Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

“Aan kwaliteit werken vanuit het oogpunt van de gebruiker”

Als hoofd van één van de afdelingen Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  is Stef Van Eekert de geknipte persoon om ons te woord te staan over het belang van kwaliteit van zorg in al zijn facetten. Voor hij tien jaar geleden aan de slag ging bij Zorginspectie, werkte hij lange tijd in de social profit zowel ‘op de vloer’ als op beleidsniveau.

Stef Van Eekert

Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Wat doet Zorginspectie?

Van Eekert: “Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening die geboden wordt door de vele voorzieningen in Vlaanderen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, voorzieningen voor personen met een handicap,… Omdat tijdens een inspectie niet alle voorschriften en bepalingen gecontroleerd kunnen worden, vertrekken we vooral van risico’s die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg voor de gebruiker.”

“Zorginspectie gaat na of op een kwaliteitsvolle manier hulp wordt geboden is en houdt daarbij  rekening met de vaak afhankelijke en kwetsbare positie van de gebruiker. De gebruiker staat immers centraal in onze opdracht. Het spreekt dan ook voor zich dat Zorginspectie gebruikers een rol geeft in het toezicht. Dat wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Zo worden ze mee betrokken bij het ontwikkelen van inspectiemethodieken of worden ze tijdens de inspectie bevraagd over hun ervaringen.” “Zorginspectie kan geen sancties of verbeteracties opleggen. Dat doet het Agentschap Zorg en Gezondheid indien nodig op basis van onze inspectieverslagen.”

VPP: Hoe verhouden Zorginspectie en accreditatie zich tegenover elkaar?

Van Eekert: “Zorginspectie, accreditatie en indicatoren zijn allemaal initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van kwaliteit. We kijken best allemaal samen wie sterk is in welke dingen en hoe we elkaar kunnen aanvullen en sterker maken. Een overheid zou eigenlijk een permanente ‘kwaliteitstafel’ moeten organiseren waar de partijen al deze initiatieven op elkaar afstemmen. Om zo’n synergie te verwezenlijken, is het uiteraard belangrijk dat we samen definiëren wat we onder kwalitatieve zorg verstaan en dat de elementen die je inspecteert andere gegevens niet tegenspreken. Zo merken we wel dat de aandachtspunten van accreditatie goed aansluiten bij onze aandachtspunten. Transparant zijn over het te behalen kwaliteitsniveau heeft op zich al een kwaliteitsverhogend effect.”

VPP: Hoe kunnen patiënten zicht krijgen op kwaliteit? Kunnen ze de inspectieverslagen inkijken?

Van Eekert: “Wij zouden het ideaal vinden als iedereen op elk moment onze verslagen kan inkijken. Dat is momenteel al het geval voor de ziekenhuizen. In de andere zorgsectoren zit het er ook aan de komen. Actieve openbaarheid zal de norm worden, maar de overschakeling vergt tijd en inspanningen. Zo moeten we bijvoorbeeld onze manier van verslaggeven toetsen aan de geldende privacyregels.”

“Inspectieverslagen kunnen in geen geval dienen als enige informatiebron om een keuze voor een bepaalde voorziening te maken. Naast onze verslagen is het ook nuttig om bijvoorbeeld naar indicatoren te kijken, met je huisarts te spreken over eerdere ervaringen met een bepaald ziekenhuis, zelf eens een kijkje te gaan nemen in een woonzorgcentrum,…”

VPP: Kunnen patiënten ook een klacht neerleggen bij Zorginspectie?

Van Eekert: “Patiënten kunnen klacht neerleggen bij de Vlaamse overheid. Het agentschap Zorg en Gezondheid neemt dan zelf contact op met de voorziening of bespreekt de opties met de patiënt. Zo zal er altijd op aangedrongen worden om de interne klachtenprocedures binnen de voorzieningen te gebruiken.  Indien nodig zal Zorg en Gezondheid aan Zorginspectie vragen om de klachtelementen ter plaatse te gaan onderzoeken.” 

Foto: (c) Alexandre Dreesen.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.