Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Twaalf concrete beleidsacties voor de chronisch zieke patiënt

Gepost op 25 april 2014

PERSBERICHT

25 april 2014

Twaalf concrete beleidsacties voor de chronisch zieke patiënt

Exact een maand voor de verkiezingen stijgt de verkiezingskoorts. Iedere politieke partij zegt werk te willen maken van zorg en welzijn tijdens de volgende regeringsperiode. Als Vlaams Patiëntenplatform willen wij hen twaalf concrete beleidsacties aanreiken die bijdragen tot een patiëntgerichte gezondheidszorg. “Deze twaalf acties zijn opgesteld voor en door patiënten om de combinatie van een chronische ziekte met een kwaliteitsvol leven te waarborgen”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.  

1.       De stem van de patiënt waarborgen in de toekomstige gezondheidszorg

Er wordt zonder twijfel hard gewerkt aan de uitbouw van betaalbare kwaliteitszorg, maar het perspectief van de patiënt is veel te weinig doorslaggevend. Gezondheidszorg moet afgestemd zijn op de noden en behoeften van patiënten. Dus daadwerkelijke inspraak, vertegenwoordiging en participatie moeten gerealiseerd worden binnen de structuren van de gezondheidszorg.

2.       Erkenning en financiering van patiëntenverenigingen

De vraag naar patiëntenparticipatie neemt steeds toe en wij kunnen dit enkel maar toejuichen. Als VPP brengen wij de patiëntenverenigingen samen en bundelen deze veelheid aan stemmen. Het merendeel van de patiëntenverenigingen werkt echter met vrijwilligers en een beperkt budget. Het wordt voor hen steeds moeilijker om op al deze vragen in te gaan. Daarom is er nood aan structurele, provinciale ondersteuning van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

3.       Automatisch toekennen van bepaalde tegemoetkomingen en uitkeringen

Patiënten weten vaak niet op welke tegemoetkomingen of tussenkomsten ze recht hebben of wanneer ze deze moeten aanvragen. Ze weten ook niet altijd tot welke instantie ze zich moeten richten waardoor ze vaak heel wat financiële ondersteuning mislopen. Met behulp van ICT-toepassingen kan administratieve vereenvoudiging voor de patiënt (en zijn zorgverleners) gerealiseerd worden en kunnen tegemoetkomingen en tussenkomsten automatisch worden toegekend. Het VPP vraagt de opmaak van een concreet stappenplan voor de realisatie van de automatische toekenning.

4.       Werk maken van werk voor chronisch zieken

a.       het instrument MOTYFF ondersteunen

Patiënten met een chronische ziekte willen in heel wat situaties opnieuw aan het werk gaan maar het is onduidelijk wat de combinatie van werk en uitkeringen voor hen op financieel vlak betekent. Deze onduidelijkheid maakt dat zij de stap naar werk vaak niet zetten. Het VPP vraagt dat er verder geïnvesteerd wordt in het instrument MOTYFF zodat patiënten het financiële plaatje kennen wanneer zij terug aan het werk gaan. Daarnaast is dit instrument belangrijk voor het beleid om werkloosheidsvallen weg te werken.

b.       Flexibele loopbaanmogelijkheden

Het huidige systeem van toegelaten arbeid biedt geen oplossing voor mensen die omwille van hun ziekte hun loopbaan willen afbouwen. Het VPP vraagt dat patiënten met een chronische ziekte, zolang zij dit wensen, kunnen blijven werken in een flexibel arbeidssysteem. Zij moeten vlot, naargelang de evolutie van hun ziekte, hun werktempo kunnen aanpassen zodat zij langer aan het werk kunnen blijven. Dit biedt het voordeel dat de patiënt langer arbeidsactief kan zijn en een sociale rol kan blijven opnemen in de maatschappij. Bovendien zal hij gedurende een langere periode sociale bijdragen leveren en dus nog niet terugvallen op een volledige ziekte-uitkering.

5.       Herziening van de huidige financiële gezondheidszorg om deze meer af te stemmen op de chronische zorg zodat overleg en dialoog gestimuleerd worden in een nieuw model

Omdat multimorbiditeit een belangrijk aandachtspunt is, moet ons gezondheidszorgsysteem zich hieraan aanpassen. Dit betekent meer overleg en samenwerking binnen één ziekenhuis, tussen ziekenhuizen, tussen de verschillende lijnen en met de patiënt om zijn vragen rond een voor hem goede levenskwaliteit mee te nemen in het zorgkader. Overleg en samenwerking wordt echter in het huidige gezondheidszorgsysteem niet ‘vergoed’. Het VPP vraagt de uitbouw van de gezondheidszorg op basis van een model voor langdurige chronische zorg. Dit vraagt het herbekijken van de prestatiefinanciering en meer aandacht voor het empoweren van de patiënt zodat hij meer betrokken wordt bij zijn zorg.

