Uit: Samenspraak 91 | Inhoudstafel >

Edito

Voorwoord

In 2017 vierden we 15 jaar patiëntenrechten. Naast de viering en het symposium hielden we de wet patiëntenrechten kritisch tegen het licht en formuleerden we beleidsaanbevelingen. We werkten ook mee aan de evaluatie van de wet die de schuldsaldoverzekeringen toegankelijk moet maken, de derdebetalersregeling en het statuut van persoon met een chronisch aandoening,… telkens legden we de bevoegde ministers en instanties onze verbetervoorstellen voor. 

Naast patiëntenrechten en toegankelijkheid van de zorg is kwaliteit van zorg voor patiënten een belangrijk thema. In Vlaanderen meten we al geruime tijd de ervaringen van patiënten in de algemene ziekenhuizen. De resultaten worden bekendgemaakt op www.zorgkwaliteit.be. In 2017 werd een gelijkaardige bevraging voor het eerst afgenomen in de geestelijke gezondheidszorg!

Gemma Reynders-Broos (l) en Ilse Weeghmans (r)

Gemma Reynders-Broos (l) en Ilse Weeghmans (r)

Verder trokken we nieuwe leden aan om de stem van de patiënt in de raadgevende afdeling van het Observatorium van het RIZIV te bemannen en bevrouwen en werd het netwerk zeldzame ziekten in Vlaanderen boven de doopvont gehouden. Re-integratie was in 2017 een actueel thema en daarom hebben we jullie hierover uitgebreid geïnformeerd. We zullen ons blijven inzetten om mensen met een chronische ziekte te helpen om te werken.

We kwamen met VPP on tour in elke provincie bij jullie langs om de hervorming van de ziekenhuizen toe te lichten en te luisteren naar jullie vragen en knelpunten. Binnenkort geven we een uitgebreid overzicht van onze activiteiten en beleidswerk in ons jaarverslag.

Wat kunnen we al aankondigen voor het nieuwe jaar? We startten alvast met de evaluatie van ons actieplan en sommen de ‘to do’s’ op. Dit plan kwam tot stand op basis van alle noden en knelpunten die we bij al onze patiëntenverenigingen in 2014 verzamelden. In 2018 pakken we voor jullie onder andere de knelpunten op het vlak van revalidatie en de toegankelijkheid van de kinebehandelingen aan. Binnenkort verspreiden we de herwerkte brochure over expertiseartsen. Op die manier kan elke patiëntenvereniging haar leden gericht informeren.

Op beleidsvlak houdt de hervorming en financiering van de ziekenhuizen ons nog even bezig. Ook de vorming van de eerstelijnszones, om de zorg door huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten,…beter te organiseren, volgen we dit jaar verder op. Patiënten gaven hierover al uitgebreid hun mening en we blijven opkomen voor jullie belangen in de diverse werkgroepen.

Een goed geïnformeerde patiënt is een patiënt die inzage heeft in zijn eigen patiëntendossier en die aanvullingen kan maken. ‘Regie nemen van je zorg’ betekent in de eerste plaats geïnformeerd zijn en worden. Het Vlaamse én federale beleid zullen hier in 2018 echt werk van maken en rekening houden met de vragen die het VPP hieromtrent heeft. ‘Regie nemen van je zorg’ betekent ook dat je zelf kan aangeven wat voor jou belangrijk is in jouw leven. We ontwikkelden het instrument ‘doelzoeker’ zodat patiënten hun levensdoelen kunnen bepalen en daarover het gesprek met hun zorgverlener kunnen aangaan.

Rest ons nog jullie een gezond en gelukkig 2018 te wensen. We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op de algemene vergadering van zaterdag 24 maart!

Gemma Reynders-Broos, voorzitter en Ilse Weeghmans, directeur

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.