Uit: Samenspraak 91 | Inhoudstafel >

Edito

Evaluatie wet Partyka

De wet Partyka, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, zorgt ervoor dat mensen met een chronische ziekte makkelijker toegang krijgen tot een schuldsaldoverzekering. De evaluatie van deze wet is recent afgerond in de Commissie voor Verzekeringen. Het Vlaams Patiëntenplatform formuleerde samen met Kom op tegen Kanker een aantal knelpunten.

Medische vragenlijsten

 • De vragenlijsten moeten goedgekeurd worden De wet Partyka, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, zorgt ervoor dat mensen met een chronische ziekte makkelijker toegang krijgen tot een schuldsaldoverzekering.door het Opvolgingsbureau voor de tarifering voordat de verzekeringsmaatschappijen ze mogen gebruiken. Maar de gevraagde aanpassingen worden niet altijd of pas laattijdig doorgevoerd. In afwachting van een gemeenschappelijke vragenlijst (zie verder) willen we dat op de website van het Opvolgingsbureau de namen van de verzekeraars gepubliceerd worden die hun vragenlijst nog niet voorlegden of die de gevraagde aanpassingen nog niet doorvoerden.
 • De vragen worden soms te algemeen geformuleerd: bv. “bent u ooit opgenomen in het ziekenhuis?”. Voor de patiënt is het niet duidelijk of de gegeven info relevant is. Zo kan er nadien discussie ontstaan over het feit of de patiënt dit al of niet had moeten meedelen. De vragenlijsten zouden meer afgebakend moeten worden, bv. door enkel ziektebeelden van de laatste 10 jaar te melden.
 • Het verband tussen een bepaalde aandoening en het overlijdensrisico is niet altijd duidelijk: bv. lijdt u aan migraine?
 • De vragen worden soms subjectief verwoord: bv.: “Voelt u zich over het algemeen gezond?”
 • Volgens de wet mogen lifestyle-vragen (i.v.m. beroep, reizen, hobby’s, …) niet voorkomen in de medische vragenlijst. Sommige verzekeringen omzeilen dit door deze vragen in een aparte lijst, het zogenaamde niet-medische luik, te verwerken of door secundaire vragenlijsten te gebruiken. Die worden voorgelegd aan de behandelende arts van de kandidaat-verzekerde en daarin vragen verzekeraars bv. naar het beroep van de patiënt of naar familiale antecedenten, hoewel dit wettelijk gezien niet mag.
 • We stellen voor dat er één gemeenschappelijke medische vragenlijst zonder bijlagen gebruikt wordt door alle verzekeringsmaatschappijen. Dat garandeert dat de vragenlijsten in de toekomst voldoen aan de wettelijke voorwaarden en vermijdt discussies hierover.

Verzekeringsvoorstellen

 • Het belangrijkste knelpunt i.v.m. de verzekeringsvoorstellen is dat de motivatie vaak niet voldoet (loutere vermelding gezondheidsprobleem of volledig ontbreken motivering). De verzekeraars leggen zelden uitvoerig uit hoe zij tot een bepaalde bijpremie komen of op basis van welke cijfers ze iemand weigeren.
 • Voor bepaalde ziektebeelden kan het “recht op vergeten” (de Convention AREAS) ingevoerd worden, zoals dit reeds in Frankrijk het geval is. Dit houdt in dat verzekeraars na een aantal jaren geen rekening meer mogen houden met een bepaald ziektebeeld. Bv. iemand, die 3 jaar geleden zijn laatste behandeling voor teelbalkanker kreeg en niet herviel, mag volgens dit recht geen bijpremie of weigering omwille van die behandelde teelbalkanker krijgen.

Werking Opvolgingsbureau en medewerking verzekeraars

 • We vinden het een goede zaak dat er budget vrijgemaakt werd om de dokters, die namens de patiënten optreden, te vergoeden.
 • De voorzitter zou moeten bijgestaan worden door een covoorzitter met medische kennis. Een arts van de FOD Volksgezondheid of van het RIZIV heeft expertise in huis en zou de voorzitter kunnen bijstaan/vervangen om de continuïteit binnen het Opvolgingsbureau te garanderen.
 • De artsen kunnen op basis van wetenschappelijke artikelen het overlijdensrisico beter bepalen. Aanvullend is het noodzakelijk dat er langs de kant van de patiënten een actuaris aanwezig is, die dat medisch risico kan omzetten in cijfers.
 • De verzekeraar is verplicht om aan het Opvolgingsbureau de studies en statistieken te bezorgen waardoor hij zich heeft laten leiden om een schuldsaldoverzekering te weigeren of een bijpremie te vragen. Het louter opsommen van medische studies zonder duidelijk te maken welke informatie hieruit gebruikt werd voor de berekening van de bijpremie of gewoon de diagnose vermelden zonder uitleg te geven vinden wij onaanvaardbaar. Een constructieve suggestie is de volgende: de verzekeraars maken duidelijk welke oversterfte of promillage toegepast wordt in een dossier, bezorgen een à drie medische studies die deze cijfers onderbouwen en maken duidelijk welke cijfers zij uit deze studies gebruikten.
 • Resterende informaticaproblemen rond de werking van het Opvolgingsbureau moeten worden weggewerkt zodat de vertegenwoordigers steeds tot alle noodzakelijke gegevens toegang hebben.
 • Kandidaat-verzekerden zouden beter uitgelegd moeten krijgen waarom een beslissing verzekeringstechnisch en medisch verantwoord is. Bv.: welke studies, databanken, experts werden geconsulteerd? Meer transparantie is hierbij absoluut noodzakelijk.
 • Het kan delicaat zijn om bepaalde gegevens per brief mee te delen (bv.: sterk verhoogd sterfterisico). Een oplossing zou zijn dat de cliënt of zijn behandelend arts het Opvolgingsbureau kan contacteren voor meer uitleg.
 • Verzekeraars zijn niet verplicht om het advies van het Opvolgingsbureau te volgen. Het kan waardevol zijn om verzekeraars uitdrukkelijk te verplichten om hun beslissingen om het advies van het Opvolgingsbureau niet te volgen te motiveren. De vertegenwoordigers van patiënten en consumenten vragen dat deze motiveringsplicht wordt opgelegd.
Dit artikel is gebaseerd op de nota die Kom op tegen Kanker en het Vlaams Patiëntenplatform aan de Commissie voor Verzekeringen bezorgden. Voor meer informatie kan je terecht bij Kristien Dierckx via 016 23 05 26 of kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be.

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.