Uit: Samenspraak 98 | Inhoudstafel >

Edito

Hoe moet de kinesitherapie er in de toekomst uitzien volgens patiënten?

Patiënten met een chronische aandoening zien hun kinesitherapeut vaak meerdere malen per week en dat leidt tot een vertrouwde zorgrelatie. Kinesitherapeuten proberen de zorg voor deze patiënten op verschillende manieren aan te passen. Zo komen ze op huisbezoek als dat nodig is, geven ze extra lange kinesitherapiesessies of passen ze de derdebetalersregeling toe. Ondanks deze positieve geluiden zijn er ook knelpunten. Die verzamelde het VPP tijdens een denkdag.

De knelpunten die patiënten ervaren rond kinesitherapie kunnen we onderbrengen in zeven thema’s.   

Te weinig focus op preventieve kinesitherapie

Momenteel focussen de artsen te weinig op preventieve kinesitherapie. Een patiënt moet al heel wat ziektesymptomen hebben of de ziekte moet al ver gevorderd zijn voordat een arts een patiënt doorstuurt naar een kinesitherapeut. Als patiënten sneller een kinesitherapeut raadplegen, kunnen we voorkomen dat de ziekte erger wordt en kunnen we besparen op vlak van medicatie en behandelingen.

Dreigende hogere kost voor kinesitherapie

Patiënten zijn ook bezorgd om wat wel eens de ‘deconventioneringsgolf’ wordt genoemd. Als kinesitherapeuten zich in de toekomst minder gaan houden aan de prijsafspraken met het RIZIV, dan betekent dit dat de patiënt meer remgeld en eventuele supplementen moet betalen. En dit brengt de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang.

Anderzijds begrijpen patiënten dat de terugbetaling van bepaalde behandelingen onvoldoende is. Dat is zeker zo wanneer het gaat om een moeilijkere doelgroep zoals patiënten die minder mobiel zijn (en waar een huisbezoek nodig is) of chronisch zieke patiënten waar een zeer specifieke intensieve behandeling nodig is. Patiënten vragen dat de vergoeding rekening houdt met de doelgroep die de kinesitherapeut behandelt.

Foto: Freepik

Terugbetaling afstemmen op de noden van de patiënt

Op dit moment betaalt het RIZIV kinesitherapie terug op basis van de diagnose die de arts stelt. De diagnose bepaalt het aantal terugbetaalde sessies en we spreken dan van een courante aandoening, een E- of een F-pathologie.

Patiënten vragen om meer te vertrekken vanuit wat de patiënt nodig heeft in plaats van zich enkel te baseren op zijn aandoening. De voorziene behandelingen beantwoorden niet altijd aan de zorgnood. Soms is er teveel kinesitherapie voorzien, meestal te weinig. In bepaalde situaties zijn andere behandelingen heilzamer zoals bijvoorbeeld beweging in een warm zwembad. Patiënten vragen om hen meer te betrekken bij het behandelplan zodat de behandeling op hun specifieke noden is afgestemd. Wanneer dit uiteindelijk leidt tot effectievere zorg zullen de extra kosten op lange termijn wegvallen of verminderen.

Nood aan meer informatie

Patiënten betreuren het grote informatietekort rond kinesitherapie. Zo is het vaak onduidelijk of een kinesitherapeut zich al dan niet aan de prijsafspraken houdt. Patiënten weten ook niet in welke aandoeningen kinesitherapeuten gespecialiseerd zijn en er is weinig tot geen informatie beschikbaar over hun geleverde kwaliteit. Meer informatie over de kinesitherapeut zorgt dat de patiënt een goede keuze kan maken en vergroot de kans op een goede zorg op maat. 

Meer samenwerking nodig tussen kinesitherapeuten en andere zorgverleners

Patiënten ervaren een gebrekkige samenwerking tussen kinesitherapeuten onderling en tussen kinesitherapeuten en andere zorgverleners. Nochtans kan een betere samenwerking ervoor zorgen dat kinesitherapeuten een beter inzicht hebben in de globale gezondheid van hun patiënten. Een gedeeld patiëntendossier kan hierbij helpen. Ook voor patiënten met een zeldzame ziekte zou een intensievere samenwerking leiden tot betere zorg. Zo kunnen kinesitherapeuten hun expertise op vlak van zeldzame ziekten vergroten en zich eventueel verder specialiseren.

Geen algemeen toegepast derdebetalerssyteem

De betaalbaarheid van de zorg blijft een pijnpunt, ook voor kinesitherapie. Patiënten moeten nu vaak na elke sessie betalen en krijgen pas na de hele reeks behandelingen het briefje voor het ziekenfonds. Dat betekent dat patiënten veel moeten voorschieten. Een algemene toepassing van de derdebetalersregeling zou hiervoor een oplossing zijn.

Garanties op kwaliteitsvolle zorg inbouwen

Tot slot is het zeer moeilijk om te achterhalen welke kinesitherapeuten kwaliteitsvolle zorg aanbieden, als de kwaliteit al gemeten wordt[1]. Patiënten stellen vast dat de kwaliteit van de kinesitherapie niet aangepast is aan de patiënt. Zo merken ze op dat kinesitherapeuten soms kiezen voor de behandeling die hen het meest bekend is in plaats van te kiezen voor de beste zorg voor de patiënt. Daarnaast blijkt dat de kinesitherapie in ziekenhuizen vaak industrieel aanvoelt en dat in woonzorgcentra ouderen niet altijd de kinesitherapie krijgen waar ze recht op hebben of die nodig is. Er is nood aan kwaliteitscriteria die we in samenspraak met patiënten opmaken zodat de zorg op maat van de patiënt is.

Hoe gaat het nu verder?

De standpunttekst van het VPP wordt de komende maanden in het Observatorium voor de chronische ziekten besproken. Dit is een adviesorgaan binnen het RIZIV. Voor veel patiënten met een chronische ziekte is kinesitherapie een niet te missen schakel in hun zorg. Om die knelpunten aan te pakken is er niet altijd extra financiering nodig. Patiënten geloven dat de huidige middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld door preventief op te treden en meer rekening te houden met de persoonlijke noden van de patiënt. Dat zal voor veel patiënten leiden tot een betere kinesitherapie.

Heb je nog vragen of toevoegingen? Stuur dan een mailtje naar els.meerbergen@vlaamspatientenplaform.be of bel naar 016 23 05 26. Bekijk de standpunttekst op onze website onder het thema eerstelijnszorg.


[1] Kinesitherapeuten hebben zelf een kwaliteitsregister opgericht. In dit kwaliteitsregister zijn kinesitherapeuten opgenomen die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Patiënten lijken niet te weten dat dit bestaat en het systeem wordt ook door kinesitherapeuten nog niet algemeen toegepast. Meer informatie vind je op www.kinesitherapie.be.

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.