Uit: Samenspraak 72 | Inhoudstafel >

Edito

Startschot voor de campagne 'Mijn handicap, mijn rechten!' van GRIP vzw

Op 3 december 2013 stelde GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) haar nieuwe campagne voor. De campagne kreeg de titel ‘Mijn handicap, mijn rechten!’. Met de campagne wil de organisatie het brede publiek informeren over het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).

Dit VN-verdrag maakt de rechten beschreven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) concreet voor mensen met een handicap. Er is extra aandacht voor inclusie, toegankelijkheid, redelijke aanpassing, persoonlijke mobiliteit en bewustmaking. Nieuw is de visie van waaruit het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap vertrekt. Handicap is geen persoonlijk, maar een maatschappelijk probleem. Handicap ontstaat door drempels, vooroordelen en stereotypen in de samenleving.

In tegenstelling tot het Kinderrechtenverdrag is het VN-verdrag nog niet of weinig bekend bij de man in de straat. Daar wil GRIP vzw verandering in brengen. De campagne kende in december haar hoogtepunt met de verspreiding van een ludiek filmpje waarin stand-upcomedian Bert Gabriëls de rol opneemt van onwetende speelpleinbegeleider die een meisje met een handicap liever niet toelaat op het speelplein. Voor vele mensen met een handicap is dit echter op verschillende domeinen nog realiteit. Met de verschijning van een paginagroot artikel in Metro op 10 december lanceerde GRIP vzw een tweede prik. In dit artikel lichtte de organisatie het Verdrag en de campagne toe. Het jaar werd afgesloten met een sensibiliserende actie in het Centraal Station van Antwerpen. De organisatie stelde een levend schilderij op dat artikel 24 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap – inschrijvingsrecht voor kinderen met een handicap – uitbeeldde. Bert Gabriëls was meester van dienst. Op die manier lokte GRIP vzw heel wat geïnteresseerden die meer wilden weten over de actie.

Op www.gelijkerechten.be vind je meer informatie over de campagne en kan je het filmpje bekijken.

Bron: GRIP vzw, 2014


Het VN-verdrag interpreteert het begrip handicap zeer ruim. De Standaardregels van de Verenigde Naties (1994) gebruiken volgende definitie:

Onder ‘handicap’ wordt verstaan het verlies of de beperking van mogelijkheden om op voet van gelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De term duidt op het contact tussen de persoon met een functiebeperking en zijn omgeving. Met de term wordt beoogd de nadruk te leggen op de tekortkomingen van de omgeving en van vele georganiseerde activiteiten in de samenleving, zoals informatievoorziening, communicatie en onderwijs, die personen met een functiebeperking beletten daaraan gelijkwaardig deel te nemen.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.