Uit: Samenspraak 67 | Inhoudstafel >

Edito

Handleiding eHealthConsent

 

De komende jaren zullen gezondheidsgegevens steeds vaker elektronisch uitgewisseld worden. Het doel van de uitwisseling is onder andere:

  • verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg: Door de uitwisseling van gezondheidsgegevens kunnen zorgverleners snel nagaan of een patiënt allergisch is voor bepaalde stoffen, welke medicatie hij neemt, welke vaccinaties hij gehad heeft, … om zo onveilige situaties te voorkomen.
  • dubbele onderzoeken vermijden: De snelle beschikbaarheid van laboresultaten en verslagen van medische beeldvorming via beveiligde elektronische netwerken kan vermijden dat bepaalde recente onderzoeken opnieuw moeten gebeuren.
  • administratieve vereenvoudiging: Het elektronisch en automatisch versturen van attesten, aanvragen voor tegemoetkomingen of tussenkomsten, verwijsbrieven, … vermindert het papierwerk voor de patiënt en zorgverlener.

In onze nieuwsbrief van november 2012 (nr. 65) informeerden we je over een toepassing om je toestemming te geven voor de beveiligde elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens. Deze toepassing heet eHealthConsent. Je vindt deze toepassing via de website www.ehealth.fgov.be. Daar klik je door op ‘burgers’ en daarna op de knop ‘Meer informatie over eHealthConsent’.

Het VPP maakte een handleiding om gebruik te maken van eHealthConsent. Deze handleiding kan je gratis downloaden op onze website bij de informatie over het thema ‘Innovatie & eHealth’. Daar vind je rechts bij ‘Meer informatie’ twee versies van deze handleiding, namelijk een in Word en een in PowerPoint.

Naast het geven van toestemming, biedt de eHealthConsent-toepassing je ook de mogelijkheid om:

  • zelf therapeutische relaties (1) met zorgverleners aan te maken en
  • zorgverleners op naam uit te sluiten om toegang tot je gegevens te krijgen.

Het VPP roept op om deze handleiding ruim te verspreiden zodat zo veel mogelijk patiënten op een geïnformeerde manier al dan niet hun toestemming voor de elektronische uitwisseling van hun gezondheidsgegevens kunnen geven!

TER HERINNERING:

De autonomie van de patiënt en zijn privacybescherming zijn belangrijke principes bij de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens in België. Als patiënt heb je verschillende rechten en privacygaranties. De netwerken voor het elektronisch delen of uitwisselen van gezondheidsgegevens worden beveiligd door de diensten van het eHealth-platform (2). Enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie of een zorgrelatie hebt, kunnen toegang tot je gezondheidsgegevens krijgen. Zij hebben bovendien alleen toegang tot de informatie die relevant voor hen is in het kader van de zorg voor jouw gezondheid. Je kan ook steeds aan je zorgverlener vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen. 

1 Een therapeutische relatie is een “relatie tussen een bepaalde patiënt en één of meer zorgverleners die door het beroepsgeheim gebonden zijn en persoonlijk betrokken zijn bij de zorg van die patiënt.”

2 Meer info: www.ehealth.fgov.be

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.