Categorieën

Archief

Lees onze FAQ over Corona

Gepost op 30 oktober 2020

 1. Wie kan er getest worden op COVID-19?

 2. Welke COVID-19-testen worden terugbetaald?

 3. Hoe verloopt de testing op COVID-19?

 4. Hoe verloopt de contactopsporing?

 5. Worden de verzamelde gegevens van de contactopsporing veilig bijgehouden? Hoe zit het met mijn privacy? 

 6. Welk aanbod en ondersteuning voor personen met een handicap is mogelijk?

 7. Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

 8. Waar kan ik terecht als ik nood heb aan hulp en hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

 9. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

 10. Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

 11. Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

 12. Ik ontvang mijn medicatie normaal rechtstreeks van de ziekenhuisapotheek. Kan die nu aan huis worden geleverd?

 13. Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

 14. Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

 15. Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek?

 16. Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

 17. Mag mijn kind thuisblijven van school omdat hij of zij hoogrisicopatiënt of omdat een gezinslid hoogrisicopatiënt is? En kunnen zij verder thuis les volgen?

 18. Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

 19. Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

 20. Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

 21. Heb ik recht op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering?

 22. Wat als ik in preventieve quarantaine moet omdat ik hoogrisicopatiënt ben?

 23. Mag ik in preventieve quarantaine als ik samenwoon met iemand die tot een risicogroep behoort?

 24. Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

 25. Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

 26. Waar vind ik toegankelijke informatie over het coronavirus voor laaggeletterden, anderstaligen of mensen met een beperking?

 27. Hoe reinig ik best mijn handen?

 28. Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

 29. Waarom moet ik een mondmasker dragen?

 30. Waar moet ik op letten als ik een mondmasker draag?

 31. Hoe kan ik het VPP contacteren?

Heb je nog andere vragen? Stel ze ons gerust via info@vlaamspatientenplatform.be.

 

Wie kan er getest worden op COVID-19?

 

De volgende personen kunnen getest worden met een moleculaire test. Hierbij wordt getest of het virus aanwezig is. In volgorde van prioriteit:

Groep 1: mogelijk besmette personen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen hebben: hoest; kortademigheid; pijn, druk of ongemakkelijk gevoel op de borst; reuk- of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak;
 • minstens twee van de volgende symptomen hebben: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).
 • bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie

Groep 2: bij twee of meer gelinkte gevallen (clusters) in collectiviteiten. Bijvoorbeeld onderwijs, bedrijven, etc.

Groep 3: asymptomatische hoog-risico contacten van een besmette patiënt, volgens de richtlijnen zoals beschreven in de procedure contact.

Groep 4: elke persoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen, ook bij een eerste opname in het dagziekenhuis. Dit gebeurt volgens de regels opgesteld door het ziekenhuis. Er wordt rekening gehouden met de lokale context en de specifieke aard van de zorgen.

Groep 5: elke nieuwe bewoner van een residentiële setting (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, …), in het bijzonder in de ouderenzorginstellingen en nieuwe bewoners met een risicoprofiel (ouder dan 65 of comorbiditeiten).

Groep 6: reizigers die terugkeren uit een rode zone indien ze als hoog-risico werden ingedeeld na invullen van het formulier voor zelfbeoordeling en een “corona test prescription code” kregen.

De volgende personen kunnen getest worden door middel van antigeen sneltesten.

Groep 1: symptomatische patiënten met symptomen sinds ≤ 5 dagen die zich aanbieden bij spoeddiensten, triage- of afnamecentra, of huisartspraktijken.

Groep 2: laag-risico contacten in het kader van clusteronderzoek (≥2 gevallen) in collectiviteiten, andere dan zorgvoorzieningen. Bijvoorbeeld onderwijs, bedrijven, etc.

De volgende personen kunnen getest worden met een serologische test. Hierbij wordt getest of er antilichamen aanwezig zijn. Dit is een aanvulling op de moleculaire test, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Groep 1: gehospitaliseerde patiënten die symptomen vertonen EN waarbij de radiologische beeldvorming suggestief is voor COVID-19, maar de  moleculaire test negatief was.

Groep 2: patiënten die langdurig symptomen vertonen, maar waarvan de moleculaire test negatief was of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen.

