Uit: Samenspraak 80 | Inhoudstafel >

Edito

Uitdagingen - Chronische zorgmodellen op maat van de patiënt

De voorbije jaren werd er heel wat geschreven over de organisatie van de chronische zorg. Het aantal chronisch zieke patiënten zal in de toekomst sterk toenemen. Hoe kan de zorg hier het beste op worden afgestemd? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de zorgverleners? Al deze vragen zetten het beleid aan het denken over welk chronisch zorgmodel het beste is voor ons land.

Visieteksten 

De ministers van gezondheid op het federale en het Vlaamse niveau beseffen dat ze in de toekomst nauw zullen moeten samenwerken om de chronische zorg te organiseren. De voorbije jaren zijn er al meerdere visieteksten geschreven die besproken zijn door de verschillende ministers van volksgezondheid. In maart bereikten de ministers een akkoord en kwam het 'Plan voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken' tot stand. Dit plan wil "de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening verbeteren zodat ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving en in de gemeenschap en op een actieve manier het zorgproces kunnen beheren".

Componenten 

In het plan 'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken' zijn 18 componenten opgesomd die nodig zijn voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg. Vanuit patiëntenoogpunt staan voor ons onder andere volgende componenten centraal: empowerment van de patiënt, ondersteuning van de mantelzorg, preventie, overleg en coördinatie, intra- en transmurale zorgcontinuïteit, ervaring van patiëntenorganisaties en geïntegreerd patiëntendossier.

Het plan in de praktijk

Het RIZIV en de federale overheid willen het plan voor 'Geïntegreerde zorg van chronisch zieken' meteen uittesten in de praktijk. Hiervoor hebben ze een oproep gelanceerd om pilootprojecten in te dienen. Deze projecten zullen vier jaar duren en de verschillende componenten van geïntegreerde zorg implementeren op een lokaal niveau. Het VPP diende een kandidatuur in om deel uit te maken van het wetenschappelijk begeleidingsplatform. Dat platform zal instaan voor de sturing en de uitvoering van het plan en zal de verschillende projecten opvolgen.


Het zou kunnen dat verenigingen gecontacteerd worden om deel te nemen aan een pilootproject. De ervaringskennis van patiëntenverenigingen is namelijk een grote meerwaarde voor het project.


Vragen beantwoorden 

Met de pilootprojecten wil het beleid nagaan of de ideeën uit de visieteksten ook in de praktijk haalbaar zijn. Vragen die in de praktijk afgetoetst zullen worden: 'Hoe kan de zorg vlotter georganiseerd worden tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn?', 'Wanneer is er een zorgcoach nodig om de zorg te organiseren?', 'Hoe kunnen we patiënten empoweren?' en 'Wat kan de rol van patiëntenverenigingen zijn bij tertiaire preventie?'

De uitrol van het plan is de start van een lang traject. Het Vlaams Patiëntenplatform volgt dit plan van nabij op en wij houden jullie op de hoogte. We waken erover dat de invulling van de componenten op een correcte manier gebeurt en dat patiënten-vertegenwoordigers hierbij betrokken worden.

Voor meer informatie over deze componenten en hun invulling kan je terecht bij Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26). Ook opmerkingen of vragen mag je haar steeds bezorgen.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.