Uit: Samenspraak 98 | Inhoudstafel >

Edito

De wensen van het VPP voor de nieuwe regeringen

Op zondag 26 mei 2019 trokken we naar de stembus. Het is nu wachten op de vorming van een Vlaamse en een federale regering. Het VPP volgt alles op de voet. Voor de verkiezingen maakte elke politieke partij een verkiezingsprogramma op. Ook het VPP bezorgde via een memorandum zijn noden en wensen aan de politici.

Voor beide regeringen hebben we een aantal gemeenschappelijke wensen:

 • Ondersteuning van patiëntenverenigingen in Vlaanderen;
 • Structurele ondersteuning van patiëntenparticipatie in ziekenhuizen en in eerstelijnszones;
 • Onafhankelijke klachtenbehandeling;
 • Kader en financiering voor de inschakeling van ervaringsdeskundigen;
 • Informatie over kwaliteit van de zorg beschikbaar maken voor burgers;
 • Kwaliteitsvolle zorg;
 • Betaalbare zorg;
 • Samenwerking in de zorg en coördinatie van de zorg voor mensen met een chronische ziekte;
 • Automatische toekenning van tegemoetkomingen;
 • Inzetten op gegevensdeling en zorgen dat burgers maar één keer moet inloggen. De patiënt moet eigenaar zijn van zijn of haar gezondheidsgegevens
 • Redelijke aanpassingen voorzien voor ambtenaren met een chronische aandoening;
 •  Afstemming tewerkstellingswetgeving ambtenaren met antidiscriminatiewetgeving en VN-verdrag voor personen met een handicap.

Elke regering maakt een regeerakkoord op. Op Vlaams niveau willen we graag dat volgende noden aangepakt worden:

 • Levensdoelen van patiënten opnemen in het elektronisch patiëntendossier;
 • Netwerk zeldzame ziekten verder uitbouwen;
 • Investering in kwaliteit van de zorg en in het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg;
 • CARA, het rijgeschiktheidscentrum, dichter bij huis organiseren en wachttijden verminderen;
 • Oplossing kostprijs voor het niet-dringend liggend vervoer;
 • Bekendmaking Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers en zelfstandigen met een chronische ziekte;
 • Vlaamse overheid moet haar voorbeeldfunctie waarmaken door minimum 3% personeelsleden met een arbeidshandicap in dienst te hebben

In een federaal regeerakkoord zouden we graag willen dat volgende noden van patiënten worden opgenomen:

 • Uitkeringen verhogen tot de Europese armoedegrens;
 • Hervorming ziekenhuisfinanciering waarin kwaliteit voorop staat;
 • Terugbetaling van de eerstelijnspycholoog voor alle leeftijdsgroepen, ongeacht de aandoening;
 • Erkenning van expertisecentra voor zeldzame ziekten;
 • Ervoor zorgen dat de patiënt niet opdraait voor de kosten van het vervoer tussen de ziekenhuizen;
 • Veralgemening derdebetalersregeling;
 • Uitbreiding van de maximumfactuur voor geneeskundige zorg;
 • Onderzoek en dialoog rond medicinale cannabis;
 • Open communicatierichtlijn installeren bij medische ongevallen in de zorg;
 • Hervorming systeem toegelaten arbeid zodat mensen met een chronische ziekte echt aangemoedigd worden om te werken;
 • Structurele controle van recht op aangepast werk voor personen met een chronische ziekte;
 • Recht op verzekering gewaarborgd inkomen (zoals recht op hospitalisatieverzekering);
 • Recht op vergeten bij schuldsaldoverzekeringen uitbreiden naar andere aandoeningen en verzekeringstakken;
 • Inzetten op Europese samenwerking op het vlak van geneesmiddelen.

We hopen dat de nieuwe federale en Vlaamse regering deze punten zeker mee opnemen. Het VPP zet zich in om ze op de politieke agenda te zetten voor de komende 5 jaar!

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.