Categorieën

Archief

Lees onze FAQ over Corona

Gepost op 10 juni 2020

 1. Wie kan er getest worden op COVID-19?

 2. Welke COVID-19-testen worden terugbetaald?

 3. Hoe verloopt de testing op COVID-19?

 4. Hoe verloopt de contactopsporing?

 5. Worden de verzamelde gegevens van de contactopsporing veilig bijgehouden? Hoe zit het met mijn privacy? 

 6. Waarom moeten huisgenoten van een persoon die besmet is met corona 2 weken thuisblijven terwijl de covid-patiënt al na 1 week terug aan het werk kan?

 7. Mijn huisgenoot kwam in contact met een covid-patiënt en is in quarantaine geplaatst, mag ik dan gaan werken? 

 8. Welk aanbod en  ondersteuning voor personen met een handicap is opnieuw mogelijk?

 9. Sinds 4 mei wordt de niet-dringende zorg geleidelijk aan terug opgestart. Hoe gebeurt dat concreet? Om welke zorg gaat het? Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

 10. Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

 11. Waar kan ik terecht als ik nood heb aan hulp en hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

 12. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

 13. Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

 14. Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

 15. Ik ontvang mijn medicatie normaal rechtstreeks van de ziekenhuisapotheek. Kan die nu aan huis worden geleverd?

 16. Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

 17. Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

 18. Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek?

 19. Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

 20. Mag mijn kind thuisblijven van school omdat hij of zij hoogrisicopatiënt of omdat een gezinslid hoogrisicopatiënt is? En kunnen zij verder thuis les volgen?

 21. Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

 22. Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

 23. Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

 24. Wat als ik in preventieve quarantaine moet omdat ik hoogrisicopatiënt ben?

 25. Mag ik in preventieve quarantaine als ik samenwoon met iemand die tot een risicogroep behoort?

 26. Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

 27. Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

 28. Waar vind ik toegankelijke informatie over het coronavirus voor laaggeletterden, anderstaligen of mensen met een beperking?

 29. Hoe reinig ik best mijn handen?

 30. Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

 31. Waarom moet ik een mondmasker dragen?

 32. Waar moet ik op letten als ik een mondmasker draag?

 33. Normaal komt er iemand bij mij poetsen en/of komt er iemand maaltijden brengen maar door de coronacrisis is dat tijdelijk weggevallen. Ik heb echt wel nood aan die diensten. Kan ik nog ergens terecht?

 34. Hoe zeg ik dankjewel aan alle superhelden?

 35. Hoe kan ik het VPP contacteren?

Heb je nog andere vragen? Stel ze ons gerust via info@vlaamspatientenplatform.be.

 

Wie kan er getest worden op COVID-19?

 

De volgende personen kunnen getest worden met een moleculaire test. Hierbij wordt getest of het virus aanwezig is. In volgorde van prioriteit:

Groep 1: mogelijk besmette personen:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen hebben: hoest; kortademigheid; pijn, druk of ongemakkelijk gevoel op de borst; reuk- of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak;
 • minstens twee van de volgende symptomen hebben: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).
 • bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie

Groep 2: hoog-risico contacten van een besmette patiënt die zelf voor hun beroep in contact komen met personen die het risico lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen.

Groep 3: elke persoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen, ook bij een eerste opname in het dagziekenhuis. Dit gebeurt volgens de regels opgesteld door het ziekenhuis. Er wordt rekening gehouden met de lokale context en de specifieke aard van de zorgen.

Groep 4: elke nieuwe bewoner van een residentiële setting (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, …).

De volgende personen kunnen getest worden met een serologische test. Hierbij wordt getest of er antilichamen aanwezig zijn. Dit is een aanvulling op de moleculaire test, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Groep 1: gehospitaliseerde patiënten die symptomen vertonen EN waarbij de radiologische beeldvorming suggestief is voor COVID-19, maar de  moleculaire test negatief was.

Groep 2: patiënten die langdurig symptomen vertonen, maar waarvan de moleculaire test negatief was of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen.

Groep 4: zorgpersoneel en personeel in de ziekenhuizen en andere residentiële settings met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 om hun serologische status te onderzoeken.

 

Welke COVID-19-testen worden terugbetaald?

Zowel de moleculaire als serologische testen worden volledig vergoed door het RIZIV. Er mag geen remgeld of supplement aan de patiënt aangerekend worden.

Voor beide types van testen gelden er bepaalde voorwaarden voor terugbetaling zoals:

 • De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die beschreven is in de richtlijnen van Sciensano (zie Wie kan er getest worden op COVID-19?) of uitzonderlijk indien er een duidelijk klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hart- of nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).
 • De voorschrijvende arts noteert de klinische omstandigheden in het medisch dossier symptomen, ernst en begin van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contact met besmette personen).
 • Voor een serologische test is een voorschrift van de arts nodig voor terugbetaling.

Meer info vind je op de website van het RIZIV.

 

Hoe verloopt de testing op COVID-19?

