Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Interview

Verlenging project handicap en arbeid

De vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw (GRIP vzw) diende in het kader van de hervorming van het Evenredige Arbeidsdeelname-beleid (EAD) een nieuw projectvoorstel in. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA), waar het Vlaams Patiëntenplatform lid van is, zal dit project uitwerken. In dit artikel lichten we de hervorming rond evenredige arbeidsdeelname toe en bekijken we hoe het nieuwe projectvoorstel Handicap en Arbeid daarin past.

De hervorming van de evenredige arbeidsdeelname

Het decreet evenredige arbeidsdeelname dateert van 2002 en wil Het decreet evenredige arbeidsdeelname dateert van 2002 en wil de werkzaamheidsgraad verhogen bij werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. de werkzaamheidsgraad verhogen bij werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. 

Er is bijzondere aandacht voor volgende kansengroepen:

 • Ouder wordende werknemers
 • Personen met een arbeidshandicap
 • Personen met een allochtone herkomst
 • Ongekwalificeerde uitgestroomde jongeren

Dit beleid kreeg vorm via verschillende instrumenten, maar de Vlaamse regering vond dat die instrumenten onvoldoende werkten en tot weinig resultaten leidden. Het beleid vertrok nog onvoldoende vanuit de sterkte van het individu. Als elke werkzoekende volwaardig en evenredig moet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, moet er meer ingezet worden op talent en competenties. De drempels die deze participatie belemmeren, moeten weggewerkt worden.

De hervorming van de evenwaardige arbeidsdeelname werd in een conceptnota gegoten, die de Vlaams regering in juli 2015 goedkeurde. De ‘focus op talent’ staat centraal en vertrekt vanuit vijf principes:

 • Vereenvoudiging
 • Laagdrempeligheid
 • Flexibiliteit
 • Maatwerk
 • Maximaal inspelen op expertise

Dit nieuwe beleid wordt uitgewerkt via drie complementaire sporen:

 1. Spoor 1: Activeren van alle talenten via het activeringsbeleid van de VDAB en haar partners

 2. Spoor 2: Investeren in talenten vanuit een professionalisering van het HR- en diversiteitsbeleid bij werkgevers

 3. Spoor 3: Doorbreken van vooroordelen en de blik richten op de aanwezige talenten

Meer informatie over spoor 3 vind je op www.werk.be/beleidsthemas/diversiteit-op-het-werk.

Samenwerkingsakkoord met vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Binnen spoor 3 sluit de Vlaamse regering samenwerkingsakkoorden met een aantal organisaties om het nieuwe beleid vorm te geven. Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw) is één van de partners en de vzw diende een projectvoorstel ‘Handicap en Arbeid’ in. Dit project wordt uitgewerkt door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA), waar het Vlaams Patiëntenplatform lid van is. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid brengt vertegenwoordigers van verschillende verenigingen voor personen met een handicap of chronische ziekte samen rond het thema tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Daarnaast is het een centraal aanspreekpunt voor beleidsvoerders.

Het projectvoorstel Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap werd besproken met het kabinet van Vlaams minister voor Werk, Philippe Muyters. Op 20 oktober was er een denkdag bij GRIP vzw waarop de leden van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid nadachten over de toekomst en het nieuwe beleid rond evenwaardige arbeidsdeelname. De resultaten van de denkdag worden verwerkt in het projectvoorstel. Volgende leden waren aanwezig op de denkdag: Rondpunt vzw[1], Kom op Tegen Kanker, JKVG[2], Vlaams Patiëntenplatform, OPDOSS[3], Jos Wouters (stafmedewerker GOHA) en Patrick Vandelanotte (coördinator GRIP vzw).

De eindversie van het projectvoorstel werd ingediend op het kabinet op 28 oktober. Als het project wordt goedgekeurd, komen er subsidies voor de periode 2017-2019. Het  Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid kan dan verder werken aan een evenredige arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap en chronische ziekte.

Interview met Jos Wouters, stafmedewerker van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Wat is jouw functie binnen het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid?

Jos Wouters: “Ik bereid agenda’s voor, maak standpuntnota’s en ben aanwezig op verschillende plaatsen als het over handicap, chronische ziekte en werk gaat.”

VPP: Wat is volgens jouw het belang van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid?

Jos Wouters: “Het belang is dubbel. Organisaties van personen met een arbeidshandicap krijgen een stem in het werkgelegenheidsbeleid. We proberen met één stem te spreken en delen kennis en goede praktijken wanneer we elkaar ontmoeten.”

VPP: Wat is het belangrijkste dat het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid reeds realiseerde?

Jos Wouters: “We verwierven een vaste plaats in het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Organisaties zoals SERV[4] VDAB[5] en GTB[6] doen beroep op onze expertise en ervaringsdeskundigheid.”

VPP: Welke thema’s komen aan bod binnen het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid?

Jos Wouters: “Wat een groot gewicht heeft binnen de werking van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is de dienstverlening aan werkzoekenden en werknemers met een arbeidshandicap. En daaraan gekoppeld de ondersteunende maatregelen zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).”

VPP: Hoe past het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid binnen het nieuwe beleid rond evenwaardige arbeidsdeelname?

Jos Wouters: “Wij zijn de enige organisatie die inzet op handicap, chronische ziekte en die werkt vanuit de doelgroep. Talentbenadering speelt hierin een belangrijke rol. Dat is in het nieuwe projectvoorstel trouwens een aandachtspunt.”

VPP: Hoe verliep voor jou de ontwikkeling van het nieuwe projectvoorstel?

Jos Wouters: “De ontwikkeling van het projectvoorstel verliep rommelig. We weten pas sinds eind juni 2016 dat we mogen doorwerken in 2017. Hierdoor verliep het overleg met de aangesloten organisaties en koepels moeizaam. Ook al omdat het kabinet van de minister snel een overeenkomst met de vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap wilde afsluiten.”

VPP: Wat vond je van de denkdag?

Jos Wouters: “De denkdag was een goed initiatief. Het stelde een aantal punten, zoals ‘waar willen we mee bezig zijn de volgende jaren’, opnieuw scherp. We namen de aandachtspunten mee op in de jaarplannen die we in de toekomst uitwerken.”

VPP: Waar wil/hoop je binnen drie jaar te staan met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid?

Jos Wouters: “Dat er meer organisaties actief meewerken aan dit overleg. Dat we een vaste plaats blijven hebben in het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. En dat we worden gezien als een belangrijke partner om aangesloten organisaties, koepels en de sociale partners, werkgevers en vakbonden met elkaar te verbinden.”

 


[1] Steunpunt verkeersslachtoffers

[2] Jong Katholieke Vereniging Gehandicapten

[3] Optimale Participatie en integratie van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving

[4] Sociaaleconomische Raad voor Vlaanderen

[5] Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

[6] Gespecialiseerde Trajectbepaling en Begeleiding

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.