Uit: Samenspraak 66 | Inhoudstafel >

Nieuws

In de pers!

In de laatste maanden van 2012 stuurde het Vlaams Patiëntenplatform twee persberichten de wereld in. In november schreven de medewerkers een persbericht over veilige zorg en in december over de derdebetalersregeling. 

In het persbericht met als titel 'Veilige zorg: naar een meer ambitieus beleid' legde het VPP de nadruk op veilige zorg als een patiëntenrecht. Ondanks het feit dat er in België verschillende initiatieven op vlak van patiëntveiligheid genomen worden, is er nog veel ruimte voor verbetering. Daarom stelde het VPP een standpunttekst op met verschillende voorstellen die de zorg voor patiënten veiliger moeten maken. De standpunttekst 'Patiëntveiligheid' is te vinden op www.vlaamspatientenplatform.be/standpunten/patientveiligheid. Met de verspreiding van deze standpunttekst wil het Vlaams Patiëntenplatform beleidsmakers inspireren voor een meer ambitieus patiëntveiligheidsbeleid in België. Kort samengevat vraagt het VPP:

  • cijfergegevens over medische incidenten in België,
  • open communicatie na medische incidententen,
  • een meer dwingend beleid inzake veilige zorg en
  • een betere voorlichting van patiënten inzake patiëntveiligheid

Eind december verscheen dan het persbericht 'Samen met Minister Onkelinx naar een veralgemeende derdebetaler'. Met deze tekst uitte het Vlaams Patiëntenplatform naar aanleiding van de vastgelopen Medicomutonderhandelingen zijn steun en appreciatie voor de maatregelen die minister Onkelinx wilde doorvoeren. Zeker wat betreft de derdebetalersregeling streeft het VPP al jaren naar een uitbreiding van het systeem. Van alle landen die een derdebetalerssysteem hanteren is België het enige waarbij dit systeem de uitzondering is en niet de regel. Slechts een beperkt aantal personen komt in aanmerking voor de toepassing van de derdebetaler. Minister Onkelinx wilde deze kleine groep uitbreiden met personen die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten of het statuut chronisch zieken hebben. Dit betekent dat het systeem toegankelijk wordt voor 2,2 miljoen Belgen. Voornamelijk de Belgische Vereniging voor Artsensyndicaten (BVAS) verzette zich hiertegen, wat het Vlaams Patiëntenplatform ten zeerste betreurt. In tegenstelling tot BVAS vindt het VPP dit een goede stap.

Hoewel het VPP erg tevreden is met de voorstellen die op tafel lagen, willen we toch de voordelen van een veralgemeende derdebetaler nog even toelichten. In de eerste plaats is het moeilijk om een groep af te bakenen op basis van inkomensgrenzen. Het besteedbare inkomen dat overblijft na het afbetalen van allerlei kosten kan immers toch erg laag liggen, waardoor mensen gezondheidszorg gaan uitstellen. Anderzijds bestaat er een belangrijke drempel doordat de patiënt zelf moet vragen om de derdebetaler te laten toepassen. Wanneer dit systeem algemeen en automatisch toegepast zou worden, zullen heel wat mensen die nu de vraag niet durven stellen toch kunnen genieten van dit voordeel. Een derde belangrijke troef is het toegankelijk maken van de eerstelijnszorg. Door een bezoek aan de huisarts zo laagdrempelig mogelijk te maken, zullen de spoeddiensten en specialisten minder belast worden.Hierdoor kan ook vermeden worden dat mensen te laat beroep doen op een arts, waardoor hogere kosten ontstaan.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw staat dan ook pal achter het beleid van Minister Onkelinx dat deze maatregel zal uitbreiden naar een grotere groep mensen. Op deze manier komen we steeds dichter bij een veralgemeende derdebetaler, waar iedereen gebruik van kan maken.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.