6.       Veralgemening van het derdebetalerssysteem voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Het is niet verantwoord dat patiënten een bezoek aan een huisarts uitstellen omdat zij over onvoldoende financiële middelen beschikken. Wij vragen een veralgemening van de derdebetalersregeling in de eerste lijn om de toegankelijkheid te vergroten en geen onderscheid te maken tussen patiënten die al dan niet financiële problemen hebben.

7.       Transparantie van zorg

a.       Website

In het kader van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) werden er indicatoren opgesteld die de kwaliteit van de zorg in Vlaamse ziekenhuizen meet. Het VPP vraagt dat de resultaten van de kwaliteitsindicatoren zo snel mogelijk integraal openbaar gemaakt worden via een keuzewebsite, zonder filter. Zo kunnen patiënten en burgers actief op zoek gaan naar kwaliteitsinformatie en goede keuzes maken over de zorg die ze gebruiken. Belangrijk hierbij is dat deze informatie correct en betrouwbaar is, maar ook duidelijk en begrijpelijk voor patiënten.

b.       Structurele ondersteuning via kwaliteitsinstituut

Het VIP² vraagt heel wat inspanningen van alle artsen, ziekenhuizen en vele ‘vrijwilligers’ die hier vrijblijvend hun schouders onder zetten. Structurele ondersteuning is een belangrijk gegeven om dit resultatenverhaal van indicatoren levend te houden naar de toekomst toe. Het VPP vraagt dat er een ‘kwaliteitsinstituut’ wordt opgericht voor de structurele ondersteuning van indicatoren zowel voor eerste lijn als voor tweede lijn.

8.       Terugbetaling van psychologen

Veel patiënten met een chronische ziekte hebben nood aan psychologische bijstand en aan iemand die hen professioneel kan begeleiden naar acceptatie van de ziekte. Lang niet iedereen die er behoefte aan heeft, kan dergelijke psychologische bijstand betalen. Ook patiënten met psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen hebben nood aan professionele psychologische bijstand en psychotherapie. Het VPP vraagt de terugbetaling van psychologische bijstand en psychotherapie voor patiënten die te maken krijgen met een chronische ziekte en hier nood aan hebben.

9.       Voldoende budget voorzien voor de expertisecentra voor zeldzame ziekten

In het plan ‘Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten’, is voorzien dat er expertisecentra voor zeldzame ziekten uitgebouwd zouden worden. Het VPP vraagt om voldoende middelen te voorzien om de eerste stap van dit plan uit te voeren zodat wij in België eindelijk van start kunnen gaan met een beleid rond zeldzame ziekten. 

10.    Decentralisatie van de klachtenbehandeling voor ambulante zorgverleners

De wet patiëntenrechten geeft patiënten de kans om klacht neer te leggen wanneer ze niet tevreden zijn van de zorg. Als je een klacht hebt over een ambulant werkende beroepsbeoefenaar kan je hiervoor terecht bij de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’. Deze dienst is echter enkel in Brussel gevestigd en is onderbemand. Het VPP vraagt voor de patiënt een toegankelijk klachtrecht dichter bij huis. Dit regionaal georganiseerd klachtrecht moet onderdeel zijn van een kwaliteitsbeleid. Op die manier kunnen eerstelijnswerkers ook werken aan kwaliteitsbevorderende maatregelen op basis van de klachten in hun regio.

11.    Het recht op invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Sinds 2007 hebben personen met een chronische ziekte of handicap recht op toegang tot een individuele hospitalisatieverzekering. Dit recht op toegang blijft echter beperkt tot hospitalisatieverzekeringen wat betekent dat mensen met een ziekte of handicap nog steeds geweigerd worden wanneer zij andere belangrijke ziekteverzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsverzekeringen willen afsluiten. Deze weigeringen beperken onder andere personen met een ziekte of handicap die als zelfstandige willen beginnen. Het VPP vraagt de uitbreiding van het recht op een hospitalisatieverzekering naar invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

12.    Een vernieuwd juridisch kader bij medische onderzoeken

Voor het afsluiten of het uitvoeren van bepaalde verzekeringscontracten heeft een verzekeringsonderneming nood aan gezondheidsgegevens van de (kandidaat-)verzekerde. Het huidige juridisch kader biedt enkele garanties inzake privacybescherming van gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen, maar vertoont ook veel onduidelijkheden en lacunes die voor praktische en ethische problemen zorgen. Het VPP vraagt een evaluatie van het huidige juridische kader en een politiek debat over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen om zo de rechtszekerheid rond de verwerking van gezondheidsgegevens te verbeteren.

 

Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
Ilse Weeghmans – directeur
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.