Groep 3: In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie. De serologie wordt uitgevoerd minstens 14 dagen na het begin van de symptomen. Dit wil zeggen dat er getest wordt op covid bij personen die een atypisch klinisch beeld vertonen omdat ze geen definitieve diagnose kunnen stellen op basis van symptomen en covid willen uitsluiten als diagnose (ze denken dus aan verschillende mogelijk diagnoses bij de patiënt op basis van de symptomen, en willen covid uitsluiten door te testen). 

Groep 4: zorgpersoneel en personeel in de ziekenhuizen en andere residentiële settings met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 om hun serologische status te onderzoeken.

 

Welke COVID-19-testen worden terugbetaald?

Zowel de moleculaire als serologische testen worden volledig vergoed door het RIZIV. Er mag geen remgeld of supplement aan de patiënt aangerekend worden.

Voor beide types van testen gelden er bepaalde voorwaarden voor terugbetaling zoals:

 • De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die beschreven is in de richtlijnen van Sciensano (zie Wie kan er getest worden op COVID-19?) of uitzonderlijk indien er een duidelijk klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).
 • De voorschrijvende arts noteert de klinische omstandigheden in het medisch dossier symptomen, ernst en begin van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contact met besmette personen).
 • Voor een serologische test is een voorschrift van de arts nodig voor terugbetaling.

Meer info vind je op de website van het RIZIV.

 

Hoe verloopt de testing op COVID-19?

 

Bij de huisarts

 • Wanneer deze voldoende middelen heeft om stalen af te nemen.
 • Wanneer deze over voldoende beschermingsmateriaal beschikt.
 • Wanneer deze een volledig gescheiden patiëntenstroom voorziet in tijd en ruimte van de niet-covid19 verdachte patiënten met grondige desinfectie nadien.
 • Anders: doorverwijzing naar triagecentrum.

Bij het triagecentrum worden personen getest die

 • Werden doorverwezen via huisarts.
 • Werden doorverwezen in het kader van het contactopvolgingscentrum.

Raadpleging van de resultaten

 • De huisarts krijgt de resultaten van de test in het elektronisch medisch dossier (EMD) en bespreekt deze met de patiënt. 
  o De beheerder van het Globaal Medisch Dossier krijgt een automatische melding van de resultaten via een beveiligde elektronische brievenbus. Hij kan onmiddellijk contact opnemen met de patiënt, ook al heeft de huisarts de test niet zelf afgenomen.
  o Ongeacht waar de testing doorging.
 • Als je de app coronalert installeerde, en als de code die in de app werd gegenereerd ook op het voorschrift voor de test werd toegevoegd, is je testresultaat ook beschikbaar via de app Coronalert.
 • Je kan ook via www.mijngezondheid.be je testresultaten bekijken. Na aanmelden via eID of de itsme app kan je je testresultaat raadplegen bij “rapporten en resultaten”.

Een uitgebreid schema van de testing vind je hier terug.

Recent werd een nieuwe online toepassing gelanceerd waarbij je een plaats kan reserveren om je te laten testen op COVID-19 bij een testcentrum in jouw buurt.

Als je je moet laten testen ontvang je steeds een inschrijvingscode per sms. Met die code kan je dan een tijdvak reserveren om je test te laten afnemen in een testcentrum bij jou in de buurt. Dit kan via de website www.mijngezondheid.be.

 

Hoe verloopt de contactopsporing?

 

Een patiënt die getest wordt zal door de arts gevraagd worden zijn contacten van de afgelopen dagen te noteren in dit formulier. 

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus worden gecontacteerd door een callcenter: afhankelijk van hun gezondheidstoestand wordt hen gevraagd om de nodige maatregelen te nemen.

De huisarts zal zelf aan de besmette patiënt vragen of hij in nauw contact is geweest met bepaalde personen, zoals personen die onder hetzelfde dak wonen. Zo ja, dan kan de huisarts, ook als de personen nog geen symptomen hebben en nog niet arbeidsongeschikt zijn, een quarantaineattest uitreiken. Zij moeten zichzelf isoleren en kunnen wel nog telewerken.