 

Bij de huisarts

 • Wanneer deze voldoende middelen heeft om stalen af te nemen.
 • Wanneer deze over voldoende beschermingsmateriaal beschikt.
 • Wanneer deze een volledig gescheiden patiëntenstroom voorziet in tijd en ruimte van de niet-covid19 verdachte patiënten met grondige desinfectie nadien.
 • Anders: doorverwijzing naar triagecentrum.

Bij het triagecentrum worden personen getest die

 • Werden doorverwezen via huisarts.
 • Werden doorverwezen in het kader van het contactopvolgingscentrum.

Raadpleging van de resultaten

 • De huisarts krijgt de resultaten van de test in het elektronisch medisch dossier (EMD) en bespreekt deze met de patiënt. 
  o De beheerder van het Globaal Medisch Dossier krijgt een automatische melding van de resultaten via een beveiligde elektronische brievenbus. Hij kan onmiddellijk contact opnemen met de patiënt, ook al heeft de huisarts de test niet zelf afgenomen.
  o Ongeacht waar de testing doorging.
   

Een uitgebreid schema van de testing vind je hier terug.

 

Hoe verloopt de contactopsporing?

 

Een patiënt die getest wordt zal door de arts gevraagd worden zijn contacten van de afgelopen dagen te noteren in dit formulier. 

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus worden gecontacteerd door een callcenter: afhankelijk van hun gezondheidstoestand wordt hen gevraagd om de nodige maatregelen te nemen.

De huisarts zal zelf aan de besmette patiënt vragen of hij in nauw contact is geweest met bepaalde personen, zoals personen die onder hetzelfde dak wonen. Zo ja, dan kan de huisarts, ook als de personen nog geen symptomen hebben en nog niet arbeidsongeschikt zijn, een quarantaineattest uitreiken. Zij moeten zichzelf isoleren en kunnen wel nog telewerken.

Belangrijk! Contactonderzoekers bellen (02 214 19 19) of sms'en (8811) altijd met dezelfde nummers, maar voor criminelen is het mogelijk om die na te bootsen. Daarom enkele aandachtspunten:

 • wie niet (recent) naar de dokter is geweest, zal nooit de vraag krijgen met wie hij allemaal contact heeft gehad; 
 • echte onderzoekers zullen je nooit melden dat je besmet bent, dat loopt via je dokter;
 • er zal ook nooit gevraagd worden naar financiële gegevens of naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent!

Een uitgebreide schema van de opvolging vind je hier terug.

 

Worden de verzamelde gegevens van de contactopsporing veilig bijgehouden? Hoe zit het met mijn privacy? 

 
De gegevens die nodig zijn voor de contactopsporing worden op een vertrouwelijke en beveiligde manier behandeld. Enkel de betrokken diensten zullen de gegevens ontvangen die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren. De databank is niet direct toegankelijk voor artsen, labo’s, het call center, de Gezondheidsinspectie Diensten of wetenschappers. Zo ontvangt een contactopspoorder alleen de contactinformatie die noodzakelijk is om het contactopvolgingsonderzoek te kunnen uitvoeren.
 
De lijst van contactpersonen wordt nooit doorgegeven aan je werkgever, school, andere overheidsdiensten … en zal nooit gebruikt worden om te controleren of je de maatregelen overtrad. Indien je deel uitmaakt van een gemeenschap (zoals een woonzorgcentrum, school…) zal de verantwoordelijke arts van de instelling gecontacteerd worden om mogelijke contacten binnen de instelling in kaart te brengen. Hiervoor worden alleen de naam en het telefoonnummer van de patiënt doorgegeven aan bv. de directeur van de instelling.
 

Waarom moeten huisgenoten van een persoon die besmet is met corona 2 weken thuisblijven terwijl de covid-patiënt al na 1 week terug aan het werk kan? 

 
Dit komt door het verschil tussen de incubatieperiode en de besmettelijke periode. Hoewel we weten dat sommige patiënten gedurende lange tijd na infectie een positieve covidtest blijven behouden, blijkt uit beschikbare gegevens dat de besmettelijkheid vooral de 2 dagen vóór en 1 week na het ontstaan van de symptomen het hoogst is. Daarentegen is de gemiddelde incubatieperiode (de tijd tussen besmetting en het verschijnen van symptomen) 4 tot 6 dagen, maar dit kan bij sommige mensen veel langer duren.
 

Mijn huisgenoot kwam in contact met een covid-patiënt en is in quarantaine geplaatst, mag ik dan gaan werken? 

 
Ja, er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor een ‘contact van een contact’. Enkel indien je zelf in contact kwam met een besmette patiënt moet je mogelijk in quarantaine. Indien je huisgenoot symptomen vertoont, moet hij/zij een arts contacteren om een test te laten afnemen. Als de test positief is, zal je wel in quarantaine moeten.
 

Welk aanbod en ondersteuning voor personen met een handicap is opnieuw mogelijk? 

