van niet-dringend ziekenvervoer? Contacteer je ziekenfonds. 

Voor het niet-dringend ziekenvervoer bestaat geen wetgeving of reglementering. Sinds juli 2016 bestaat er een charter met kwaliteitsvereisten voor ambulances maar het zal pas in 2017 worden toegepast. Het VPP neemt actief deel aan de Vlaamse commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer om kwaliteitsvereisten voor het niet-dringend ziekenvervoer af te dwingen.

Overzicht terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer

Omdat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling vastliggen, bepalen ziekenfondsen zelf hoeveel ze terugbetalen. De terugbetaling verschilt van ziekenfonds tot ziekfonds. Ook de regio waarin de patiënt woont, kan een rol spelen voor de terugbetaling.

Ziekenfondsen vermelden in hun folders en op hun website wat ze terugbetalen van het niet-dringend ziekenvervoer. Maar deze informatie is niet altijd even volledig of duidelijk. Niet alleen voor patiënten maar ook voor sociale diensten van ziekenhuizen, woonzorgcentra en revalidatiecentra is het niet makkelijk om uit te zoeken hoeveel een ziekenvervoer de patiënt zal kosten. Bovendien spelen ook de prijsafspraken die ziekenfondsen en ambulancediensten maakten een rol.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte op basis van de informatie die we terugvonden op de websites van de ziekenfondsen een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. De ziekenfondsen lazen de info na en pasten die indien nodig aan.

In ons overzicht beperkten we ons tot de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer en de terugbetaling van het specifiek ziekenvervoer bovenop de wettelijke terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering. We geven een antwoord op volgende vragen:

 • welk vervoer wordt terugbetaald?
 • aan welke voorwaarden moet je vervoer voldoen om terugbetaling te krijgen?
 • hoeveel bedraagt de terugbetaling?

In een aparte alinea vermelden we hoe de procedure voor terugbetaling verloopt.

Het is onmogelijk om de ziekenfondsen met elkaar te vergelijken. Met dit overzicht willen we patiënten vooral stimuleren om zich op voorhand goed te informeren over de kostprijs van het ziekenvervoer zodat zij achteraf geen torenhoge facturen moeten betalen.

Op deze pagina vind je de fiches van de ziekenfondsen per regio, met een overzicht van de voorwaarden van terugbetaling en de procedures voor terugbetaling. Dit overzicht geldt voor het jaar 2016. We controleren dit jaarlijks. Gelieve dit bekend te maken bij jullie leden zodat zoveel mogelijk patiënten hiervan op de hoogte zijn!


Tips voor de aanvraag van ziekenvervoer

Wanneer patiënten ziekenvervoer aanvragen, houden ze best Er zijn een aantal dingen waar patiënten best op letten als ze ziekenvervoer aanvragen.rekening met volgende tips:

 • Informeer bij je ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. Onze informatiefiches kan je als eerste informatiebron gebruiken;
 • Doe een beroep op minder mobiele centrales en andere vrijwilligersorganisaties. Hun prijzen zijn vaak veel voordeliger. Nadeel is dat er geen medische ondersteuning aanwezig is. Informeer bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
 • Vraag ook aan je ziekenfonds met welke ambulancedienst het prijsafspraken maakte. Meestal ontvangen patiënten enkel een terugbetaling voor de ambulancedienst waarmee het ziekenfonds een afspraak heeft;
 • Informeer je op voorhand goed over de kostprijs van het vervoer bij de ambulancedienst. Vraag ook naar onvoorziene kosten;
 • Als de sociale dienst van het ziekenhuis het ziekenvervoer regelt bij een ontslag uit het ziekenhuis, moet je je goed informeren over de kostprijs. Laat ook altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent.
 • Heb je vragen over de factuur van de ambulancedienst? Laat het controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee.
 • Heb je klachten? Laat dit weten aan je ziekenfonds en aan de ambulancedienst. Het is nuttige informatie om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren.  

[1] In volgende gevallen wordt de patiënt niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht:

1) in een collectieve noodsituatie (bijv. veel slachtoffers tegelijk zoals bij een ramp)

2) wanneer de MUG-arts of behandelende arts beslist dat de patiënt omwille van de gezondheidstoestand specifieke diagnostische of therapeutische middelen nodig heeft of omdat een ander ziekenhuis aan bepaalde voorwaarden voldoet en beschikt over het patiëntendossier

3) bij kinderen tot en met 14 jaar wordt het dichtsbijzijnde ziekenhuis gekozen dat beschikt over een erkende dienst voor kindergeneeskunde

[2] Er is ook een terugbetaling voor de reiskosten van ouders van kinderen met kanker die gehospitaliseerd zijn.


Vectorbeelden: Freepik.com

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.