Belangrijk! Contactonderzoekers bellen (02 214 19 19) of sms'en (8811) altijd met dezelfde nummers, maar voor criminelen is het mogelijk om die na te bootsen. Daarom enkele aandachtspunten:

 • wie niet (recent) naar de dokter is geweest, zal nooit de vraag krijgen met wie hij allemaal contact heeft gehad; 
 • echte onderzoekers zullen je nooit melden dat je besmet bent, dat loopt via je dokter;
 • er zal ook nooit gevraagd worden naar financiële gegevens of naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent!

Een uitgebreide schema van de opvolging vind je hier terug.

Sinds de zomer werden verschillende lokale contactopsporingsinitiatieven opgestart waarbij lokale besturen de centrale contactopsporing bijstaan. Dit kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het virus.

Ook de Coronalert-app werd geïntroduceerd. Deze app vervangt de telefonische contactopsporing niet. Beide systemen ondersteunen elkaar. De app werkt met een groen en rood scherm. Een groen scherm betekent dat de gebruiker een laag risico heeft. Een rood scherm betekent dat er een positief contact geweest is en de gegevens werden gedeeld.  

Meer info ook via: 

 

Worden de verzamelde gegevens van de contactopsporing veilig bijgehouden? Hoe zit het met mijn privacy? 

 

De gegevens die nodig zijn voor de contactopsporing worden op een vertrouwelijke en beveiligde manier behandeld. Enkel de betrokken diensten zullen de gegevens ontvangen die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren. De databank is niet direct toegankelijk voor artsen, labo’s, het call center, de Gezondheidsinspectie Diensten of wetenschappers. Zo ontvangt een contactopspoorder alleen de contactinformatie die noodzakelijk is om het contactopvolgingsonderzoek te kunnen uitvoeren.

De lijst van contactpersonen wordt nooit doorgegeven aan je werkgever, school, andere overheidsdiensten … en zal nooit gebruikt worden om te controleren of je de maatregelen overtrad. Indien je deel uitmaakt van een gemeenschap (zoals een woonzorgcentrum, school…) zal de verantwoordelijke arts van de instelling gecontacteerd worden om mogelijke contacten binnen de instelling in kaart te brengen. Hiervoor worden alleen de naam en het telefoonnummer van de patiënt doorgegeven aan bv. de directeur van de instelling.

Meer info:

 

Welk aanbod en ondersteuning voor personen met een handicap is mogelijk?

In de zomer stapte men binnen de sector voor personen met een handicap over naar ‘het nieuwe normaal’. Dit betekent dat alle activiteiten normaal gezien terug kunnen opstarten. Er gelden wel een aantal voorwaarden en richtlijnen:

 • begeleiding (ambulant en mobiel);
 • collectieve dagondersteuning;
 • residentiële opvang voor volwassenen;
 • multifunctionele centra;
 • organisaties voor vrijetijdszorg;

Heb je concrete vragen? Neem dan contact op met je zorgaanbieder.

Meer info vind je via deze link: https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap

 

Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

Heb je symptomen van het coronavirus (hoest, koorts, loopneus, keelpijn, griepachtige symptomen)? Blijf dan thuis en ga niet naar de apotheek, de huisarts of spoeddienst.

Wat doe je dan wel?

 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Heb je medicatie nodig (al dan niet via voorschrift)? Bel je vertrouwde apotheker. Samen kunnen jullie bekijken hoe de geneesmiddelen tot bij jou kunnen geraken.

 

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan hulp en hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

Als je nood hebt aan hulp zijn er heel wat mogelijkheden. Ook bij heel wat zorgverleners kan je via teleconsultaties terecht. We geven je hieronder een overzicht.

Hulp op afstand

Hulplijnen

Er zijn verschillende instanties waar jij of je gezinsleden terecht kunnen voor een babbeltje of om je gevoelens en angsten te delen.

Zo kan je onder meer terecht bij de volgende diensten:

Overzicht hulplijnen

Verder kan je ook nog terecht bij:

 • De richtlijnen door het coronavirus hebben een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.
 • Ook bij heel wat patiëntenverenigingen kan je terecht voor een gesprek. Bijvoorbeeld bij UilenspiegelAlzheimer Liga VlaanderenANBN … Voor een overzicht van het aanbod van patiëntenverenigingen tijdens de coronacrisis kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp of neem een kijkje op de Facebookpagina van de bewuste vereniging.