De afgelopen weken golden er strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 15 juni stapt men binnen de sector voor personen met een handicap over naar ‘het nieuwe normaal’. Dit betekent dat alle activiteiten normaal gezien terug kunnen opstarten. Er gelden wel een aantal voorwaarden. De gebruikers moeten ook rekening houden met een aantal specifieke situaties.

Zo zijn er nieuwe richtlijnen voor:

 • begeleiding (ambulant en mobiel);
 • collectieve dagondersteuning;
 • residentiële opvang voor volwassenen;
 • multifunctionele centra;
 • organisaties voor vrijetijdszorg;

Heb je concrete vragen? Neem dan contact op met je zorgaanbieder.

Meer info vind je via deze link

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

Sinds 4 mei wordt de niet-dringende zorg geleidelijk aan terug opgestart. Hoe gebeurt dat concreet? Om welke zorg gaat het? Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Sinds 4 mei wordt niet-dringende zorg stilaan heropgestart. De overheid lanceerde hierover een informatiecampagne. We zetten de belangrijkste punten daaruit op een rijtje:

 • Bij bestaande klachten: bel je behandelende arts (huisarts of specialist).
 • Bij gebitsklachten: bel de tandarts.
 • Bij nieuwe klachten: bel de huisarts.
 • Geef vooral ook aandacht aan geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Je arts zal luisteren en je helpen met de beste zorgen. Als het nodig is, krijg je een afspraak en kun je opnieuw veilig naar de praktijkruimte. Daar zijn de nodige maatregelen genomen om je veilig te ontvangen en te behandelen.
 • Voor vragen in verband met medicatie staat ook je apotheker klaar voor advies.
 • Voor dringende medische zorg: bel de 112.

Het Vlaams Patiëntenplatform volgt de exitplannen van de verschillende beroepsgroepen op in het kader van de heropstart van zorg. Het VPP ijvert er bij de bevoegde overheidsinstanties en bij de beroepsgroepen voor dat er prioritair aandacht is voor de uitgestelde zorg bij chronische aandoeningen. Dringende en noodzakelijke zorg moet als eerste heropgestart worden. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat dit in veilige omstandigheden gebeurt. Hieronder vind je een overzicht over de heropstart van niet-dringende zorg bij zorgverleners en in ziekenhuizen.

Logopedisten

De logopedisten brachten de dringendheid van hun zorg in kaart. Zo willen ze bepalen welke zorg zeker nodig is en welke zorg als eerste terug moet worden opgestart.

Ze nemen de volgende veiligheidsmaatregelen: gebruik van een masker, plexiglas, handschoenen, ontsmettingsmiddel, sociale afstand houden, en tijd laten tussen de fysieke consultaties om zo extra contacten te vermijden en materiaal te kunnen ontsmetten.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten adviseert om de praktijken geleidelijk aan te laten heropstarten vanaf 11 mei. Het RIVIZ maakte telelogopedie, dit is logopedie vanop afstand (bijvoorbeeld via beeldbellen), mogelijk. In een aantal gevallen is dit al opgestart. Het advies is om telelogopedie zeker te behouden of op te starten, zeker waar persoonlijk contact niet haalbaar of wenselijk is.

Tandartsen

Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 3 mei kon je enkel bij een tandarts terecht voor dringende zorg. Een voorbeeld daarvan is wanneer een patiënt zeer hevige pijn heeft die niet onder controle geraakt door medicatie. Sinds 4 mei mogen tandartsen naast dringende zorg ook patiënten helpen die noodzakelijke zorg nodig hebben. Dit wil zeggen: als die zorg niet gebeurt, kan die op middellange of lange termijn ernstige schade opleveren of zelfs levensbedreigend zijn. De reguliere tandzorg wordt voorlopig nog niet hernomen. Wanneer dat gebeurt hangt af van het verloop van de epidemie en de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal.

Wil je weten of en op welke manier je tandarts je op dit moment kan helpen? Neem contact op met hem of haar. De tandarts zal via de telefoon een inschatting maken of het al dan niet om dringende of noodzakelijke zorg gaat. Daarnaast zal de tandarts ook via de telefoon proberen achterhalen of er een risico op coronabesmetting is. Afhankelijk daarvan beslist de tandarts of en op welke manier je wordt geholpen. Indien je voor een behandeling naar de tandartspraktijk moet gaan, zullen er zeer strikte beschermingsmaatregelen gelden. De tandarts zal je hier verder over informeren.

Ziekenhuizen

Vanaf 4 mei zijn de ziekenhuizen en de arts-specialisten die buiten het ziekenhuis werken, gestart met een geleidelijke heropstart van de niet-dringende zorg. Om dit veilig mogelijk te maken, werden richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen werden op 30 april aan de ziekenhuizen bezorgd.

Basisnoden voor coronabesmettingen

Het aantal ziekenhuisopnames met coronabesmettingen daalt, maar ziekenhuizen moeten zich permanent klaar houden voor nieuwe opnames.

