Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

Onderwijs - Mogelijkheden voor chronisch zieke kinderen

Kinderen met een chronische ziekte 'pendelen' vaak tussen ziekenhuis, thuis en de school en kunnen dus niet altijd onderwijs volgen. In sommige ziekenhuizen zijn scholen voorzien, maar lang niet elk ziekenhuis heeft deze erkenning. Dat betekent dat kinderen die vaak afwezig zijn lessen missen en het contact met de klasgenootjes verliezen. Ze lopen een leerachterstand op en verliezen de voeling met het schoolgebeuren. Dat schoolgebeuren vormt een belangrijk onderdeel in de opvoeding van elk kind.

Ondanks hun vele afwezigheden is het belangrijk dat kinderen met een chronische ziekte onderwijs kunnen blijven volgen. In Vlaanderen kunnen zij beroep doen op verschillende systemen om hun schoolachterstand te beperken. Enerzijds zijn er manieren om thuis of in het ziekenhuis onderwijs te krijgen. Anderzijds zijn er ook manieren om de les in de klas synchroon te blijven volgen via internettoepassingen.

De verschillende mogelijkheden kan je complementair gebruiken. Het ene sluit het andere niet uit!

1. Extra onderwijsondersteuning buiten de school 

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Het onderwijsdecreet voorziet het recht op onderwijs voor kinderen vanaf vijf jaar die kortere of langere periodes afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of handicap in de vorm van tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). De bedoeling van tijdelijk onderwijs aan huis is in de eerste plaats bijblijven zodat de leerachterstand niet groter wordt. Het laat de kinderen voelen dat ze erbij blijven horen. Een vertrouwde leerkracht van de eigen school kan de spilfiguur vormen en zorgt voor het contact met de andere klasgenoten.

Kinderen met een chronische ziekte hebben per 9 halve dagen afwezigheid recht op vier uren tijdelijk onderwijs aan huis. Deze halve dagen afwezigheid moeten niet aaneensluitend zijn. De klassenraad beslist, in overleg met de ouders en met het kind, welke vakken het kind tijdens die uren krijgt. Het TOAH is gratis. De school is verplicht om informatie over tijdelijk onderwijs aan huis te verstrekken. Meer uitleg over de voorwaarden vind je in het schoolreglement en op de website onderwijs.vlaanderen.be (klik dan verder op 'Ouders', 'Ondersteuning en begeleiding' en 'Langdurig of chronisch ziek').

Tijdelijk onderwijs aan huis voor kleuters met kanker 

Kinderen die jonger zijn dan vijf jaar hebben geen recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Kom op tegen kanker wil toch ook voor kinderen met kanker uit de eerste of de tweede kleuterklas onderwijs voorzien zodat zij geen achterstand oplopen of zich geïsoleerd voelen. Daarom voorziet de organisatie een vrijwilligersvergoeding en verplaatsingsonkosten voor kleuterjuffen (met voorkeur de juf van de thuisschool) die het kindje thuis willen begeleiden. De onderwijshulp mag maximum vier uren per week bedragen en mag over het schooljaar gespreid worden. Meer informatie vind je op de website 'alles over kanker' (www.allesoverkanker.be, klik dan verder op 'Sociale voorzieningen' en in de categorie 'Kinderen en jongeren met kanker' op 'Onderwijs').

Les in de ziekenhuisscholen 

Ziekenhuisscholen en bieden onderwijs aan kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of om medische redenen verblijven in een preventorium. In Vlaanderen zijn er zeven basisscholen en vijf secundaire ziekenhuisscholen van dit type (verbonden aan universitaire ziekenhuizen, revalidatieklinieken en preventoria). Een ziekenhuisschool probeert steeds nauw samen te werken met de thuisschool om zo de herinschakeling op school vlot te laten verlopen. Meer informatie vind je op de website van de vzw Ik leer in het ziekenhuis (www.ikleerinhetziekenhuis.be).

Vrijwilligersorganisaties die onderwijs aan zieke kinderen aanbieden

Er bestaan twee vrijwilligersorganisaties die bij zieke kinderen aan huis komen om hen extra les te geven:

  • De vzw School en Ziek zijn is een organisatie die werkt met deskundige vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Ze geven onderwijsondersteuning aan kinderen die thuis zijn of in een ziekenhuis zonder ziekenhuisschool verblijven. Ze willen de leerachterstand beperken, het isolement doorbreken en overzitten vermijden. Deze individuele begeleiding is gratis. Enkel wanneer de leerkracht zich ver moet verplaatsen, kan een tussenkomst in de vervoerskosten gevraagd worden. Meer informatie vind je op de website van de vzw School en Ziek zijn (www.s-z.be).

  • De vzw Auxilia is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De lesgevers staan klaar om kansarme kinderen, jongeren en volwassenen te helpen die extra hulp zoeken om iets te leren. Ze geven meestal les aan huis, maar ook in ziekenhuizen. Auxilia rekent een dossierkost van 12 euro aan. Voor dit bedrag krijg je twaalf maanden lang bijles. De lesgever mag verplaatsingsonkosten vragen zoals terugbetaling van openbaar vervoer, een kilometervergoeding of een parkeervergoeding. Meer informatie vind je op de website van Auxilia (www.auxilia-vlaanderen.be).

  • Vraag ook zeker bij je ziekenfonds na of zij een hulpaanbod hebben voor zieke kinderen. Een aantal ziekenfondsen voorziet dit.

2. Synchroon internetonderwijs door Bednet

Sinds april 2014 bestaat er voor kinderen die chronisch ziek zijn het recht op synchroon internetonderwijs (SOI). In Vlaanderen voorziet de vzw Bednet het SOI voor kinderen die tijdelijk, regelmatig of langdurig niet naar school kunnen omwille van ziekte of ongeval. Ook leerlingen die moederschapsrust opnemen, kunnen op dit systeem beroep doen.

Bednet

(c) 2016, Jan Crab

Synchroon onderwijs volgen houdt in dat kinderen vanop een afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en de klasgenoten de lessen kunnen volgen. De les vanop een afstand volgen beperkt niet alleen hun leerachterstand, maar zorgt er ook voor dat zij op de hoogte blijven van alles wat er in de klas en met de klasgenoten gebeurt. Denk maar aan verjaardagen, de geboorte van een broertje of een zusje of speciale gelegenheden. Bednet probeert de kinderen zo actief mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijsgebeuren. Een periode van synchroon onderwijs duurt minstens zes weken of 54 halve dagen en vraagt een grote betrokkenheid van de ouders, de school en de leerling zelf. Bednet is gratis voor het kind en voor de school. Al het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Meer informatie vind je op de website van Bednet (www.bednet.be).


Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en ouders op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn op vlak van onderwijs. Afhankelijk van wat het kind aankan, kan er onderwijs voorzien worden. Je kan dit artikel met bronvermelding overnemen in je eigen tijdschrift om dit allemaal bekend te maken!


 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.