Online hulpprogramma’s voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Via https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/ vonden wij onderstaande informatie terug:

Geestelijke gezondheid:

 • Fit-in-je-hoofd – een stappenplan en oefeningen om mentale veerkracht bij volwassenen te versterken
 • Noknok – informatie en opdrachten voor jongeren om zich goed in hun vel te voelen
 • vaardigleven.be – een online toolkit om om te gaan met mentale obstakels die je geluk in de weg staan
 • depressiehulp.be – info, zelfhulp en online begeleiding rond angst en depressie
 • zelfmoord1813.be/zelfhulp – een online zelfhulpcursus, forum, safety plan en apps om met zelfmoordgedachten te leren omgaan

Verslaving:

 • druglijn.be – online info, tests en zelfhulptools rond omgaan met druggebruik
 • alcoholhulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding voor mensen met een alcoholverslaving
 • cannabishulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding als je worstelt met cannabisgebruik
 • gokhulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding als je wil minderen of stoppen met gokken

Teleconsultaties

Sinds de start van de coronacrisis past het RIZIV dagelijks de regels rond vergoedingen voor gezondheidszorg aan in het kader van continuïteit van zorg en patiëntveiligheid. Dit om te voldoen aan de specifieke behoeften in de huidige situatie.

Het RIZIV ontwikkelde daarom een totaalaanpak waardoor:

 • verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;
 • ze dit kunnen factureren aan de ziekteverzekering;
 • patiënten dit terugbetaald kunnen krijgen.

Deze regeling geldt vanaf 14 maart tot zolang de crisisperiode duurt.

Om een verstrekking op afstand te kunnen realiseren werden enkele basisprincipes opgesteld (inwerkingtreding 14/03/2020):

 • er is een toestemming van de patiënt nodig;
 • de voorwaarden voor veilige communicatie worden nageleefd;
 • de patiënt is fysiek en mentaal in staat om met een PC te kunnen werken;
 • de verstrekking heeft een realistische duur (er wordt voldoende tijd voorzien);
 • de verstrekkingen hebben betrekking op de continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies);
 • er is een beperking in het aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie);
 • er is een vast tarief;
 • derde-betaler is mogelijk of reeds verplicht voorzien.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Ook vanuit het VPP vinden wij het belangrijk dat patiënten tijdens de coronacrisis steeds terecht kunnen bij zorgverleners met hun vragen of met hun zorgnoden. Daarom geven wij jullie graag een actueel overzicht mee van de interventies per zorgverlener die momenteel vanop afstand voorzien worden.

 

Het RIZIV werkte in overleg met het werkveld een regeling rond teleconsultaties uit voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, diabeteseducatoren, huisartsen, specialisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

Tijdens deze periode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe wordt dit precies verrekend bij de patiënt? De consultatie vanop afstand kan gebeuren per telefoon of met videobellen. In beide gevallen mag de zorgverlener geen meerkosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en rekent de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan de gezondheidszorgverzekering aan, via het ziekenfonds.

Meer info:

 

Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

Het is zo dat zorgverleners druk in de weer zijn om deze pandemie te bestrijden. Zorgverleners doen echter ook hun uiterste best om andere zorgbehoevenden te behelpen. Wij raden aan telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Indien deze nog steeds niet beschikbaar is, kan je best telefonisch contact opnemen met een andere huisarts, de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst. Je kan best fysiek contact vermijden. 

 

Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met jouw toestemming mogen zij jou in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een ander communicatiekanaal (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de privacy wetgeving (GDPR).

In de apotheek deel je de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan je apotheker.

RID
BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
Gelieve dit document voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. 

Voorschrijver: Naam Voornaam

RIZIV nr: 

Rechthebbende: Naam Voornaam

INSZ: 
Inhoud van het elektronisch voorschrift

 

Ik ontvang mijn medicatie normaal rechtstreeks van de ziekenhuisapotheek. Kan die nu aan huis worden geleverd?

Ja dat kan. Tijdens de COVID-19 periode geeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) uitzonderlijk toestemming aan ziekenhuisapotheken om geneesmiddelen rechtstreeks aan huis te laten leveren bij ambulante patiënten die niet naar het ziekenhuis kunnen gaan.