Concreet betekent dit dat:

 • er steeds 25% van de erkende bedden voor intensieve zorg gereserveerd moeten zijn voor coronapatiënten.
 • er nog eens 25% bijkomende bedden voor intensieve zorg gecreëerd moeten kunnen worden binnen de 48u om zo de capaciteit te vergroten.
 • Het aantal van deze bedden moet vermenigvuldigd worden met 4. Het totaal daarvan moet permanent beschikbaar zijn voor de niet-intensieve behandeling van coronapatiënten.

Deze basiscapaciteit moeten ziekenhuizen binnen de 7 dagen kunnen verdubbelen. Indien er een tweede golf van besmettingen aankomt moeten ziekenhuizen hun basiscapaciteit kunnen verdrievoudigen. Als ziekenhuizen deze capaciteit niet kunnen voorzien, zijn ze verplicht om hierover afspraken te maken binnen hun ziekenhuisnetwerk of binnen de provincie.

Gefaseerde heropstart

De heropstart van zorg is gestart op 4 mei. Hiervoor ontvingen de ziekenhuizen een heel aantal richtlijnen:

1) De noodzakelijke, dringende zorg kan zeker plaatsvinden! Dit was ook het geval tijdens de eerste golf van besmettingen. Al waren mensen heel terughoudend om naar het ziekenhuis te komen.

2) Aangezien er heel wat bedden, personeel en materiaal gereserveerd moet blijven voor de behandeling van coronapatiënten is het onmogelijk om alle zorg zoals normaal terug op te starten.

3) Door het uitstellen van zorg zijn er een aantal zorgnoden, die aanvankelijk niet dringend waren, ondertussen wel dringend geworden. Deze noden moeten nu prioritair aandacht krijgen.

Er wordt van ziekenhuizen/artsen gevraagd om hun patiëntenbestand actief te analyseren op mogelijke noden en actief contact te leggen met patiënten. Patiënten die de meest dringend nood hebben aan ziekenhuiszorg moeten eerst toegang krijgen tot deze zorg!

Dit wil dus zeggen, dat een arts deze noden in kaart moet brengen en niet mag kijken naar bijvoorbeeld welke ingreep het beste verdient.

Om duidelijk te maken welke zorg of ingrepen het meest noodzakelijk zijn, werd er per specialisatie een referentiekader gemaakt. Deze referentiekaders gelden ook voor artsen-specialisten die buiten het ziekenhuis werken. Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-specialisten nam in overleg met de federale overheid en de beroepsgroepen initiatief om de referentiekaders op te stellen. Deze 26 referentiekaders vind je terug op hun website en deze zullen stelselmatig worden verfijnd of aangepast waar nodig (http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=covid-19&L=1).

4) Ziekenhuizen mogen geen coronapatiënten uit de eerste golf verplaatsen van ziekenhuis om ruimte vrij te maken voor de heropstart van de reguliere zorg.

5) Men moet rekening houden met de doorverwijzingen die huisartsen zullen doen omdat ook daar zorg ondertussen noodzakelijk en dringend is geworden.

6) Alle zorg die volgens de opgestelde referentiekaders niet dringend is, men spreekt dan over ‘electieve activiteiten’, zal beperkt worden door: bedbezetting van coronapatiënten, paraat zijn voor de tweede golf, personeelsbeschikbaarheid, voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid (bijvoorbeeld scheiden van patiëntenstromen, agendaplanning, social distancing …), beschikbaarheid van beschermingsmateriaal, beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Slechts als aan al deze richtlijnen werd voldaan kunnen ziekenhuizen starten met de heropstart van de minder dringende activiteiten. Hiervoor werd een rangschikking opgesteld voor de opstart.

Vanaf 4 mei 2020:

 • raadplegingen, thuishospitalisatie-activiteiten en mobiele teams;
 • niet-chirurgische daghospitaalactiviteiten (Bijvoorbeeld geriatrie, psychiatrie);
 • chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorgen.

Vanaf 11 mei 2020:

 • klassieke hospitalisaties die geen gebruik maken van intensieve zorgen;
 • activiteiten die gebruik maken van intensieve zorgen.

Om al deze richtlijnen op te volgen en in goede banen te leiden heeft de hoofdarts van het ziekenhuis een cruciale rol. Hij/zij wordt geacht al de nodige maatregelen te nemen (uiteraard in overleg met diensthoofden, verpleegkundig directeur ...) om deze heropstart goed te laten verlopen.

Begeleiding naar het ziekenhuis of bezoekregeling

Voor elke persoon die op consultatie of daghospitalisatie komt, mag er één persoon meekomen. Dat is bij voorkeur iemand uit het gezin of uit zijn of haar vaste omgeving. Deze persoon moet zijn eigen mondmasker dragen. Als die er geen heeft, zal het ziekenhuis er één bezorgen.

Voor gehospitaliseerde patiënten werken de ziekenhuizen sinds 2 juni een eigen bezoekregeling uit die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. U kan best met het ziekenhuis contact opnemen om te kijken welke regeling zij hanteren.

