Categorieën

Archief

Wat moet je weten over het Vlaams regeerakkoord?

Gepost op 14 oktober 2019

Per thema geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Patiëntenrechten

 • De Vlaamse regering wil één meldpunt realiseren waar burgers terecht kunnen met alle mogelijke klachten over zorg. Dit meldpunt verzorgt de doorverwijzing van klachten en bemiddelt waar mogelijk tussen de patiënt, de zorgverlener en de zorginstellingen.

Kwaliteit van zorg

 • Binnen het Vlaams instituut voor Kwaliteit voor Zorg (VIKZ) worden (nieuwe) indicatoren opgesteld om de kwaliteit van zorg te meten en op te volgen.
 • De Vlaamse regerering wil meer transparantie over de kwaliteitsmetingen. De resultaten moeten zoveel mogelijk online beschikbaar zijn op één centraal platform. Zo kan de Vlaming de kwaliteit van de zorg zelf opvolgen.
 • Er komen kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnszorg, waarin o.a. huisartsen, tandartsen en welzijnswerkers werken, via het VIKZ.

Onderwijs

 • De Vlaamse regering schaft het M-decreet af en voert een begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden in. Kinderen met een beperking zullen zoveel mogelijk, met extra ondersteuning, in het gewoon onderwijs les kunnen volgen. Maar scholen kunnen beslissen om kinderen, die omwille van zware zorgen het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen, niet op te nemen. Tenzij de school en ouders een akkoord kunnen vinden over een aangepast traject.
 • Kinderen die ziek zijn krijgen zo snel mogelijk aangepast onderwijs. Het diverse aanbod van onderwijs voor zieke leerlingen wordt geëvalueerd.

Werkgelegenheid

 • De Vlaamse regering wil zo veel mogelijk mensen op beroepsactieve leeftijd aan de slag krijgen.
 • Mensen krijgen zoveel mogelijk ondersteuning en begeleiding in de zoektocht naar werk.
 • Om arbeidsongeschikten en langdurig zieken opnieuw aan het werk te helpen, komt er een aanbod op maat. De samenwerking tussen VDAB, RIZIV en de ziekenfondsen wordt versterkt.
 • De Vlaamse regering wil uiterlijk binnen de 3e maand na de start van de arbeidsongeschiktheid bekijken of een re-integratie bij de huidige of bij een nieuwe werkgever mogelijk is. Bovendien wil ze dat er uiterlijk voor de 5de maand van de ziekte of arbeidsongeschiktheid een re-integratietraject wordt opgestart voor personen voor wie dit mogelijk en opportuun is.
 • De Vlaamse regering verhoogt het aantal werk-zorg trajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS). Deze trajecten van maximaal 18 maanden geven mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug om de stap te zetten naar betaald werk.
 • De mogelijkheden voor progressieve tewerkstelling voor mensen met een RIZIV-uitkering worden versterkt. In progressieve tewerkstelling kunnen mensen die arbeidsongeschikt zijn geleidelijk aan opnieuw aan de slag gaan.
 • Discriminatie op de werkvloer wordt kordaat aangepakt.

Tegemoetkomingen

 • Of je sociale voordelen krijgt, wordt verder afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Niet langer alleen je sociaal statuut, als je bijvoorbeeld werkloos bent, is bepalend.
 • Het systeem van de persoonsvolgende financiering wordt geëvalueerd en wordt bijgestuurd om het te verbeteren.
 • Digitalisering en gegevensdeling moeten een stimulans vormen om zoveel mogelijk rechten automatisch toe te kennen.
 • Het bedrag van de Vlaamse Zorgpremie wijzigt niet.

Geestelijke gezondheid

 • De Vlaamse regering zal het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg uitbreiden.
 • Er komt een kwalitatief preventiebeleid binnen de geestelijke gezondheid.
 • De Vlaamse regering zet in op destigmatisering van geestelijke gezondheidsproblemen en wil voor mensen de drempel verlagen om ondersteuning te zoeken.
 • De eerste hulp bij psychische problemen wordt verder uitgerold. Via dit opleidingspakket leren familie, vrienden en andere mensen uit de nabije omgeving de signalen van psychische problemen herkennen. Zo kunnen ze erger helpen voorkomen en het herstel van de persoon in kwestie helpen bevorderen.
 • De Vlaamse regering zal aandringen bij de federale overheid op een uitbreiding van de terugbetaling van psychologische zorg voor minderjarigen en personen boven 65 jaar.

Eerstelijnszorg

 • Voor ouderen investeert de Vlaamse regering in thuiszorg en kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra met een striktere controle op de dagprijsverhogingen.
 • De stem van de patiënt zal centraal staan in een verdere uitrol van de eerstelijnshervorming. De Vlaamse regering zal de patiëntenverenigingen, gebruikersorganisaties en zelfhulpgroepen in Vlaanderen ondersteunen. Voor de patiëntenverenigingen en de zelfhulpgroepen gebeurt dit via het Vlaams Patiëntenplatform.

Participatie

 • De Vlaamse regering zal opleidingsinitiatieven voor ervaringsdeskundigen ondersteunen.

Ziekenvervoer

 • Voor het niet-dringend patiëntenvervoer werden in de vorige regeerperiode de erkenningsnormen en kwaliteitsvereisten vastgelegd. In deze regeerperiode zal er ook tariefzekerheid komen voor de patiënt.

Geïntegreerde zorg

 • De Vlaamse regering wil de muren tussen verschillende zorgsectoren zoals o.a. de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg afbreken en onderbrengen in het eengemaakte systeem van de Vlaamse sociale bescherming.
 • In de zorg is het aanbod niet langer het uitgangspunt, maar de zorg- en ondersteuningsvraag van de Vlaming.

Preventie

 • Preventie en vroegdetectie zijn speerpunten binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.
 • Op basis van wetenschappelijk onderzoek bekijkt de Vlaamse regering hoe de preventieve kankerscreening (bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker, huidkanker) en de vroegtijdige opsporing van zeldzame ziekten verder kunnen worden uitgebreid. Er is bijzondere aandacht om meer mensen uit kwetsbare groepen te bereiken.

Hoe volgt het VPP dit op?

De beleidsmedewerkers van het VPP namen het regeerakkoord door en bekijken wat de impact is op de thema’s waarrond het VPP werkt. Ze stelden ook al een lijst op met vragen over het regeerakkoord die zal worden doorgegeven aan de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook andere organisaties uit de welzijns- en gezondheidssector kunnen vragen doorgeven. Het voorzitterscollege van de Vlaamse Raad zal een selectie van die vragen doorgeven aan minister Beke.

Intussen communiceerde de Vlaamse regering ook over haar meerjarenbegroting. Die bevat nog geen gedetailleerde cijfers over de investeringen en besparingen. Eind deze maand zouden er meer details beschikbaar zijn. We nemen op dat moment de cijfers onder de loep en bekijken wat de gevolgen zijn voor de thema’s waarrond we werken.

Het VPP werkte in het verleden goed samen met Jo Vandeurzen, de vorige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We proberen daarom zo snel mogelijk het overleg met minister Beke en zijn kabinet op te starten. Verder volgen we op hoe de plannen van de Vlaamse regering zullen worden uitgewerkt. We houden jullie zeker op de hoogte! 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.