Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Edito

Hervorming eerstelijnszorg: uitkijken naar eerstelijnsconferentie

De Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijnszorg versterken. Om de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers,… te versterken is een hervorming nodig. De noden, knelpunten, wensen en verwachtingen die patiënten ervaren spelen daarin een belangrijke rol. 

Daarom deed het VPP in het najaar van 2015 een bevraging via telefoon en via een denkdag bij zijn patiëntenverenigingen. De bevraging vormde de basis voor onze standpunttekst eerstelijn, die je terugvindt op onze website

In het voorjaar van 2016 organiseerde het kabinet Vandeurzen werkgroepen waarin de verschillende stakeholders (huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ziekenfondsen,…) nadachten over de hervorming van de eerstelijnszorg. Ook het VPP nam deel aan deze werkgroepen en probeerde zijn standpunten in de tekst te laten opnemen. Op basis van de voorstellen van de werkgroepen wordt momenteel een globale tekst voorbereid.

Provinciale toetsingsavonden

In de maand september organiseerde minister Vandeurzen De ontwerpteksten van de eerstelijnshervorming werden afgetoetst met patiënten.provinciale toetsingsavonden waarop hij de ontwerpteksten aftoetste bij de verschillende stakeholders. Het VPP zorgde ervoor dat er in iedere provincie voldoende patiëntenvertegenwoordigers waren om het standpunt van de patiënt te verdedigen.

Onze patiënten legden de nadruk op volgende punten:

  • de patiënt moet steeds de regie over de zorg behouden. Wanneer hij of zijn omgeving dit niet meer kan, kan een zorgcoördinator hem helpen. Een zorgcöordinator is een betrokken zorgverlener die de patiënt of zijn omgeving zelf kiest;
  • als er een zorgnetwerk wordt opgericht om de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren, moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden. We denken aan: de vrije keuze van zorgverleners, expertise raadplegen buiten het netwerk en uitwisseling tussen eerste- en tweedelijnszorg;
  • er moet een laagdrempelig klachtrecht georganiseerd worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
  • patiënten moeten ondersteund worden wanneer ze hun zorg zelf willen opnemen. Zelfzorg moet steeds verantwoord gebeuren en rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Zorgverleners moeten steeds vertrekken vanuit de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen van de patiënt;
  • bij complexe en moeilijke situaties kan een zorgcoördinator beroep doen op een case-manager die de zorgcoördinator praktisch en inhoudelijk ondersteunt. De case-manager is volledig onafhankelijk, kent het zorgnetwerk en is op de hoogte van de situatie van de patiënt;
  • we blijven het belang van een gedeeld dossier benadrukken. Zo hebben alle betrokken zorgverleners én de patiënt informatie over de situatie, gemaakte afspraken en het behandelplan. De patiënt moet steeds toestemming geven om gegevens te delen;
  • patiënten willen zich niet mengen in de discussie over hoe de eerstelijnszorg georganiseerd wordt. Voor hen is het belangrijk dat zij weten waar ze terecht kunnen met vragen en dat ze de juiste zorg op maat ontvangen;
  • kwaliteit van zorg moet gemeten worden en toegankelijk zijn voor het grote publiek.
De verslagen van de provinciale toetsingsavonden vind je hier terug. 


Betrokkenheid van patiëntenverenigingen

In de hervorming van de eerstelijnszorg spelen ook patiëntenverenigingen een belangrijke rol. Zij kunnen binnen een bepaalde regio inspraak hebben over knelpunten, prioriteiten, doelstellingen, mogelijke oplossingen,… Patiënten zouden via een expertpool advies kunnen geven. Daarnaast zijn patiëntenverenigingen vaak goed op de hoogte van zorgtrajecten en behandelplannen. 

Het VPP is de komende maanden betrokken bij de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie. We waken erover dat de inbreng van patiënten en patiëntenverenigingen geïntegreerd wordt in de hervorming van de eerstelijnszorg.

SAVE THE DATE: 16 februari 2017

Op 16 februari 2017 vindt de eerstelijnsconferentie plaats. Daar zal het finale rapport voor de hervorming voorgesteld worden. Als we de uitnodiging voor de conferentie ontvangen, sturen wij ze door naar onze patiëntenverenigingen.

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je meer informatie over de reorganisatie van de eerstelijnszorg. 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.