Vanaf 9 juni is er een versoepeling in de activiteiten en de bezoekregeling binnen psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatiecentra. Deze centra kunnen zelf een concrete, dynamische en flexibele planning opmaken voor activiteiten die ze organiseren. Dat gaat over onthaal, patiëntenstromen, organisatie van de consultaties, therapiesessies, bezoek, verlaten van de campus enz. Elke voorziening maakt zijn eigen planning en communiceert dit naar medewerkers, patiënten, bezoekers,... Zij zullen deze planning ook maandelijks evalueren.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen benadrukken dat ziekenhuizen voldoende capaciteit moeten voorzien voor  ex-corona patiënten die op controleraadpleging moeten komen. Deze raadpleging wordt voorzien binnen de 5 tot 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis en het gaat momenteel om ongeveer 10.000 ontslagen patiënten.

De adviezen voor de verschillende beroepsgroepen vind je terug via deze link.

 

Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

Heb je symptomen van het coronavirus (hoest, koorts, loopneus, keelpijn, griepachtige symptomen)? Blijf dan thuis en ga niet naar de apotheek, de huisarts of spoeddienst.

Wat doe je dan wel?

 • Neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Heb je medicatie nodig (al dan niet via voorschrift)? Bel je vertrouwde apotheker. Samen kunnen jullie bekijken hoe de geneesmiddelen tot bij jou kunnen geraken.

 

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan hulp en hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

Als je nood hebt aan hulp zijn er heel wat mogelijkheden. Ook bij heel wat zorgverleners kan je via teleconsultaties terecht. We geven je hieronder een overzicht.

Hulp op afstand

Hulplijnen

Er zijn verschillende instanties waar jij of je gezinsleden terecht kunnen voor een babbeltje of om je gevoelens en angsten te delen.

Zo kan je onder meer terecht bij de volgende diensten:

Overzicht hulplijnen

Verder kan je ook nog terecht bij:

 • De richtlijnen door het coronavirus hebben een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.
 • Ook bij heel wat patiëntenverenigingen kan je terecht voor een gesprek. Bijvoorbeeld bij UilenspiegelAlzheimer Liga VlaanderenANBN … Voor een overzicht van het aanbod van patiëntenverenigingen tijdens de coronacrisis kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp of neem een kijkje op de Facebookpagina van de bewuste vereniging.

Online hulpprogramma’s voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Via https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/ vonden wij onderstaande informatie terug:

Geestelijke gezondheid:

 • Fit-in-je-hoofd – een stappenplan en oefeningen om mentale veerkracht bij volwassenen te versterken
 • Noknok – informatie en opdrachten voor jongeren om zich goed in hun vel te voelen
 • vaardigleven.be – een online toolkit om om te gaan met mentale obstakels die je geluk in de weg staan
 • depressiehulp.be – info, zelfhulp en online begeleiding rond angst en depressie
 • zelfmoord1813.be/zelfhulp – een online zelfhulpcursus, forum, safety plan en apps om met zelfmoordgedachten te leren omgaan

Verslaving:

 • druglijn.be – online info, tests en zelfhulptools rond omgaan met druggebruik
 • alcoholhulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding voor mensen met een alcoholverslaving
 • cannabishulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding als je worstelt met cannabisgebruik
 • gokhulp.be – online info, zelfhulp en begeleiding als je wil minderen of stoppen met gokken

Teleconsultaties

Sinds de start van de coronacrisis past het RIZIV dagelijks de regels rond vergoedingen voor gezondheidszorg aan in het kader van continuïteit van zorg en patiëntveiligheid. Dit om te voldoen aan de specifieke behoeften in de huidige situatie.

Het RIZIV ontwikkelde daarom een totaalaanpak waardoor:

 • verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;
 • ze dit kunnen factureren aan de ziekteverzekering;
 • patiënten dit terugbetaald kunnen krijgen.

Deze regeling geldt vanaf 14 maart tot zolang de crisisperiode duurt.

Om een verstrekking op afstand te kunnen realiseren werden enkele basisprincipes opgesteld (inwerkingtreding 14/03/2020):

 • er is een toestemming van de patiënt nodig;
 • de voorwaarden voor veilige communicatie worden nageleefd;
 • de patiënt is fysiek en mentaal in staat om met een PC te kunnen werken;
 • de verstrekking heeft een realistische duur (er wordt voldoende tijd voorzien);
 • de verstrekkingen hebben betrekking op de continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies);
 • er is een beperking in het aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie);
 • er is een vast tarief;
 • derde-betaler is mogelijk of reeds verplicht voorzien.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Ook vanuit het VPP vinden wij het belangrijk dat patiënten tijdens de coronacrisis steeds terecht kunnen bij zorgverleners met hun vragen of met hun zorgnoden. Daarom geven wij jullie graag een actueel overzicht mee van de interventies per zorgverlener die momenteel vanop afstand voorzien worden.

 

Het RIZIV werkte in overleg met het werkveld een regeling rond teleconsultaties uit voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, diabeteseducatoren, huisartsen, specialisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

Tijdens deze periode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe wordt dit precies verrekend bij de patiënt? De consultatie vanop afstand kan gebeuren per telefoon of met videobellen. In beide gevallen mag de zorgverlener geen meerkosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en rekent de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan de gezondheidszorgverzekering aan, via het ziekenfonds.

