Uit: Samenspraak 83 | Inhoudstafel >

Actie!

Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid

Cover brochure patiëntenrechten18 april was de Europese dag van de rechten van de patiënt. Zoals ieder jaar maakt het VPP op die dag van de gelegenheid gebruik om de patiëntenrechten in de verf te zetten. Dit jaar richtten we onze pijlen op het klachtrecht en stelden we trots onze nieuwe brochure over het thema patiëntenrechten voor.

Sinds 2002 bestaat de wet op de patientenrechten. In deze wet zitten alle rechten vervat die je als patiënt hebt ten aanzien van een zorgverlener zoals een huisarts, specialist, apotheker of tandarts. Zo heb je onder andere recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, vrije keuze van zorgverstrekker, bescherming van je privacy en inzage in je patiëntendossier. De patiëntenrechtenwet zorgde ongetwijfeld voor een positieve evolutie in de relatie tussen een patiënt en zijn zorgverstrekker. Toch blijkt uit onze dagelijkse contacten met patiënten dat er nog verbetering mogelijk is. Het VPP vond 18 april dan ook het geschikte moment om, bijna vijftien jaar na de invoering, kritisch in te zoomen op bepaalde aspecten van de patiëntenrechtenwet.

De pijlen gericht op het klachtrecht 

Iedere patiënt heeft de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij een ombudspersoon als een zorgverlener zijn of haar patiëntenrechten niet naleeft. Er zijn op dit moment heel wat drempels die ervoor zorgen dat patiënten geen klacht neerleggen. Vind je weg maar eens in het doolhof van diensten en procedures als je een klacht wil indienen. Een ombudspersoon in een ziekenhuis kan daarenboven wel zijn best doen om neutraal te handelen maar zal nooit onafhankelijk zijn omdat hij werknemer is van het ziekenhuis. En wat doe je als bemiddelen niet lukt of niet het gewenste resultaat oplevert?

Op 18 april maakte het Vlaams Patiëntenplatform van de gelegenheid gebruik om deze knelpunten nog eens duidelijk aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Het VPP streeft naar een optimale organisatie van een toegankelijk klachtrecht. Enkel een laagdrempelige, externe en onafhankelijke ombudsfunctie kan de huidige problemen écht oplossen. Daarom moet er werk gemaakt worden van een trapsgewijs systeem van klachtenbemiddeling en –behandeling dat tegemoetkomt aan de noden van iedere patiënt. Een degelijk uitgebouwde klachtenbemiddeling en -behandeling moet onderdeel zijn van een kwaliteitsbeleid. We moeten klachten leren zien als een kans om het in de toekomst beter te doen. 

Ken je rechten als patiënt 

Op de dag van de rechten van de patiënt stelden we ook trots de vernieuwde versie van onze brochure ‘Ken je rechten als patiënt’ voor. De ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw kunnen de brochure gratis bestellen door een mailtje te sturen naar info@vlaamspatientenplatform.be met daarin het aantal gewenste brochures en de adresgegevens van de ontvanger. Telefonisch bestellen is mogelijk op het nummer 016 23 05 26. Ten slotte is de brochure ook beschikbaar op onze website www.vlaamspatientenplatform.be bij het onderdeel Publicaties.

Met vragen over patiëntenrechten kan je steeds terecht bij Sarah Defloor via sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.