Uit: Samenspraak 79 | Inhoudstafel >

Interview

CARA - Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing: Interview dr. Mieke Van Hove

Sommige kandidaat-bestuurders komen in het kader van medische rijgeschiktheid terecht bij het CARA. Het CARA is het ‘Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing’ en valt, hoewel het een geregionaliseerde materie is, onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het Vlaams Patiëntenplatform vzw interviewde Mark Tant (afdelingshoofd), dr. Mieke Van Hove (arts) en Koen Verkammen (aanpasdeskundige). In de interviews geven zij meer uitleg over de werking van het CARA, de medisch-psychologische aspecten en de praktische evaluaties in functie van rijgeschiktheid. 

Een arts van het CARA aan het woord - dr. Mieke Van Hove 

Welke gezondheidsgegevens moet een persoon die een medisch rijgeschiktheidsattest wil bekomen of verlengen aan het CARA bezorgen?

"Het CARA stelt een vragenlijst ter beschikking die gebaseerd is op de minimumnormen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een voertuig. Afhankelijk van de medische problematieken die worden aangeduid, vragen wij in de vragenlijst meer toelichting van zowel de (kandidaat-)bestuurder als van zijn behandelend arts. Recente medische verslagen van de behandelend arts mogen ook aan de vragenlijst toegevoegd worden. Op die manier moet de behandelend arts bijvoorbeeld niet alle informatie in de vragenlijst zelf beschrijven. We weten uit ervaring dat dit voor artsen immers een heel karwei kan zijn." 

"Hoe vollediger de informatie, hoe liever natuurlijk. Zo voorkomen we dat we achteraf nog informatie moeten opvragen. We appreciëren ook het advies van de behandelend artsen over de rijgeschiktheid omdat zij hun patiënt het beste kennen. Dat advies is echter niet bepalend. Vanuit onze specifieke focus op rijgeschiktheid letten wij namelijk op bepaalde factoren waar behandelend artsen zich minder op richten."

Het (meermaals) invullen van documenten door artsen en patiënten wordt vaak als een last gezien. De gezondheidssituatie van een patiënt die het rijgeschiktheidsattest wil verlengen, kan bijvoorbeeld ongewijzigd zijn sinds het laatste onderzoek bij het CARA. Zijn er mogelijkheden voor administratieve vereenvoudiging?

"Bij een eerste onderzoek bij het CARA is het belangrijk om over alle informatie te beschikken. Is het een follow-up onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van een verlenging van het attest, dan heb ik er geen probleem mee dat de behandelend arts schrijft 'Geen verandering ten opzichte van de laatste keer, zie exemplaar vorige medische vragenlijst'. Dan reken ik er natuurlijk op dat dat inderdaad zo is. Omgekeerd reken ik er ook op dat de bestuurder met een rijgeschiktheidsattest van het CARA met ons contact opneemt (of met de behandelend arts) als er iets aan zijn medische toestand verandert. Ik vraag hen dat ook en doe dus beroep op hun verantwoordelijkheidszin. Het is daarbij belangrijk om te weten dat het CARA geen strafinstelling of een rechter is." 

"Onze bedoeling is om mensen zo lang en zo veilig mogelijk te laten rijden. Soms is het jammer dat mensen die belangrijke aanpassingen aan het voertuig nodig hebben zo laat naar ons komen. Hoe vroeger ze komen, hoe sneller ze met de aanpassingen kunnen leren omgaan en hoe gerichter wij hen kunnen adviseren."

Hoe verloopt een medisch en psychologisch onderzoek bij het CARA? Op welke elementen letten de arts en psycholoog in het kader van rijgeschiktheid?

"Alle dossiers die het CARA ontvangt, worden aan een eerste analyse onderworpen. Elke (kandidaat-)bestuurder komt in contact met de aanpasdeskundige van het CARA maar niet iedereen ziet de arts of de psycholoog." 


"Het is daarbij belangrijk om te weten dat het CARA geen strafinstelling of een rechter is. Onze bedoeling is om mensen zo lang en zo veilig mogelijk te laten rijden."

- dr. Mieke Van Hove


"Als het nodig is om een arts te zien, dan wordt de samenvatting van de medische bundel met de (kandidaat-)bestuurder besproken. Is de samenvatting van zijn medische toestand volledig? Zijn er elementen die ontbreken? Wat zijn momenteel de voornaamste klachten? Ervaart hij of zij problemen tijdens het rijden? Welke medicatie neemt de persoon? Vervolgens ga ik over tot klinische onderzoeken waarbij ik focus op locomotorische en neurologische aspecten die belangrijk zijn bij het rijden. Dit zijn bijvoorbeeld kracht, coördinatie, evenwicht en reflexen." 

"De meeste (kandidaat-)bestuurders zijn vertrouwd met deze onderzoeken omdat hun behandelend artsen die ook doen. De psycholoog van het CARA zal een aantal neuropsychologische testen doen om in het kader van rijgeschiktheid zaken als concentratie, snelheid, geheugen, reflexen en dubbeltaken te evalueren. Indien nodig voert hij een brede meting van het gezichtsveld uit of een uitgebreide psychiatrische anamnese."

"In de wet staat dat ik als arts moet beslissen over de rijgeschiktheid en het attest van het CARA moet ondertekenen. Maar de kracht van het CARA schuilt in de multidisciplinariteit en in ons sterk team. Het team - dat dus bestaat uit artsen, psychologen en aanpasdeskundigen - overlegt zeer vaak en goed. Daardoor kunnen we volgens mij ook gerichter advies geven."

Stethoscoop

Photo by Alex Proimos / CC BY-NC 2.0

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.