 

Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

Het is zo dat zorgverleners druk in de weer zijn om deze pandemie te bestrijden. Zorgverleners doen echter ook hun uiterste best om andere zorgbehoevenden te behelpen. Wij raden aan telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Indien deze nog steeds niet beschikbaar is, kan je best telefonisch contact opnemen met een andere huisarts, de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst. Je kan best fysiek contact vermijden. Vanaf 4 mei zullen huisartsen stilaan ook weer zorg verlenen aan niet-corona patiënten. Contacteer je huisarts voor meer info.

 

Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met jouw toestemming mogen zij jou in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een ander communicatiekanaal (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de privacy wetgeving (GDPR).

In de apotheek deel je de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan je apotheker.

RID
BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
Gelieve dit document voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. 

Voorschrijver: Naam Voornaam

RIZIV nr: 

Rechthebbende: Naam Voornaam

INSZ: 
Inhoud van het elektronisch voorschrift

 

Ik ontvang mijn medicatie normaal rechtstreeks van de ziekenhuisapotheek. Kan die nu aan huis worden geleverd?

Ja dat kan. Tijdens de COVID-19 periode geeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) uitzonderlijk toestemming aan ziekenhuisapotheken om geneesmiddelen rechtstreeks aan huis te laten leveren bij ambulante patiënten die niet naar het ziekenhuis kunnen gaan.

Meer info lees je in het persbericht van het FAGG

 

Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

Heb je zelf het coronavirus opgelopen of ben je een risicopatiënt die extra voorzorgsmaatregelen moet nemen? Dan is het erg belangrijk dat je zorgteam hiervan op de hoogte is. De overheid ontwikkelde twee documenten om je hierbij te helpen:

 • Een zorgteamformulier waarin je, samen met je huisarts, de belangrijkste informatie voor je zorgteam bundelt. Het document helpt je ook om alle zorgverleners waarmee jij in contact komt op te sommen zodat jij of iemand uit je zorgteam hen op de hoogte kan brengen van de extra voorzorgsmaatregelen.
 • Een document dat je op een zichtbare plaats legt, bijvoorbeeld in je inkomhal, zodat de zorgverleners die bij jou thuis komen meteen weten dat ze extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen om jou en zichzelf te beschermen.

 

Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

 • Baken de tijd om het nieuws te volgen af. Voortdurend alle updates bekijken kan angstgevoelens aanwakkeren.
 • Beperk je ook tot betrouwbare bronnen want er duikt heel wat fake nieuws op.
 • Houd contact met vrienden en familie door middel van videobellen. Hier vind je allerlei manieren van hoe je dat kan doen!
 • Els Verheyen, voorzitter van de Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa, maakte ook een mooi overzicht van wat je kan doen om je mentaal welzijn te onderhouden. Neem zeker eens een kijkje!
 • De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen verzamelde heel wat tips. Je leest ze hier.
 • Ook VRT Nieuws verzamelde heel wat tips. Je leest ze hier.

 

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek?

Er zijn verschillende instanties waar jij of je gezinsleden terecht kunnen voor een babbeltje of om je gevoelens en angsten te delen.

Zo kan je onder meer terecht bij de volgende diensten:

 • CLB breidde het CLB-chatteam tijdelijk uit. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail, Skype.
 • Jongeren en jongvolwassenen kunnen chatten, bellen of mailen met het JAC.
 • Teleblok opent uitzonderlijk haar chat en telefoon.
 • Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem.
 • Tele-Onthaal is er voor je: telefonisch of via chat, 24 uur op 24 uur en 7 dagen in de week.
 • Aarzel niet om de zelfmoordlijn 1813 te contacteren mocht je daar nood aan hebben.
 • Bij conflicten in het gezin of als het uit de hand loopt kan je terecht bij 1712.
 • De richtlijnen door het coronavirus hebben een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie.
 • Ook bij heel wat patiëntenverenigingen kan je terecht voor een gesprek. Bijvoorbeeld bij Uilenspiegel, Alzheimer Liga Vlaanderen, ANBN … Voor een overzicht van het aanbod van patiëntenverenigingen tijdens de coronacrisis kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp of neem een kijkje op de Facebookpagina van de bewuste vereniging.
 • Psychologen kunnen nu ook consultaties doen via videocall. Deze consultaties worden terugbetaald voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik en ze geldt voor alle leeftijden.

 

Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

Hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, reisbijstand … Op welke verzekeringen kan je beroep doen tijdens deze coronacrisis? Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, geeft op haar website een overzicht.

 

Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

Via je hospitalisatieverzekering worden gemaakte kosten vlak voor en na een ziekenhuisopname vaak terugbetaald (zie algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering). De terugbetaling van deze kosten is meestal beperkt tot 1 maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie, de pré- en posthospitalisatieperiode.

