Samenspraak

Nummer 86, januari 2017

Inhoud

Edito: Voorwoord

2016 eindigde met besparingen in de gezondheidszorg. We ontvingen heel wat ongeruste signalen van jullie en werden zelf ook gealarmeerd door de berichten in de pers en de mededelingen van minister van Volksgezondheid en Sociale zaken Maggie De Block. We gingen daarom op zoek naar juiste en betrouwbare info over de besparingen. We bevroegen onze patiëntenverenigingen hierover en kaartten de problemen aan bij de minister. >

Edito: Welke noden hebben revaliderende patiënten?

Op donderdag 8 december 2016 vond onze denkavond over revalidatiezorg plaats. Zorgnet-ICURO stelde haar rapport ‘Musculoskeletale en neurologische revalidatiegeneeskunde in Vlaanderen’ voor. Daarin beschrijft ze hoe revalidatiezorg in de toekomst moet georganiseerd worden. Nadien konden de aanwezige patiënten hun ervaringen over revalidatie uitwisselen. Zorgnet-ICURO houdt rekening met die opmerkingen in haar verdere gesprekken met het beleid. >

Edito: Mensen met een beperking krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt

Op woensdag 14 december 2016, één dag na de tiende verjaardag van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, de VDAB en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid, waarvan het VPP deel uitmaakt, een engagement om meer mensen met een beperking perspectief te geven op werk. >

Edito: Hoe wordt eerstelijnszorg in de toekomst georganiseerd?

Onze Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijnszorg versterken. Om ze te verstevigen is een hervorming nodig. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de noden, knelpunten, wensen en verwachtingen die patiënten dagelijks ervaren. Op donderdag 16 februari 2017 vindt de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Daar zal de minister de hervorming voorstellen. >

Edito: Re-integratie van langdurig zieken

In 2016 verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters over de re-integratie van langdurig zieken. De koninklijke besluiten die dit re-integratietraject regelen, lieten een tijd op zich wachten. Op 24 november 2016 verschenen ze in het Belgisch Staatsblad. >

Edito: Besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg: wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

In 2016 kondigde minister van volksgezondheid Maggie De Block een pak besparingsmaatregelen aan in de gezondheidszorg. Dat zorgde voor heel wat media-aandacht en ongeruste reacties in de sector en bij patiënten. We verzamelden informatie over de maatregelen, bevroegen onze verenigingen en probeerden in te schatten wat de impact van de maatregelen zal zijn. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen en de mogelijke gevolgen. >

Edito: VPP beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten

Op 15 december reikte het Vlaams Patiëntenplatform voor de vierde keer een oorkonde uit aan 44 Vlaamse ziekenhuizen. De ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be. Voor de uitreiking van de oorkondes wisselden ziekenhuismedewerkers ervaringen uit over patiëntenparticipatie. >