Meer info lees je in het persbericht van het FAGG

 

Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

Heb je zelf het coronavirus opgelopen of ben je een risicopatiënt die extra voorzorgsmaatregelen moet nemen? Dan is het erg belangrijk dat je zorgteam hiervan op de hoogte is. De overheid ontwikkelde twee documenten om je hierbij te helpen:

 • Een zorgteamformulier waarin je, samen met je huisarts, de belangrijkste informatie voor je zorgteam bundelt. Het document helpt je ook om alle zorgverleners waarmee jij in contact komt op te sommen zodat jij of iemand uit je zorgteam hen op de hoogte kan brengen van de extra voorzorgsmaatregelen.
 • Een document dat je op een zichtbare plaats legt, bijvoorbeeld in je inkomhal, zodat de zorgverleners die bij jou thuis komen meteen weten dat ze extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen om jou en zichzelf te beschermen.

 

Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

 • Baken de tijd om het nieuws te volgen af. Voortdurend alle updates bekijken kan angstgevoelens aanwakkeren.
 • Beperk je ook tot betrouwbare bronnen want er duikt heel wat fake nieuws op.
 • Houd contact met vrienden en familie door middel van videobellen. Hier vind je allerlei manieren van hoe je dat kan doen!
 • De website checkjezelf.be van de Vlaamse overheid zet je op weg om mentaal fit te blijven met tips, oefeningen en verhalen.
 • Els Verheyen, voorzitter van de Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa, maakte ook een mooi overzicht van wat je kan doen om je mentaal welzijn te onderhouden. Neem zeker eens een kijkje!
 • De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen verzamelde heel wat tips. Je leest ze hier.
 • Ook VRT Nieuws verzamelde heel wat tips. Je leest ze hier.

 

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek?

Er zijn verschillende instanties waar jij of je gezinsleden terecht kunnen voor een babbeltje of om je gevoelens en angsten te delen.

Zo kan je onder meer terecht bij de volgende diensten:

 • CLB breidde het CLB-chatteam tijdelijk uit. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail, Skype.
 • Jongeren en jongvolwassenen kunnen chatten, bellen of mailen met het JAC.
 • Teleblok opent uitzonderlijk haar chat en telefoon.
 • Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem.
 • Tele-Onthaal is er voor je: telefonisch of via chat, 24 uur op 24 uur en 7 dagen in de week.
 • Aarzel niet om de zelfmoordlijn 1813 te contacteren mocht je daar nood aan hebben.
 • Bij conflicten in het gezin of als het uit de hand loopt kan je terecht bij 1712.
 • De richtlijnen door het coronavirus hebben een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.
 • Ook bij heel wat patiëntenverenigingen kan je terecht voor een gesprek. Bijvoorbeeld bij Uilenspiegel, Alzheimer Liga Vlaanderen, ANBN … Voor een overzicht van het aanbod van patiëntenverenigingen tijdens de coronacrisis kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp of neem een kijkje op de Facebookpagina van de bewuste vereniging.
 • Psychologen kunnen nu ook consultaties doen via videocall. Deze consultaties worden terugbetaald voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik en ze geldt voor alle leeftijden.

 

Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

Hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, reisbijstand … Op welke verzekeringen kan je beroep doen tijdens deze coronacrisis? Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, geeft op haar website een overzicht.

 

Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

Via je hospitalisatieverzekering worden gemaakte kosten vlak voor en na een ziekenhuisopname vaak terugbetaald (zie algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering). De terugbetaling van deze kosten is meestal beperkt tot 1 maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie, de pré- en posthospitalisatieperiode.

Door het uitstellen van geplande, niet-dringende hospitalisaties naar een latere datum zou dit voor een probleem kunnen zorgen bij reeds gemaakte kosten zoals een doktersbezoek, sessies bij de kinesitherapeut, medicatie, bloedafnames … Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde medische kosten die volgen op de hospitalisatie uitgesteld worden omwille van de coronamaatregelen. Hierdoor kan het zijn dat de posthospitalisatieperiode (meestal 90 dagen) niet voldoende is.