Door de beslissing van de federale overheid om alle geplande, niet-dringende hospitalisaties uit te stellen naar een latere datum zou dit voor een probleem kunnen zorgen bij reeds gemaakte kosten zoals een doktersbezoek, sessies bij de kinesitherapeut, medicatie, bloedafnames … Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde medische kosten die volgen op de hospitalisatie uitgesteld worden omwille van de coronamaatregelen. Hierdoor kan het zijn dat de posthospitalisatieperiode (meestal 90 dagen) niet voldoende is.

Verzekeringsmaatschappij DKV, AG Insurance en KBC beslisten om patiënten die een pré- en posthospitalisatiedekking hebben, maar waarvan bepaalde behandelingen door de maatregelen uitgesteld worden, toch te vergoeden voor deze kosten. Op die manier hopen zij dat patiënten niet het slachtoffer worden van het uitstel van hun geplande behandeling.

 

Mag mijn kind thuisblijven van school omdat hij of zij hoogrisicopatiënt is of omdat een gezinslid hoogrisicopatiënt is? En kunnen zij verder thuis les volgen?

Hoe veilig is dit voor de kinderen met een chronische aandoening? Brengen hun broers en/of zusjes het virus niet mee naar huis? Als zij thuis mogen blijven, krijgen zij dan verder les thuis? Wat als ouders beslissen hun kinderen om deze redenen niet naar school te sturen?

 • Zowel voor kinderen die tot de risicogroep behoren als voor kinderen waarvan een gezinslid tot de risicogroep behoort, geldt dat de behandelend arts beslist of zij les kunnen volgen op school dan wel thuis. Over het organiseren van afstandsonderwijs voor deze laatste groep merken we dat er veel onduidelijkheid is bij scholen of zij verder thuis les volgen. Het kabinet bevestigde ons dat voor beide groepen afstandsonderwijs moet georganiseerd worden wanneer zij niet naar school kunnen. Dit zal verduidelijkt wordt in de richtlijnen voor de scholen.

 • De administratie zal monitoren wie naar school komt en wie niet, maar er volgen geen sancties. Dat geldt ook voor leerlingen, die uit schrik voor het virus niet terugkeren naar de school, en hun ouders. Het is wel belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kind niet naar school zal komen.

 • Voor hogeschoolstudenten blijft afstandsonderwijs de regel.

 • Bij het organiseren van TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) moeten ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Het is de behandelend arts die oordeelt wat nodig is. De school en het eventuele ziekenhuis staan in voor de aankoop en het voorzien van het nodige beschermingsmateriaal. Er mogen geen kosten doorgerekend worden aan de ouders.

Heb je vragen? Dan neem je best contact op met de school van je kind.

 

Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

Het is mogelijk dat je werkgever of zijn sociaal secretariaat moeilijkheden ondervindt om op tijd de administratie in orde te brengen voor jouw dossier bij je ziekenfonds. Dat is begrijpelijk in deze omstandigheden.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) neemt daarom maatregelen. Je ziekenfonds kan in dat geval je ziekte-uitkering betalen op basis van een minimumbedrag. Nadien brengt het ziekenfonds dit verder in orde wanneer zij de documenten van je werkgever ontvangen.

 • Heb je vragen? Contacteer je ziekenfonds.

 

Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.

Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)

Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.

Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5

Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Meer info?

Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

 

Wat als ik in preventieve quarantaine moet omdat ik hoogrisicopatiënt ben?

Sinds maandag 4 mei worden er, voor de duur van de coronacrisis, twee nieuwe medische getuigschriften gebruikt worden:

1. Het medisch getuigschrift voor wie arbeidsongeschikt is

Dit getuigschrift geldt voor alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken en voor zelfstandigen en wordt gebruikt bij op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Wat betekent dit financieel? 

 • Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn, zullen de gewone ziekte-uitkeringen krijgen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.

2. Het ‘quarantainegetuigschrift

Dit getuigschrift geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, die kunnen werken maar zich niet naar hun werk kunnen begeven, omdat:

 • ze in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;

 • ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;

 • de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort.

Wat betekent dit financieel? 

 • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid krijgen.

 • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.

De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen,  …) blijven ongewijzigd. Alle bestaande regelingen voor de uitkering van werknemers en zelfstandigen blijven ook ongewijzigd

 • Meer info? Contacteer je huisarts.

Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

 

Mag ik in preventieve quarantaine als ik samenwoon met iemand die tot een risicogroep behoort?

Ja, op voorwaarde dat je je werkgever een quarantaineattest kan voorleggen. Dit attest moet voorgeschreven worden door je arts.

Dit quarantaineattest geldt voor werknemers

 • die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;
 • die zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
 • waarvan de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort;
 • waarvan een inwonend familielid risicopatiënt is omdat hij of zij tot een risicogroep behoort. Deze laatste voorwaarde is nieuw en geldt sinds 3 juli 2020.

Wat betekent dit financieel?

 • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, krijgen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid.
 • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak maken op een overbruggingskrediet.

Meer informatie?

 • Contacteer je huisarts.

