Uit: Samenspraak 95 | Inhoudstafel >

Edito

Meer financiële zekerheid voor jongeren met een chronische ziekte

Jongeren met een chronische ziekte vormen een kwetsbare doelgroep. Ze bevinden zich op een kantelmoment in hun leven omdat ze starten met studeren of op zoek gaan naar een job. Door hun chronische ziekte krijgen ze niet altijd gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ervaren ze problemen wanneer ze een verzekering afsluiten, moeten ze stoppen met hun studies, enzovoort. Die verschillende drempels werden onder de loep genomen tijdens een project van Kom Op tegen Kanker en dat leverde een aantal belangrijke beleidsaanbevelingen op.

Het project van Kom Op tegen Kanker richtte zich op jongeren met kanker (16- tot 35-jarigen) en focuste op drie thema’s: zorg, nazorg en werk. Voor het thema werk werd een werkgroep opgericht waaraan onder andere het Vlaams Patiëntenplatform deelnam. Al snel werd de doelgroep verruimd tot alle jongeren met een chronische ziekte omdat de drempels en knelpunten die in de werkgroep aan bod kwamen, niet alleen gelden voor jongeren met kanker.

Er moet meer financiële zekerheid komen voor jongeren met een chronische ziekte.

Foto: Pexels

De werkgroep leverde in mei 2018 een beleidstekst af waarin de knelpunten die jongeren met een chronische ziekte ervaren bij studie en werk worden toegelicht. Hierin staan ook concrete voorstellen om hun situatie te verbeteren. Deze beleidsaanbevelingen werden voorgesteld op het congres “Jong en kanker?!” van 29 mei 2018. Lees hier meer over het congres.

De aanbevelingen gaan over:

  • Nood aan duidelijke informatie en individuele begeleiding waar nodig;
  • Verruiming voorwaarden ziekteverzekering voor jongeren die uit de boot vallen, toegankelijkere inkomensvervangende tegemoetkoming en inschakelingsuitkering;
  • Flankerende maatregelen, zoals aanpassingen aan de Vlaamse Ondersteuningspremie en aan de verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Meer rekening houden met de situatie van de chronisch zieke student.

Op de website van Kom Op tegen Kanker vind je het volledige rapport en hierin lees je alle knelpunten en aanbevelingen.

De afgelopen maanden klopte Kom Op tegen Kanker aan bij verschillende beleidsmakers om deze knelpunten aan te kaarten en de aanbevelingen die de werkgroep opstelde, te bespreken. Bij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block pleitten ze voor een tijdelijk recht op ziekte-uitkering voor jongeren die anders tussen wal en schip vallen en een betere regeling rond kinderbijslag voor studenten met een chronische ziekte. Met minister van Onderwijs Hilde Crevits gingen ze in gesprek over toegankelijke studietoelagen en afstandsonderwijs. Vlaams minister van werk Philippe Muyters boog zich over de ondersteuningspremie bij een tijdelijke arbeidsbeperking. Aan staatssecretaris voor  Personen met een beperking, Zuhal Demir, vroegen ze toegankelijkere, sociale tegemoetkomingen voor mensen met een tijdelijke beperking.

Bron: Infoflits oktober Kom Op tegen Kanker.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.