Verzekeringsmaatschappij DKV, AG Insurance en KBC beslisten tijdens de eerste periode van uitgestelde zorg om patiënten die een pré- en posthospitalisatiedekking hebben, maar waarvan bepaalde behandelingen door de maatregelen uitgesteld worden, toch te vergoeden voor deze kosten. Op die manier hopen zij dat patiënten niet het slachtoffer worden van het uitstel van hun geplande behandeling. Vraag ook tijdens deze tweede periode van uitgestelde zorg bij je hospitalisatieverzekeraar na of zij opnieuw tussenkomen in deze kosten. Algemene afspraken werden hierover niet gemaakt.

 

Mag mijn kind thuisblijven van school omdat hij of zij hoogrisicopatiënt is of omdat een gezinslid hoogrisicopatiënt is? En kunnen zij verder thuis les volgen?

Hoe veilig is dit voor de kinderen met een chronische aandoening? Brengen hun broers en/of zusjes het virus niet mee naar huis? Als zij thuis mogen blijven, krijgen zij dan verder les thuis? Wat als ouders beslissen hun kinderen om deze redenen niet naar school te sturen?

 • Behoort je kind tot een risicogroep? Vraag aan je arts of je kind naar school mag gaan. Mag je kind niet naar school? Dan geeft je arts je een speciaal medisch attest omdat hij of zij tot een risicogroep behoort. Je kind kan dan thuis les volgen via 'synchroon internetonderwijs' of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Bespreek het met je school.
 • Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand? Dan mag je kind naar school, tenzij je arts anders beslist. Je arts geeft je een attest voor de afwezigheid van je kind. Je kind kan, onder voorwaarden, uitzonderlijk les volgen via  'synchroon internetonderwijs' of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Bespreek het met je school.
 • Bij het organiseren van TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) moeten ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Het is de behandelend arts die oordeelt wat nodig is. De school en het eventuele ziekenhuis staan in voor de aankoop en het voorzien van het nodige beschermingsmateriaal. Er mogen geen kosten doorgerekend worden aan de ouders.

Heb je vragen?

 

Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

Het is mogelijk dat je werkgever of zijn sociaal secretariaat moeilijkheden ondervindt om op tijd de administratie in orde te brengen voor jouw dossier bij je ziekenfonds. Dat is begrijpelijk in deze omstandigheden.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) neemt daarom maatregelen. Je ziekenfonds kan in dat geval je ziekte-uitkering betalen op basis van een minimumbedrag. Nadien brengt het ziekenfonds dit verder in orde wanneer zij de documenten van je werkgever ontvangen.

 • Heb je vragen? Contacteer je ziekenfonds.

 

Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.

Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)

Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.

Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5

Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Meer info?

Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

 

Heb ik recht op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Informatie voor werknemers

In het kader van de coronacrisis kunnen mensen die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt erkend zijn en een ziekte-uitkering ontvangen wegens primaire arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn), een aanvullende uitkering krijgen.

Om recht te hebben op de aanvullende uitkering, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • ten vroegste arbeidsongeschikt erkend zijn sinds 1 maart 2020;
 • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld;
 • een dagelijks brutoloon hebben dat lager is dan €132,9990.

De aanvullende uitkering wordt als volgt berekend: 10% van je bruto dagloon + €5,63.

Voorbeeld:
Je bruto dagloon bedraagt €100.
Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt €60 (60 % van je bruto dagloon).
Je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt €15,63 (10 % van €100 = €10 + €5,63).
Je zal dus in totaal €75,63 ontvangen (€60 + €15,63).

Meer informatie?

Informatie voor zelfstandigen

In het kader van de coronacrisis kunnen sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen een aanvullende crisisuitkering ontvangen.

Dankzij de aanvullende crisisuitkering bedraagt het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid 49,68 euro. Dat is gelijk aan het maandbedrag van de uitkering toegekend in het kader van het crisisoverbruggingsrecht voor een zelfstandige zonder gezinslast, gedeeld door 26 werkdagen.

Meer informatie?

 

Wat als ik in preventieve quarantaine moet omdat ik hoogrisicopatiënt ben?

Tijdens de coronacrisis worden er 2 soorten medische getuigschriften gebruikt:

1. Het medisch getuigschrift voor wie arbeidsongeschikt is

Dit getuigschrift geldt voor alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken en voor zelfstandigen en wordt gebruikt bij op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Wat betekent dit financieel? 

 • Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn, zullen de gewone ziekte-uitkeringen krijgen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.