 

Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

Dat mag inderdaad. Artsen hebben in het kader van de coronamaatregelen de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan patiënten. Dit kan nu zowel via post als via mail. Vervolgens kan de patiënt dit getuigschrift zowel via mail als via de post aan het ziekenfonds bezorgen. Ontving je bijvoorbeeld je getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid via mail van je huisarts? Dan volstaat het om deze mail door te sturen naar je ziekenfonds.

Opgelet! Het gaat hier over het getuigschrift voor het ziekenfonds, niet voor de werkgever.

 • Meer info? Contacteer je ziekenfonds

 

Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen over hoe je het nieuwe coronavirus kan aanpakken. Ook alarmerende berichten die niet altijd waar zijn doen de ronde. Het gaat om misleidende informatie. Geloof ze niet en volg de officiële informatie van de overheid.

Onderstaande website geven betrouwbare informatie:

Bel naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Waar vind ik toegankelijke informatie over het coronavirus voor laaggeletterden, anderstaligen of mensen met een beperking?

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Toegankelijke informatie in duidelijk Nederlands, andere talen, gebarentaal, audio, video, ... vind je op deze 3 websites:

Het federale crisiscentrum kijkt de informatie op deze 3 webpagina’s na. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.

 

Hoe reinig ik best mijn handen?

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.  Doe dit grondig gedurende 20 seconden en regelmatig herhalen: na toiletbezoek, na winkelbezoek, als je thuiskomt van het werk, na neus snuiten, na hoesten, niezen ... 

Heb je geen water, zeep en handdoek in de buurt en wil je je handen toch reinigen? Dan kan je alcoholgel gebruiken.

 

Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

Dat je geregeld en grondig je handen moet wassen, weet ondertussen iedereen. Dat je minstens 1,5 meter afstand moet houden van elkaar ook. Maar wist je dat het nu even belangrijk is om te zorgen voor de nodige rust en routine en dat we nu meer dan ooit zorg moeten dragen voor elkaar?

Waarom moet ik een mondmasker dragen?

 
Een mondneusmasker dragen beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met een mondneusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mondneusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Een mondneusmasker dragen doe je dus vooral om anderen te beschermen.
 

Waar moet ik op letten als ik een mondmasker draag?

 
Het dragen van een mondneusmasker helpt enkel als je het correct op/af zet, draagt, wast en bewaart. Let hier dus goed op.
 
 

Normaal komt er iemand bij mij poetsen en/of komt er iemand maaltijden brengen maar door de coronacrisis is dat tijdelijk weggevallen. Ik heb echt wel nood aan die diensten. Kan ik nog ergens terecht?

Heb jij nood aan zorg en ondersteuning binnen het gezin of ken je iemand met een zorg- en ondersteuningsnood die deze hulp kan gebruiken? Contacteer dan één van de erkende diensten gezinszorg. Zij blijven werken en voorzien optimale veiligheid voor hun cliënten. Hier vind je de erkende diensten van gezinszorg per gemeente.

 

Hoe zeg ik dankjewel aan alle superhelden?

Het is hartverwarmend om te zien dat in deze moeilijke tijden zoveel superhelden zorgen: een man maakt eten voor zijn kwetsbare buur, een apotheker brengt levensnoodzakelijke medicatie naar de patiënt met een chronische ziekte, een winkelbediende loopt de benen van onder zijn lijf om zoveel mogelijk mensen te helpen, een huisarts maakt overuren om de patiënt met griepsymptomen juist door te verwijzen, een spoedarts verleent de beste zorg aan een patiënt met het corona-virus … Alle superhelden die zorgen verdienen een dikke DANKJEWEL. Wij roepen jou op om dat dan ook massaal te doen.

Hoe kan je dat doen?

 • Versier je profielfoto op Facebook met onze ‘Bedankt dat jij zorgt’- kader.
 • Verras jouw superhelden die zorgen met één van onze 'Bedankt dat jij zorgt' – kaarten. Enkele kinderen hebben hun tekentalent boven gehaald om hier echte kunstwerkjes van te maken! Je kan ze downloaden op onze website en vervolgens afdrukken of via e-mail, Facebook, WhatsApp,… versturen. Maar teken jij of jouw kind liever zelf? Dan kunnen jullie de PDF-template's downloaden op onze website en afdrukken.
 • Zeg 'dankjewel' aan iedereen die zorgt.

 

Hoe kan ik het VPP contacteren?

Omwille van het coronavirus is er momenteel enkel telefoonpermanentie op maandag-, dinsdag, donderdag- en vrijdagvoormiddag op het VPP. Wil je ons contacteren?

 • Onze ledenverenigingen kregen een contactpersoon vanuit het VPP toegewezen en kunnen bij hem of haar terecht met hun vragen.
 • Andere patiënten en professionals vinden op deze pagina een overzicht van contactpersonen per thema. Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@vlaamspatientenplatform.be.  

P.S.: Informatie & tips rond het coronavirus worden gedeeld op onze Facebookpagina. Hou deze dus ook zeker in het oog!

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.