Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Edito

Tegemoetkomingen voor personen met een chronische ziekte

Personen met een chronische ziekte hebben soms recht op een tegemoetkoming. Zo kunnen ze via het ziekenfonds extra kosten terugbetaald krijgen.

Forfait chronisch zieken

Het forfait chronisch zieken, ook wel zorgforfait genoemd, is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die hoge uitgaven hebben in de gezondheidszorg en sterk afhankelijk zijn van anderen. Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies van zelfredzaamheid.

Personen met een chronische ziekte hebben soms recht op een tegemoetkoming. Zo kunnen ze via het ziekenfonds extra kosten terugbetaald krijgen.

Foto: Pixabay.com

Wie heeft er recht op?

Om recht te hebben op het forfait chronisch zieken moet je voldoen aan volgende twee voorwaarden:

  • Tijdens het huidige kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor telkens een totaal van €450 persoonlijke aandelen (remgelden) betaald hebben. Dit bedrag verlaagt naar €365 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
  • Zich tijdens het huidige kalenderjaar in een afhankelijkheidssituatie bevinden. Meer informatie hierover vind je terug op de website van het RIZIV of bij je ziekenfonds.

Toekenning

Je ziekenfonds beschikt over de nodige gegevens om het forfait automatisch toe te kennen. Als je geen forfait ontvangt en je denkt dat je wel in aanmerking komt, neem dan contact op met je ziekenfonds.

Bron: RIZIV en CM

Tegemoetkoming pijnstillers

Pijnstillers worden beschouwd als ‘comfortproducten’. Je betaalt er als patiënt de volle prijs voor: er is geen terugbetaling. Maar in bepaalde gevallen, bij chronische patiënten, voorziet de ziekteverzekering wel een tegemoetkoming. Wie recht heeft op deze tegemoetkoming krijgt 20 procent van de prijs van de pijnstillers terugbetaald. De resterende 80 procent die je zelf moet betalen, komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Wie kan er gebruik van maken?

Personen die lijden aan chronische pijn kunnen een beroep doen op deze tegemoetkoming.

Chronische pijn van volgende aandoeningen die minstens 3 maanden aanhoudt, komt in aanmerking:

  • kankerpijn;
  • chronische artritis/artrosepijn;
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose);
  • perifere vasculaire pijn;
  • pijn na operatie (inbegrepen fantoompijn);
  • fibromyalgie.

Welke medicatie komt in aanmerking?

Op de website van het RIZIV staat een lijst met de pijnstillers die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Er wordt vermeld om welke verpakking en dosis het gaat en wat de vastgelegde prijs is waarvan 20 procent wordt terugbetaald.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

Om de tegemoetkoming aan te vragen, laat je een ‘kennisgeving van chronische pijn’ invullen door je behandelend arts. Dit formulier vind je terug op de website van het RIZIV of vraag ernaar bij je ziekenfonds. Het ingevulde exemplaar bezorg je aan de adviserende arts van je ziekenfonds. Na goedkeuring, ontvang je een ‘machtiging tegemoetkoming pijnstillers’. Hiermee bewijs je aan de apotheker dat je recht hebt op de tegemoetkoming. De machtiging is geldig voor een jaar en kan telkens met een jaar verlengd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij je ziekenfonds. De lijst met pijnstillers en het formulier van de kennisgeving vind je terug op de website van het RIZIV.

Incontinentieforfait

Incontinentie (ongewild verlies van urine of stoelgang) zorgt naast ernstige fysieke en sociale ongemakken ook voor materiaalkosten. Binnen de verplichte ziekteverzekering zijn er twee incontinentieforfaits voorzien: het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden en het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen.

Aanvraag incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden[1]

Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming. Vraag ze aan via je thuisverpleegkundige of via de dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds. Om in aanmerking te komen moet je minstens vier maanden van het laatste jaar recht hebben op een forfait B of C in de thuisverpleging, met een score van 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’. Deze score wordt bepaald aan de hand van de KATZ-schaal. Je hebt geen recht op dit forfait indien je in een verzorgingsinrichting verblijft waar incontinentiemateriaal op een andere manier wordt vergoed. In een ziekenhuis wordt incontinentiemateriaal via de ligdagprijs vergoed.

Aanvraag  incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie[2]

Als je lijdt aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, vraag je via je ziekenfonds een formulier aan. Dat moet je huisarts invullen en overmaken aan de adviserende arts. Die moet een goedkeuring geven voor drie jaar. Je hebt enkel recht op dit forfait indien je niet verblijft in een rusthuis of verzorgingsinrichting. Je kan het forfait niet samen ontvangen met andere tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld autosondage of incontinentiemateriaal.

Tip! De twee forfaits kan je wel combineren met de incontinentie-tegemoetkomingen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Tip! Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van je ziekenfonds.

Tegemoetkoming chronische wonden

Een chronische wonde is een wonde die na zes weken behandeling nog niet genezen is. Om de kost van wondzorgmateriaal te drukken is er een vaste (forfaitair) tegemoetkoming.  Voor bepaalde ‘actieve’ verbandmiddelen is er een extra tegemoetkoming. Actieve verbandmiddelen zijn materialen die een genezende werking hebben. Zij hebben vaak een dure kostprijs. De lijst van verbandmiddelen vind je terug op de website van het RIZIV of via de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Aanvraag tegemoetkoming chronische wonden[3]

Om de tegemoetkoming aan te vragen moet je huisarts een ‘kennisgevingsdocument’ opsturen naar de adviserende arts van je ziekenfonds. Dat geeft recht op een tegemoetkoming van drie maand, en is drie keer hernieuwbaar. Op de voorschriften voor de apotheker moet de vermelding ‘derdebetalersregeling’ worden aangeduid.

Tip! De kosten van verbandmateriaal die je nog zelf moet betalen komen in aanmerking voor de maximumfactuur.

Opgelet! Hogergenoemde forfaits aanvragen vergt heel wat papierwerk. Laat je zeker bijstaan door de maatschappelijke werkers van je ziekenfonds. Zij kunnen je wegwijs maken in de papiermolen.

Bronnen: RIZIV, KCE[1] Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden: 497,27 euro per jaar in 2017.

[2] Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen: 162,30 euro per jaar in 2017

[3] Tegemoetkoming chronische wonden: 23,09 euro per maand en extra tegemoetkoming voor bepaalde actieve verbanden: 0,25 euro per verband. Bedragen in 2017.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.