2. Het ‘quarantainegetuigschrift

Dit getuigschrift geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, die kunnen werken maar zich niet naar hun werk kunnen begeven, omdat:

 • ze in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;

 • ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;

 • de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort.

 • een inwonend familielid risicopatiënt is omdat hij of zij tot een risicogroep behoort.

Wat betekent dit financieel? 

 • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid krijgen.

 • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.

De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen,  …) blijven ongewijzigd. Alle bestaande regelingen voor de uitkering van werknemers en zelfstandigen blijven ook ongewijzigd

 • Meer info? Contacteer je huisarts.

Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

 

Mag ik in preventieve quarantaine als ik samenwoon met iemand die tot een risicogroep behoort?

Ja, op voorwaarde dat je je werkgever een quarantaineattest kan voorleggen. Dit attest moet voorgeschreven worden door je arts.

Dit quarantaineattest geldt voor werknemers

 • die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;
 • die zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
 • waarvan de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort;
 • waarvan een inwonend familielid risicopatiënt is omdat hij of zij tot een risicogroep behoort. Deze laatste voorwaarde is nieuw en geldt sinds 3 juli 2020.

Wat betekent dit financieel?

 • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, krijgen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid.
 • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak maken op een overbruggingskrediet.

Meer informatie?

 • Contacteer je huisarts.

 

Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

Dat mag inderdaad. Artsen hebben in het kader van de coronamaatregelen de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan patiënten. Dit kan nu zowel via post als via mail. Vervolgens kan de patiënt dit getuigschrift zowel via mail als via de post aan het ziekenfonds bezorgen. Ontving je bijvoorbeeld je getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid via mail van je huisarts? Dan volstaat het om deze mail door te sturen naar je ziekenfonds.

Opgelet! Het gaat hier over het getuigschrift voor het ziekenfonds, niet voor de werkgever.

 • Meer info? Contacteer je ziekenfonds

 

Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen over hoe je het nieuwe coronavirus kan aanpakken. Ook alarmerende berichten die niet altijd waar zijn doen de ronde. Het gaat om misleidende informatie. Geloof ze niet en volg de officiële informatie van de overheid.

Onderstaande website geven betrouwbare informatie:

Bel naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Waar vind ik toegankelijke informatie over het coronavirus voor laaggeletterden, anderstaligen of mensen met een beperking?

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Toegankelijke informatie in duidelijk Nederlands, andere talen, gebarentaal, audio, video, ... vind je op deze 3 websites:

Het federale crisiscentrum kijkt de informatie op deze 3 webpagina’s na. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

 

Hoe reinig ik best mijn handen?

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.  Doe dit grondig gedurende 20 seconden en regelmatig herhalen: na toiletbezoek, na winkelbezoek, als je thuiskomt van het werk, na neus snuiten, na hoesten, niezen ... 

Heb je geen water, zeep en handdoek in de buurt en wil je je handen toch reinigen? Dan kan je alcoholgel gebruiken.

 

Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

Dat je geregeld en grondig je handen moet wassen, weet ondertussen iedereen. Dat je minstens 1,5 meter afstand moet houden van elkaar ook. Maar wist je dat het nu even belangrijk is om te zorgen voor de nodige rust en routine en dat we nu meer dan ooit zorg moeten dragen voor elkaar?

 

Waarom moet ik een mondmasker dragen?

 

Een mondneusmasker dragen beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met een mondneusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mondneusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Een mondneusmasker dragen doe je dus vooral om anderen te beschermen.

 

Waar moet ik op letten als ik een mondmasker draag?

 

Het dragen van een mondneusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. Let hier dus goed op.

Lees hoe je dat op een correcte manier doet

 

Hoe kan ik het VPP contacteren?

Omwille van het coronavirus is er beperkte telefoonpermanentie op het VPP. Wil je ons contacteren?

 • Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot 12u30.
 • Onze ledenverenigingen kregen een contactpersoon vanuit het VPP toegewezen en kunnen bij hem of haar terecht met hun vragen.
 • Andere patiënten en professionals kunnen terecht op onze website voor een overzicht van contactpersonen per thema. Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@vlaamspatientenplatform.be.  

P.S.: Informatie & tips rond het coronavirus worden gedeeld op onze Facebookpagina. Hou deze dus ook zeker in het oog!

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.